3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ Тема 1. Міжнародна економічна система

Информация о документе:

Дата добавления: 14/02/2015 в 06:47
Количество просмотров: 32
Добавил(а): Анастасия Шелкова
Название файла: 3_zm_st_discipl_ni_za_temami_tema_1_m_zhnarodna_ek.docx
Размер файла: 29 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ Тема 1. Міжнародна економічна система

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ


Тема 1. Міжнародна економічна система


Предмет курсу «Міжнародна економіка». Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка. Основні ознаки міжнародної економіки. Світовий ринок, його сутність та особливості формування.Структура та головні характеристики світового ринку. Світове господарство як система: виникнення і етапи розвитку. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування, його форми. Фактори міжнародного поділу праці. Взаємодія національних економік на основі міжнародного поділу праці. Міжнародна економічна система. Сутність, особливості міжнародних економічних відносин (МЕВ). Механізм МЕВ. Форми міжнародних економічних відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Суб'єкти міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних економічних відносин, його особливості та структуризація. Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин. Економічне середовище міжнародних економічних відносин. Соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин. Ресурси та інфраструктура. Міжнародний транспорт і зв'язок.

Національна економіка як об`єкт світової економічної системи Систематизація країн світу. Систематизація країн за регіональною ознакою. Систематизація країн за організаційною ознакою. Систематизація країн за рівнем економічного розвитку. Економічно розвинені країни світу. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни. Країни із середнім рівнем розвитку. Систематизація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Механізми взаємодії національних економік країн світу.

Принципи міжнародних економічних відносин. Принципи міжнародних економічних відносин України.


Тема 2. Базові поняття та загальна характеристика

міжнародної економічної діяльності


Попит та пропозиція у міжнародній економіці. Графічна інтерпретація сукупного попиту і сукупної пропозиції. Товар у міжнародній економіці. Міжнародний рух товарів, як ознака світового ринку. Графічна інтерпретація експорту й імпорту. Ринкова рівновага. Торгові й неторгові товари, головні відмінності між ними.

Сутність міжнародної економічної діяльності. Міжнародний поділ факторів виробництва: землі, капіталу, технології. Міжнародна мобільність факторів виробництва. Класифікація факторів виробництва за походженням і ступінню спеціалізації. Функціональні зв`язки в міжнародній економіці. Міжнародна економічна діяльність, її суб'єкти та форми. Експорт та імпорт товарів і послуг. Контрактні коопераційні угоди. Господарська діяльність за кордоном. Іноземна інвестиційна діяльність. Міжнародний бізнес і міжнародне виробництво. Функціональні взаємозв’язки в міжнародній економіці. Структура економіки. Сектори економічної діяльності. Грошовий сектор. Бюджетний сектор. Реальний сектор. Зовнішній сектор. Зв’язки між ними. Система національних рахунків. Види макроекономічних рахунків.


Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі


Еволюція теорій міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Неомеркантилізм. Обмеженість меркантилістської теорії та її внесок в теорію міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. Виграш від торгівлі. Значення теорії порівняльних переваг. Співвідношення цін у торгівлі. Теорія взаємного попиту Дж. С. Міля. Теорія порівняльної наділеності факторами виробництва Е.Хекшера та Б.Оліна. Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона. Парадокс В.Леонтьєва та його пояснення. Значимість цих теорій. Теорія розміру країни. Неокласичні та альтернативні теорії міжнародної економіки. Неофакторні теорії міжнародної торгівлі. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Виграш від торгівлі. Теорія міжнародної загальної рівноваги. Теорія специфічних факторів виробництва Самуельсона-Джонса. Специфічні та мобільні фактори. Міжнародна торгівля в теорії специфічних факторів виробництва. Теорія подібності країн або попиту, що перетинається. Концепція життєвого циклу товару в умовах міжнародної економіки. Неотехнологічні теорії. Міжнародна торгівля в моделі ефекту масштабу. Внутрішній і зовнішній ефект масштабу. Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Відмінності внутрішньогалузевої та міжгалузевої торгівлі. Індекс внутрішньогалузевої торгівлі. Теорія конкурентних переваг М.Портера. Значимість та обмеженість цих теорій.


