МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Модульна контрольна робота...

Информация о документе:

Дата добавления: 31/08/2015 в 03:11
Количество просмотров: 137
Добавил(а): Снежана Радченко
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_mar_upolskiy_der.doc
Размер файла: 112 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Модульна контрольна робота...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИМодульна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Історія дошкільної педагогіки»

для студентів 1 курсу спеціальності 6.010101 - Дошкільна освіта ОКР Бакалавр

МОДУЛЬ І - Історія педагогічної думки України (36 години, 1 кредит)
2014ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ І. Історія педагогічної думки України (36 години, 1 кредит)ВСТУП. Предмет і метод історії дошкільної педагогіки.


ТЕМА 1.Виховання, писемність, освіта у давні часи в Україні.

Роль теріторіальних та природних умов у формуванні населення України. Походження виховання, його особливості, зв’язок з суспільною організацією, трудовою діяльністю, дохристиянською культурою, релігією первісного суспільства. Сімейні, громадські форми навчання та виховання дітей.

Праслов’янська мова, писемність. Трипільська культура.

Виникнення української мови. Походження назви Україна, народу - українців. Культурні та освітянські зв’язки населення Подніпров’я з античними містами Північного Причорномор’я.

Археологічні знахідки стародавніх іграшок. Образи іграшок і їх роль у вихованні маленьких дітей.

Народна педагогіка, звичаї, обряди, фольклор у вихованні дітей.


ТЕМА 2. Виховання і школа у Київській Русі.

Київська Русь – перший період державності України – найбільша політична формація середньовічної Європи. Зародження і розвиток школи в Київській Русі. Пам’ятки писемності, князівські договори, педагогічна думка, Візантійські, Європейські джерела, тощо.

Заходи князя Володимира щодо освіти в Київській Русі. Християнство і його вплив на розвиток освіти, культури, виховання.

Пам’ятки педагогічної думки та письменства України – Русі. “Слово о законе и благодати” (1051 – 1054 рр.) Київського митрополита Іларіона, “Остромирово Євангеліє” (Київ, 1056 – 1057 рр.), “Повість врем’яних літ”- ХІ століття, “Літопис Руський”(у переписах 1377 та 1425 рр.), “Ізборник Святослава”(1073, 1076 рр.), “Четьї – Мінеї” – ХІ ст., “Руська Правда”- ХІ –ХІІІ ст. – перша збірка законів, “Слово о полку Ігоревім” – ХІІ ст., “Повчання дітям” Володимира Мономаха – ХІІ ст., “Києво-Печерський Патерик” – “Золота книга” українського письменного люду ХІІІ ст. Значення цих творів для освіти і утвердження Київської середньовічної школи письма.

Школи “книжного навчання”, церковні, монастирські, кафедральні, приватні. Перше жіноче училище (1086). Зміст і методи їх роботи. Початкова, середня, підвищена ступені освіти. Школа і бібліотека Києво – Печерського монастиря, Софійського собору. Поширення грамотності серед народу. Берестяні граматки.

Вплив педагогічної думки і освіти Київської України – Русі на поширення науки і виховання в сусідніх країнах.

Виховання дітей у князівському середовищі. Кормильство як форма індивідуального виховання. Школа і педагогічна думка часів занепаду Київської Русі. Свідчення літописців про татаро-монгольське поневолення. Боротьбу та збереження національної школи.

Самобутність української культури, взаємопроникнення її до західноєвропейської, східної культур. Латинь у вищій освіті та князівському діловодстві. Школи у Львові та Ужгороді. Рукописні букварі Грушевського монастиря (Закарпаття , ХУІ ст.).

Виховання дітей в українській селянській родині. Роль народних чеснот. Традицій, вірувань у вихованні дітей.

Освіта і педагогічна думка під владою Польщі та Литви. Вплив української культури,мови як офіційної мови Литовського уряду на терені України.

Витиснення української мови польською та латинською з державного, церковного і освітянського вжитку. Розширення і вплив на Україну Західно – Європейських освітянських зв’язків.


ТЕМА 3. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху Українського Відродження.

