3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ Тема 1. Міжнародна економічна система

Информация о документе:

Дата добавления: 14/02/2015 в 06:47
Количество просмотров: 27
Добавил(а): Анастасия Шелкова
Название файла: 3_zm_st_discipl_ni_za_temami_tema_1_m_zhnarodna_ek.docx
Размер файла: 29 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ Тема 1. Міжнародна економічна система

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ


Тема 1. Міжнародна економічна система


Предмет курсу «Міжнародна економіка». Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка. Основні ознаки міжнародної економіки. Світовий ринок, його сутність та особливості формування.Структура та головні характеристики світового ринку. Світове господарство як система: виникнення і етапи розвитку. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування, його форми. Фактори міжнародного поділу праці. Взаємодія національних економік на основі міжнародного поділу праці. Міжнародна економічна система. Сутність, особливості міжнародних економічних відносин (МЕВ). Механізм МЕВ. Форми міжнародних економічних відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Суб'єкти міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних економічних відносин, його особливості та структуризація. Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин. Економічне середовище міжнародних економічних відносин. Соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин. Ресурси та інфраструктура. Міжнародний транспорт і зв'язок.

Національна економіка як об`єкт світової економічної системи Систематизація країн світу. Систематизація країн за регіональною ознакою. Систематизація країн за організаційною ознакою. Систематизація країн за рівнем економічного розвитку. Економічно розвинені країни світу. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни. Країни із середнім рівнем розвитку. Систематизація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Механізми взаємодії національних економік країн світу.

Принципи міжнародних економічних відносин. Принципи міжнародних економічних відносин України.


Тема 2. Базові поняття та загальна характеристика

міжнародної економічної діяльності


Попит та пропозиція у міжнародній економіці. Графічна інтерпретація сукупного попиту і сукупної пропозиції. Товар у міжнародній економіці. Міжнародний рух товарів, як ознака світового ринку. Графічна інтерпретація експорту й імпорту. Ринкова рівновага. Торгові й неторгові товари, головні відмінності між ними.

Сутність міжнародної економічної діяльності. Міжнародний поділ факторів виробництва: землі, капіталу, технології. Міжнародна мобільність факторів виробництва. Класифікація факторів виробництва за походженням і ступінню спеціалізації. Функціональні зв`язки в міжнародній економіці. Міжнародна економічна діяльність, її суб'єкти та форми. Експорт та імпорт товарів і послуг. Контрактні коопераційні угоди. Господарська діяльність за кордоном. Іноземна інвестиційна діяльність. Міжнародний бізнес і міжнародне виробництво. Функціональні взаємозв’язки в міжнародній економіці. Структура економіки. Сектори економічної діяльності. Грошовий сектор. Бюджетний сектор. Реальний сектор. Зовнішній сектор. Зв’язки між ними. Система національних рахунків. Види макроекономічних рахунків.


Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі


Еволюція теорій міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Неомеркантилізм. Обмеженість меркантилістської теорії та її внесок в теорію міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. Виграш від торгівлі. Значення теорії порівняльних переваг. Співвідношення цін у торгівлі. Теорія взаємного попиту Дж. С. Міля. Теорія порівняльної наділеності факторами виробництва Е.Хекшера та Б.Оліна. Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона. Парадокс В.Леонтьєва та його пояснення. Значимість цих теорій. Теорія розміру країни. Неокласичні та альтернативні теорії міжнародної економіки. Неофакторні теорії міжнародної торгівлі. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Виграш від торгівлі. Теорія міжнародної загальної рівноваги. Теорія специфічних факторів виробництва Самуельсона-Джонса. Специфічні та мобільні фактори. Міжнародна торгівля в теорії специфічних факторів виробництва. Теорія подібності країн або попиту, що перетинається. Концепція життєвого циклу товару в умовах міжнародної економіки. Неотехнологічні теорії. Міжнародна торгівля в моделі ефекту масштабу. Внутрішній і зовнішній ефект масштабу. Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Відмінності внутрішньогалузевої та міжгалузевої торгівлі. Індекс внутрішньогалузевої торгівлі. Теорія конкурентних переваг М.Портера. Значимість та обмеженість цих теорій.


Тема 4. Світовий ринок товарів і послуг


Сучасні тенденції розвитку світового ринку. Зовнішня, міжнародна та світова торгівлі. Сутність та показники міжнародної торгівлі. Види міжнародної торгівлі: за специфікою об`єкта, за специфікою взаємодії, за специфікою регулювання. Види і форми зустрічної торгівлі. Електронна торгівля. Значення міжнародної торгівлі, фактори зростання. Виграш національної економіки від розвитку зовнішньої торгівлі. Принципи вартісної оцінки експорту й імпорту. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі. Умови торгівлі. Типи економічного росту. Еластичність експорту й імпорту. Сучасна структура світового ринку товарів і послуг. Географічна структура світового ринку. Товарна структура світового ринку. Міжнародна торгівля послугами та її особливості. Методи міжнародної торгівлі.Переваги та недоліки торгівлі напряму та через посередників. Основні види посередницьких операцій у міжнародній торгівлі та їх характеристика. Види посередників. Міжнародна біржова торгівля. Види біржових угод. Міжнародні аукціони, їх види та механізми проведення. Міжнародні торги (тендери). Зовнішня торгівля України: географічна та товарна структура.