Тема 4. Світовий ринок товарів і послуг


Сучасні тенденції розвитку світового ринку. Зовнішня, міжнародна та світова торгівлі. Сутність та показники міжнародної торгівлі. Види міжнародної торгівлі: за специфікою об`єкта, за специфікою взаємодії, за специфікою регулювання. Види і форми зустрічної торгівлі. Електронна торгівля. Значення міжнародної торгівлі, фактори зростання. Виграш національної економіки від розвитку зовнішньої торгівлі. Принципи вартісної оцінки експорту й імпорту. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі. Умови торгівлі. Типи економічного росту. Еластичність експорту й імпорту. Сучасна структура світового ринку товарів і послуг. Географічна структура світового ринку. Товарна структура світового ринку. Міжнародна торгівля послугами та її особливості. Методи міжнародної торгівлі.Переваги та недоліки торгівлі напряму та через посередників. Основні види посередницьких операцій у міжнародній торгівлі та їх характеристика. Види посередників. Міжнародна біржова торгівля. Види біржових угод. Міжнародні аукціони, їх види та механізми проведення. Міжнародні торги (тендери). Зовнішня торгівля України: географічна та товарна структура.

Тема 5. Міжнародна торгова політика


Зовнішня й міжнародна економічна політика. Проблеми зовнішньої економічної політики. Цілі та методи зовнішньої економічної політики. Економічна взаємозалежність. Національна й міжнародна економічна безпека. Регулювання міжнародної торгівлі. Типи зовнішньоторговельної політики держав. Свобода торгівлі та протекціонізм, сучасні тенденції розвитку. Основні форми протекціонізму. Інструменти торгової політики. Надлишок виробника, споживача. Характер торгової політики. Режими торгової політики. Збірник індикативних питань для оцінки заходів торгової політики країн ОЕСР. Митне регулювання міжнародної торгівлі. Митний тариф. Види, функції та класифікація мита. Митна вартість товару. Парадокс Метцлера. Розрахунок рівня митного захисту. Аргументи за і проти застосування митних тарифів. Тарифи розвинутих країн, країн з перехідною економікою та тарифи країн, що розвиваються. Економічні ефекти тарифів: захисту, переділу, доходів, споживання. Вплив тарифу на економіку різних країн світу. Оптимальний митний тариф. Нетарифні методи регулювання. Індекси вимірювання нетарифних методів. Класифікація нетарифних методів за системою ООН. Кількісні обмеження. Квоти та ліцензії, їх види, «добровільне» обмеження експорту. Приховані методи торгової політики. Фінансові методи. Субсидії, експортне кредитування, демпінг. Неекономічні методи регулювання. Режими та принципи. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Множинність міжнародних цін. Ціноутворюючі фактори. Класифікація цін у міжнародній торгівлі: за напрямком товарних потоків, за характером реалізації, за умовами розрахунків, за мірою фіксації, за рівнем інформованості, за повнотою врахування витрат.

СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин. Інструменти торгової політики країн в глобальній торговій системі СОТ. Інституціональна структура СОТ. Сучасна міжнародна торгівельна політика України. Перспективи та наслідки вступу України до СОТ.


Тема 6. Світовий фінансовий ринок


Сутність, мотивація міжнародного руху капіталу. Економічна доцільність експорту та імпорту капіталу. Показники руху капіталу. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу. Передумови та причини міжнародного руху капіталу. Фактори руху капіталу. Основні форми міжнародного руху капіталу. Світові фінансові потоки.Фінансові ресурси. Світовий фінансовий ринок та світові фінансові центри. Міжнародна офіційна допомога розвитку. Джерела зовнішнього фінансування країн. Офшорні зони та компанії: основні риси та особливості функціонування.
Тема 7. Міжнародні інвестиції


Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу.Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності. Форми іноземних інвестицій. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура та особливості розвитку. Мотивація та стратегія залучення іноземних інвестицій у глобальному середовищі. Теорії міжнародних інвестицій. Класична теорія міжнародних інвестицій. Неокласичний підхід. Правило Вальраса. Альтернативні теорії міжнародного інвестування: монополістичної конкуренції, індустріальної організації, міжнародної конкурентоспроможності галузі тощо. Прямі іноземні інвестиції та їх причини. Підприємства з іноземними інвестиціями. Основні чинники прямих іноземних інвестицій: маркетингові, торговельні, вартісні, інвестиційний клімат, загальні. Економічні та соціальні наслідки для країн-донорів та реципієнтів міжнародних інвестицій. Масштаби міжнародних прямих інвестицій ті їх розподіл у світовому господарстві. Методи здійснення прямого іноземного інвестування. Спільні підприємства та їх роль в залученні іноземного капіталу. Державна підтримка прямих інвестицій.

Суб’єкти міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації: транснаціо-нальні, багатонаціональні корпорації. Транснаціональні корпорації, суть, критерії та еволюція. Специфіка та масштаби діяльності ТНК. Правила міжнародного інвестування. Вплив міжнародних корпорацій на країни, що приймають та на країни базування. Вільні економічні зони як інструмент залучення прямих іноземних інвестицій. Міжнародні стратегічні альянси. Цілі створення та особливості функціонування. Злиття та поглинання у міжнарод-ному бізнесі. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях. Портфельні закордонні інвестиції; причини їх здійснення та тенденції вивозу. Переваги та недоліки портфельних інвестицій. Структура портфельних інвестицій. Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, ТНК, банки).Ринок цінних паперів та його інструменти. Інвестиційні та кредитні цінні папери. Цінні папери на євроринку. Міжнародна інвестиційна діяльність України.

Тема 8. Міжнародний кредит


Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Теорії кредиту. Принципи міжнародного кредитування.Фактори розвитку міжнародних кредитних відносин. Позитивна та негативна роль міжнародного кредиту. Міжчасова торгівля. Форми міжнародного кредитування, їх класифікація. Сучасні різновиди форм міжнародного кредитування. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Внутрішньокорпоративне кредитування. Інституціональна структура міжнародного кредиту. Міжнародний кредитний ринок. Міжнародна заборгованість. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб кредиторів. Особливості діяльності Міжнародного валютного фонду. Група Світового Банку: принципи та напрями діяльності. Україна в міжнародних кредитних відносинах.

Тема 9. Світовий ринок праці і міжнародна трудова міграція


Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних відносин. Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Попит і пропозиція на світовому ринку праці. Сутність і види міжнародної трудової міграції. Теоретичні розробки проблем міжнародної трудової міграції. Кількісні показники міжнародної трудової міграції.Етапи розвитку міжнарод-ної міграції трудових ресурсів. Світові хвилі міграцій. Напрями міграції робочої сили. Світові центри тяжіння робочої сили. Характеристика видів міграції. Причини міжнародної трудової міграції. Наслідки міжнародної міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн донорів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів. Дво- та багатостороннє регулювання міграції. Шенгенська угода. Роль і місце міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці.

Міжнародна організація праці, її завдання і напрями діяльності. Міжнародна організація з міграції, її завдання і напрями діяльності. Демографічні чинники міжнародної міграції. Боротьба з торгівлею людьми. Нелегальна міграція. «Відплив умів» у міжнародних міграційних процесах.

Україна у світових міграційних процесах. Еволюція міграцій українців.