Українське національне відродження напередодні і в часи другого періоду державності України – козаччини ( ХІ – перша половина ХУІІІ ст.). українська громадськість у боротьбі за національну культуру, освіту, її передові представники Ю.Дрогобич, П.Русин, І.Вишенський, князь Островський. Гетьмани України П.Конашевич-Сагайдачний, І.Мазепа. представники духовенства П.Могила. громадські братства – фундатори національної школи, освіти, книгодруку.

Братські школи – осередки української мови, ідей Відродження національної освіти. Демократичне, гуманітарне спрямування їх статуту.

Просвітницька роль острозької академії (1576-1608рр.), Києво-Могилянської академії (1632 –1701, 1812 рр.). Їх західно –європейський рівень, прогресивний зміст. Засоби навчання. Національний, демократичний напрям. Педагогічна діяльність учителів і випускників братських шкіл та колегій І.Гізеля (І. Кисіль), Ф.Прокоповича, Г.Смотрицького, братів Л.І. та С.І.Зизаніїв, П.Беринди, Є.Славинецького, С.Полоцького, М.Смотрицького. Розвиток педагогічної теорії і практики виховання в Україні.

Перші українські друковані книги. Книги І.Федорова, видані в Україні: “Апостол”, “Азбука” (Львів, 1574р.), “Острозька біблія”(Острог, 1581 р.).

Л.І.зизаній: перший український буквар “Наука читанню” з церковнослов’янським українським словником, “Граматика словенська” (Вільно, 1596 р.).

Перші українські граматики А.Єласонського (Львів), 1591р., “Граматика ” М.Смотрицького (1619 р.), “Лексикон славяноруський”, “Імен толкованія” П.Беринди (1627 р., “Четьї-Мінеї”(1684-1705 рр.), підручники українською мовою.

Розвиток української школи на базі Запорізької Січі. Козацька педагогіка.


ТЕМА 4.Педагогічні погляди, демократична філософія і життя Г.С.Сковороди.

Життєвий шлях Г.С.Сковороди філософа і мислителя. Демократична філософія Г.Сковороди. Сковорода і філософські традиції Києво-Могилянської Академії. Педагогіка Г.С.Сковороди. Народність виховання. Дидактика сімейного виховання.

ТЕМА 5. Педагогічна думка у другій половині ХVІІІ – ХІХ 3т..

Розвиток національних рухів. Піднесення ролі народу, народної мови й культури, становлення сучасної літературної української мови, національної школи.

Формування української інтелігенції. Її роль у відродженні історії. Культури, становленні сучасної літературної української мови.

Вимоги прогресивних діячів, педагогів М.І.Костомарова, Т.Г. Шевченко, П.О.Куліша, К.Д.Ушинського, М.О.Корфа та інших щодо навчання дітей рідною українською мовою.

Педагогічна теорія К.Д. Ушинського. Ідея народності виховання. Дидактика. Навчальні книги. К.Д.Ушинський про сімейне і суспільне дошкільне виховання. Його завдання і зміст.

Т.Г. Шевченко про народну школу та її відродження. “Буквар Южнорусский”(1861р.). Гуманізм педагогічних поглядів Т.Г.Шевченка на сімейне і дошкільне виховання.

Педагогічна діяльність П.О.Куліша. П.О.Куліш про роль народознавства, рідної мови у вихованні патріотизму, формуванні мислення, духовності дитини. “Граматика, українська азбука, “кулішівка”. Боротьба Куліша П.О. за українську національну систему виховання.

Суспільно-педагогічна діяльність М.І.Пирогова. Проект шкільної реформи. Перші недільні школи для дорослих (1859-1862 рр.). Ідеї загальнолюдського виховання, гуманізму. Роль сім’ї в розвитку особистості, ранньому вихованні дітей.

Земські школи, їх роль у поширенні грамотності народу. Прогресивна педагогічна діяльність і шкільні книги М.О.Корфа.

Громадсько-педагогічна діяльність О.В.Духновича на засадах народності, демократизму та гуманізму. Дидактичні проблеми. О.В.Духнович про вчителя. Буквар, книга “Народна педагогія”(1857 р.).