Тема 5. Міжнародна торгова політика


Зовнішня й міжнародна економічна політика. Проблеми зовнішньої економічної політики. Цілі та методи зовнішньої економічної політики. Економічна взаємозалежність. Національна й міжнародна економічна безпека. Регулювання міжнародної торгівлі. Типи зовнішньоторговельної політики держав. Свобода торгівлі та протекціонізм, сучасні тенденції розвитку. Основні форми протекціонізму. Інструменти торгової політики. Надлишок виробника, споживача. Характер торгової політики. Режими торгової політики. Збірник індикативних питань для оцінки заходів торгової політики країн ОЕСР. Митне регулювання міжнародної торгівлі. Митний тариф. Види, функції та класифікація мита. Митна вартість товару. Парадокс Метцлера. Розрахунок рівня митного захисту. Аргументи за і проти застосування митних тарифів. Тарифи розвинутих країн, країн з перехідною економікою та тарифи країн, що розвиваються. Економічні ефекти тарифів: захисту, переділу, доходів, споживання. Вплив тарифу на економіку різних країн світу. Оптимальний митний тариф. Нетарифні методи регулювання. Індекси вимірювання нетарифних методів. Класифікація нетарифних методів за системою ООН. Кількісні обмеження. Квоти та ліцензії, їх види, «добровільне» обмеження експорту. Приховані методи торгової політики. Фінансові методи. Субсидії, експортне кредитування, демпінг. Неекономічні методи регулювання. Режими та принципи. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Множинність міжнародних цін. Ціноутворюючі фактори. Класифікація цін у міжнародній торгівлі: за напрямком товарних потоків, за характером реалізації, за умовами розрахунків, за мірою фіксації, за рівнем інформованості, за повнотою врахування витрат.

СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин. Інструменти торгової політики країн в глобальній торговій системі СОТ. Інституціональна структура СОТ. Сучасна міжнародна торгівельна політика України. Перспективи та наслідки вступу України до СОТ.


Тема 6. Світовий фінансовий ринок


Сутність, мотивація міжнародного руху капіталу. Економічна доцільність експорту та імпорту капіталу. Показники руху капіталу. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу. Передумови та причини міжнародного руху капіталу. Фактори руху капіталу. Основні форми міжнародного руху капіталу. Світові фінансові потоки.Фінансові ресурси. Світовий фінансовий ринок та світові фінансові центри. Міжнародна офіційна допомога розвитку. Джерела зовнішнього фінансування країн. Офшорні зони та компанії: основні риси та особливості функціонування.
Тема 7. Міжнародні інвестиції


Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу.Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності. Форми іноземних інвестицій. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура та особливості розвитку. Мотивація та стратегія залучення іноземних інвестицій у глобальному середовищі. Теорії міжнародних інвестицій. Класична теорія міжнародних інвестицій. Неокласичний підхід. Правило Вальраса. Альтернативні теорії міжнародного інвестування: монополістичної конкуренції, індустріальної організації, міжнародної конкурентоспроможності галузі тощо. Прямі іноземні інвестиції та їх причини. Підприємства з іноземними інвестиціями. Основні чинники прямих іноземних інвестицій: маркетингові, торговельні, вартісні, інвестиційний клімат, загальні. Економічні та соціальні наслідки для країн-донорів та реципієнтів міжнародних інвестицій. Масштаби міжнародних прямих інвестицій ті їх розподіл у світовому господарстві. Методи здійснення прямого іноземного інвестування. Спільні підприємства та їх роль в залученні іноземного капіталу. Державна підтримка прямих інвестицій.

Суб’єкти міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації: транснаціо-нальні, багатонаціональні корпорації. Транснаціональні корпорації, суть, критерії та еволюція. Специфіка та масштаби діяльності ТНК. Правила міжнародного інвестування. Вплив міжнародних корпорацій на країни, що приймають та на країни базування. Вільні економічні зони як інструмент залучення прямих іноземних інвестицій. Міжнародні стратегічні альянси. Цілі створення та особливості функціонування. Злиття та поглинання у міжнарод-ному бізнесі. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях. Портфельні закордонні інвестиції; причини їх здійснення та тенденції вивозу. Переваги та недоліки портфельних інвестицій. Структура портфельних інвестицій. Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, ТНК, банки).Ринок цінних паперів та його інструменти. Інвестиційні та кредитні цінні папери. Цінні папери на євроринку. Міжнародна інвестиційна діяльність України.

Тема 8.