Тема 10. Світова валютна система


Сутність і значення міжнародних валютно-фінансових відносин для економік країн. Історія розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин. Теорія міжнародних валютних відносин. Основні риси валютної системи. Види валютних систем. Національна, міжнародна, світова валютні системи. Основні елементи валютних систем, взаємозв‘язок між ними. Поняття валюти. Резервна валюта, її функції та умови існування. Конвертованість валют. Валютний паритет і валютний курс. Міжнародна валютна ліквідність. Інструментальна структура валютної системи. Валютне регулювання. Форми валютної політики. Валютні обмеження, поняття, цілі. Регулювання валютних обмежень, сфери їх застосування. Ринки золота. Світова валютна система – сутність, причини виникнення. Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту – Паризька валютна система. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система. Валютний ринок, його функції та структура. Валютні операції та їх основні види. Міжнародні валютно – кредитні організації. МВФ. Світовий Банк. Становлення національної валютної системи України. Валютний ринок України і особливості його функціонування.


Тема 11. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс


Міжнародні розрахунки, сутність, валютно-фінансові та платіжні умови. Особливості міжнародних розрахунків. Фактори впливу на вибір міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків. Розрахунки у формі авансу. Інкасо. Схема інкасової форми розрахунків. Розрахунки по відкритому рахунку. Банківський переказ. Акредитив, основні положення. Види акредити-ву. Схема акредитивної форми розрахунків. Особливості розрахунків векселя-ми та чеками. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.

Платіжний баланс – відображення світогосподарських зв’язків країни. Структура й основні складові платіжного балансу. Методика МВФ складання платіжного балансу країни. Основні параметри. Джерела інформації. Принципи класифікації. Рахунок поточних операцій. Товари. Послуги. Доходи. Поточні трансферти. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій. Капітальні трансферти. Фінансування платіжного балансу. Резервні активи. Виключне фінансування. Методи зрівноваження платіжного балансу. Стан і особливості формування платіжного балансу України.

Тема 12. Міжнародна економічна інтеграція


Сутність та особливості міжнародної економічної інтеграції, її передумови та цілі. Об`єктивні основи та етапи економічної інтеграції. Динамічні та статичні ефекти міжнародної економічної інтеграції. Основні риси регіональної економічної інтеграції. Міжнародна інтеграція в Європі. Європейський Союз, етапи розвитку. Розширення ЕС. Потенціал й особли-вості західноєвропейської економічної інтеграції. Північноамериканська зона вільної торгівлі – НАФТА. Інтеграційні процеси в країнах, що розвиваються. Економічна інтеграція у Латинській Америці і країнах Азії. Співробітництво країн Африки. Економічна інтеграція в країнах з перехідною економікою.


Тема 13. Глобалізація економічного розвитку


Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова глобалізація. Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та щляхи їх вирішення. Міжнародне регулювання глобальних проблем. Система міжнародних організацій. Класифікація міжнародних організацій за напрямками їх діяльності та об’єктами регулювання. Основні функції. Міжнародні організації системи ООН. Внутрішня структура міжнародних економічних організацій в системі ООН. Генеральна асамблея ООН. Економічна і соціальна рада ООН. Секретаріат ООН. Основні напрямки економічної діяльності ООН. Спеціалізовані установи та спеціальні програми структури ООН. Міжнародні фінансові організації. МВФ. Група Світового банку. БМР.


Тема 14. Інтеграція України в світову економіку


Інтеграція України в світову економіку. Проблеми інтеграції України у світове господарство. Участь України у регіональних інтеграційних угрупованнях: Організація Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, Єдиний економічний простір, ГУАМ. Взаємодія України з Європейським Союзом. Проблеми та перспективи співпраці України з Російською Федерацією.Список основної літератури


 1. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. залк. [Ю.Г. Козак, Д.Г.Лук’яненко, Ю.В.Макогон та ін.] ; За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 560 с.

 2. Міжнародна економіка [Текст] / Ред. Ю. Г. Козак – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

 3. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [Текст]: Навчальний посібник / Ю.Г. Козак , В.В. Ковалевський , К.І. Ржепішевський , Н.С. Логвінова , В.М. Осипов. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004 – 676 с.

 4. Лукяненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності[Текст] Навчально-методичний посібник / Д.Г. Лук’яненко . К.: КНЕУ, 2005. – 206 с.