Просвітницька, суспільно-педагогічна діяльність М.П.Драгоманова, Лесі Українки, І.Я.Франка. Вимоги національної, сучасної освіти на наукових засадах, доступної народу. Педагогічні праці М.П.Драгоманова. Видавнича діяльність і твори для дітей Лесі Українки. Їх гуманістичне, народне й громадянське спрямування. І.Я.Франко про принципову перебудову шкільних навчальних планів, програм і підручників, про роль вчителя, його права і престиж у суспільстві. Творчість про дітей і для дітей.ТЕМА 6. Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного дошкільного виховання у кінці ХІХ початку ХХ століття.

Боротьба за загальну сучасну освіту. Ідеї народності , всебічного розвитку особистості. Педагогічне значення рідної мови, народознавства. Українські букварі й інші підручники.

Середня освіта – гімназії. Обмеженість їх мережі, недоступність для мало імущих. Вища освіта – університети. Деякі зрушення в середній і вищій освіті жінок. Вищі жіночі курси у києві, Харкові, Одесі та ін. Приватні навчальні заклади Х. Алчевської(1870 р.), колегія П.Галагана (1871 р.).

Педагогічні ідеї та праці М.С.Грушевського, Б.Д. Грінченка та інших діячів освіти. Громадсько-педагогічний рух – учительські спілки, з’їзд учителів, археологічні з’їзди в Україні. Товариства грамотності. Поширення й активізація діяльності “Просвіти”. Народні будинки. Наукове товариство Т.Г. Шевченка.

Педагогічні погляди Н.Декролі. Практичні положення про дитячий садок. Системи Ф.Фребеля і М. Монтессорі в дитячих садках України.


ТЕМА 7. Просвітницька і педагогічна діяльність С.Ф.Русової (1856-1940).

Просвітницька дільність, теорія і методика дошкільного виховання в перших дитячих садках: 1871р.- Київ, 1888р.- Галичина, 1892р.- перший дитячий садок на Станиславщині. Державно-педагогічна діяльність С.Ф.Русової. Роль її теоретичних, методичних праць, педагогічної та організаторської ролі в започаткуванні національного дошкільного виховання, підготовки відповідних кадрів. “Дошкільне виховання” (1918 р.), “Український буквар”(1919р.),”Теорія і практика дошкільного виховання” (1929р.) та ін. С.Ф. Русова на чолі світового західноукраїнського жіночого руху в часи еміграції.


ТЕМА 8. Дошкільне виховання й освіта в 20-30-ті роки.

Розвиток педагогічних ідей. Розгортання громадського дошкільного виховання відповідно до етапів розвитку суспільно-політичних подій та економіки країни.

Зменшення дошкільних закладів у часи НЕПу. Інтенсивне поширення мережі в індустріальних містах і місцях і місцях масової колективізації. Типи дошкільних закладів. Дошкільні заклади – початкова ланка системи народної освіти.. Боротьба різних теоретичних напрямів щодо виховання дітей, дитячої книги, іграшок.

Діяльність і провідні ідеї А.С.Макаренка, С.Х.Чавдарова, В.С.Ващенка.

Посібники з питань методики і практики дошкільного виховання для сезонних майданчиків, колгоспних дошкільних закладів.


ТЕМА 9. Школа, освіта і дошкільне виховання в Україні за радянських часів.

Педагогічна думка і школа в роки Великої Вітчизняної війни ( 1941-1945рр.). Особливості роботи й дошкільних закладів В Україні в умовах Великої вітчизняної війни в окупованих районах.

Перебудова управління народною освітою. Урядові постанови про навчання, освіту, дошкільне виховання в роки війни.

Зміни в навчальних планах загальноосвітніх шкіл, введення початкової військової підготовки, виробничої праці учнів. Школи ФЗУ, РУ, вечірні школи. Позашкільне виховання.

Педагогічна наука в Україні. Педагогічні кадри. Новий “Статут дитячого садка”(1945 р.). Відбудова шкіл і дошкільних закладів у післявоєнні роки. Боротьба з дитячою бездоглядністю.

Об’єднання українських земель в єдиній державі. УРСР – одна з переможниць у Великій Вітчизняні війні.

Реформи та пошуки оптимального змісту освіти в післявоєнні роки. Закон “Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти”(1958 р.).