 5. Міжнародна економіка [Текст]: навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська, В.В. Приходько, А.В. Жеваго ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 160 с.

 6. Лук’яненко Д.Г. Практикум з міжнародної економіки: тести, вправи, задачі, проблемні ситуації, ділові ігри [Текст] / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук . – К.: КНЕУ, 2006. – 287 с.

 7. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст]: підручник / за ред. Д.Г.Лукяненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 8. Киреев А.П. Международная экономика [Текст]: в 2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. Киреев. – М.: Международные отношения, 2001. – т.1. 416 с.

 9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст]:учебник /под ред. Л.Н.Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с.

 10. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України [Текст]: Підручник / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003.

 11. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка [Текст]: Навч. посіб. / Б.М. Одягайло. – 2 –ге вид., випр. І доп. – К .: Знання, 2006. – 407 с.

 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть[Текст] / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський , В.М. Геєць, М.А. Дудченко . – К.: Либідь, 2002. – 470 с.


Список додаткової літератури


 1. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посібник / Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , Т.В. Кальченко. — К.: КНЕУ, 2001. — 487 с.

 2. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн[Текст]: навчальний посібник. / В.І. Чужиков. – К.: КНЕУ, 2005.

 3. Міжнародні фінанси [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 221 с.

 4. Європейська інтеграція та Україна [Текст]: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ "Макрос", 2002.

 5. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації [Текст]: Монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. - К.: КНЕУ, 2001.

 6. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології [Текст]: Монографія / Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.

 7. Циганкова Т.М. Міжнародні організації [Текст]: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Гордєєва. – К.: КНЕУ, 2003. – 183 с.

 8. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ [Текст]: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.

 9. Глобалізація і безпека розвитку [Текст]: Монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук'яненко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2001.

 10. Джон Д. Дениелс, Ли Х.Радеба. Международный бізнес [Текст]: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ. / Джон Д. Дениелс, Ли Х.Радеба. – М.: Дело ЛТД, 1994.

 11. Економіка зарубіжних країн [Текст]: Підручник – 2-ге видання. А.С.Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський [та ін.]. – К.: Либідь, 1998.

 12. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: Навч.посіб. / В.В. Козик , Л.А. Панкова , Н.Б. Даниленко. – 4-те вид., стер. – К.: Знання – Прес, 2003. – 406 с.

 13. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных свіязей [Текст]: Пер.с англ. / П. Линдерт ; общ. ред. и пред. О.В. Ивановой. - М.: Прогресс, 1992.

 14. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин [Текст] / А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський, В.С. Будкін [та ін.]. – К.: Либідь, 1994.

 15. Овчинников Г.П. Международная экономика [Текст]: Учеб. Пособие / Г.П. Овчинников. – СПб: изд-во Михайлова В.А. “Полиус ”, 1998.

 16. Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі [Текст] / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський. – К.: Україна,1997.

 17. Пахомов Ю.М. Пути и перепутья современной цивилизации. [Текст] / Ю.М. Пахомов, С.Б. Крымский , Ю.В. Павленко. – К.: “Международный деловой центр ”, 1998.

 18. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения [Текст]: / М. Пебро; пер. с фран.; общ. Ред. Н.С. Бабинцевой. – М.: Прогресс, Универс, 1994.

 19. Портер М. Международная конкуренция. [Текст] / М. Портер; пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993.

 20. Світова економіка [Текст]: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.І.Рогач [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.

 21. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия: перспективы Украины. [Текст] / С.И. Соколенко. – К.: Логос, 1998. – 568 с.

 22. Соколенко С.І. Сучасні світові ринки та Україна [Текст]: (Наук.вид.) / С.І. Соколенко. – К.: Демос, 1995.

 23. Тодаро М.П. Экономическое развитие [Текст]: Учебник / М.П. Тодаро; пер. с англ.; под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.

 24. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини : історія [Текст]: Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2006. – 392 с.