Заходи уряду щодо розширення мережі дошкільних закладів, поліпшенню виховання медичного обслуговування дітей дошкільного віку”(1959 р.). Типи дошкільних закладів: ясла і ясла-дитячий садок.

Нові вимоги до науки і підготовки кадрів дошкільних працівників. Поновлений журнал “Дошкільне виховання”(1951 р.). Програми виховання в дитячому садку(1962, 1985 рр.).

Роки застою. Посилення русифікації в Україні. Курс на загальну середню освіту (1966р.).

Педагогічна спадщина і діяльність В.О.Сухомлинського. Народна педагогіка. Теорія національного самовизначення учнів, формування особистості на культурно-історичних традиціях, мови рідного народу. “Школа радості”.

Посилення мережі і зростання контингенту дітей в дошкільних закладах. Спроби вдосконалити єдині навчальні плани, програми, зміст освіти.

Реформа загальноосвітньої, професійної щколи, дошкільних закладів – спроба вивести освіту СРСР з глибокої криза (1984р.). Причини кризи комуністичного виховання, радянської школи і педагогіки.ТЕМА 10. Відродження національної системи освіти і виховання за часів незалежності України.

Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, закони про освіту, про мови в України.

“Україна ХХІ століття. Державна програма “Освіта”. Концепції національної школи, дошкільного виховання. – методологічна база суспільного дошкільного виховання. Загальноосвітньої середньої школи та вищої школи незалежної держави.

Сучасне відродження в освітньо-виховній справі. Вплив процесів гуманізації і демократизації суспільного життя на розвиток педагогіки, освіти й виховання.

Творчі пошуки українських педагогів і вчених, практиків. Критика авторитарної школи й педагогіки. Ідеї демократизації, освітньо-виховна спадщина в загальнодержавних та регіональних концепціях національної школи, дошкільного виховання. Альтернативні та авторські програми в галузі дошкільного виховання. Національні та загальнолюдські цінності і змісті програм.

Побудова нетрадиційних національних навчально-виховних закладів. Народно-педагогічні принципи, форми і методи навчально-виховної діяльності дітей різних вікових категорій. Народно-педагогічні шляхи, засоби і методи підвищення рівня педагогічної культури сімей вихованців.

Концепція національної педагогічної освіти в Україні. Роль педагогів у відродженні національної культури, народних традицій, моралі. Сучасні навчальні програми, підручники, посібники.

Творчі зв’язки. Співпраця із зарубіжними громадськими та педагогічними організаціями.Контрольні питання за програмою Модуля І - Історія педагогічної думки України (36 години, 1 кредит)


 1. Предмет , завдання курсу «Історія педагогіки».

 2. Народна українська педагогіка про виховання дітей (УІ-УІІІ ст.).

 3. Заснування та розвиток школи в київській Русі.

 4. Педагогічні ідеї М.С.Грушевського.

 5. Виховання дітей в княжому середовищі, народні трудові традиції (ІХ-ХІІ ст.).

 6. Класифікація суспільних закладів для дітей дошкільного віку в Україні в період ХІХ – початку ХХ ст.

 7. Школа і педагогічна думка в часи занепаду Київської Русі (ХІІІ ст.).

 8. Характеристика періодизації творчості С.Ф.Русової.

 9. Система фізичного виховання в Запорізькій  Січі.

 10. Принципові основи виховання дітей дошкільного віку в книзі С.Ф.Русової «Теорія і практика дошкільного виховання» (1924).

 11. Боротьба за загальну сучасну освіту в Україні в кінці ХІХ на початку ХХ ст. Вища освіта – університети.

 12. Внесок І.Федорова у розвиток української педагогічної теорії і практики.

 13. Освіта і педагогічна думка в Україні під владою Польщі та Литви.

 14. Просвітницька діяльність С.Ф. Русової (1856-1940 р.р.).

 15. Українське національне відродження у другій період державності України (ХУ – перша половина ХУІІІст.).

 16. Братські школи – центри української мови, ідеї Відродження національної освіти.

 17. Перші українські друковані книги («Апостол», «Абетка», «Граматка словенська», «Лексис» та ін.) - ХУІ –ХУІІ ст.

 18. Просвітницька діяльність острозької (1576-1608 р.р.), Києво-Могилянської (1632-1701, 1812 р.р.) академій.

 19. Педагогічна діяльність вчителів братських шкіл і колегій (І.Кисель, Ф.Прокопович, Г.Смотрицький, Є.Славинецький та ін.).

 20. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

 21. Виховання у східних слов’ян. Послідовні етапи раннього виховання дітей. Нові форми виховання.

 22. Концепція національного дитячого садка С.Ф.Русової. Принципи побудови українського дитячого садка.

 23. Народно-поетична творчість козацтва. Основи «козацької педагогіки».

 24. Народно-педагогічні уявлення давньоукраїнців трипільської культури.

 25. Демократична філософія і педагогіка Г.С.Сковороди.

 26. Памво Беринда – відомий просвітитель кінця ХУІ і першої половини ХУІІ ст.

 27. Роль писемності, вірувань, побуту у вихованні дітей давніх українців.

 28. Формування української інтелігенції. Вимоги прогресивних педагогів до навчання дітей рідної мови (Т.Г.Шевченко, П.О.Куліш, К.Д.Ушинський, М.О.Корф).

 29. Роль територіальних і природничих умов у формуванні населення України. Походження виховання.

 30. Педагогічна теорія К.Д.Ушинського.

 31. Виникнення давньослов’янської культури і вплив цього на розвиток освіти.

 32. К.Д.Ушинський про сімейне та суспільне дошкільне виховання.

 33. Т.Г.Шевченко про народну школу та її відродження. «Буквар Южнорруський» (1861 р.).

 34. Суспільно-педагогічна діяльність М.І.Пирогова. проект шкільної реформи.

 35. І.Я.Франко про принципову перебудову шкільних навчальних планів, програм та підручників. Творчість про дітей і для дітей.

 36. Розвиток української школи на базі Запорізької Січі.

 37. Демократична філософія Г.С.Сковороди.

 38. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (20 - 30 роки ХХ століття).

 39. Сучасні тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в зарубіжних країнах.

 40. Концепція національного дитячого садка С.ФІ.Русової.

 41. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

 42. Педагогічна діяльність українських просвітителів кінця ХУІІІ-ХІХ ст.. (Г.Сковорода, М.Пирогов, П.Куліш та ін.).

 43. Педагогічні ідеї М.С.Грушевського, Б.Д.Гринченка та інших діячів просвіти.

 44. Князь Острозький – його вплив на розвиток освіти в Україні.

Варіанти модульної контрольної роботи


Варіант 1

 1. Виконати тести.

 2. Предмет , завдання курсу «Історія педагогіки».

 3. Князь Острозький – його вплив на розвиток освіти в Україні.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Варіант 2

 1. Виконати тести.

 2. Народна українська педагогіка про виховання дітей (УІ-УІІІ ст.).

 3. Педагогічні ідеї М.С.Грушевського, Б.Д.Гринченка та інших діячів просвіти.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Варіант 3

 1. Виконати тести.

 2. Заснування та розвиток школи в київській Русі.

 3. Педагогічна діяльність українських просвітителів кінця ХУІІІ-ХІХ ст.. (Г.Сковорода, М.Пирогов, П.Куліш та ін.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варіант 4

 1. Виконати тести.

 2. Педагогічні ідеї М.С.Грушевського.

 3. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варіант 5


 1. Виконати тести.

 2. Виховання дітей в княжому середовищі, народні трудові традиції (ІХ-ХІІ ст.).

 3. Концепція національного дитячого садка С.ФІ.Русової.Варіант 6

 1. Виконати тести.

 2. Класифікація суспільних закладів для дітей дошкільного віку в Україні в період ХІХ – початку ХХ ст.

 3. Сучасні тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в зарубіжних країнах.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Варіант 7

 1. Виконати тести.

 2. Школа і педагогічна думка в часи занепаду Київської Русі (ХІІІ ст.).

 3. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (20 - 30 роки ХХ століття).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Варіант 8

 1. Виконати тести.

 2. Демократична філософія Г.С.Сковороди.

 3. Система фізичного виховання в Запорізькій  Січі.-------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 9

 1. Виконати тести.

 2. Принципові основи виховання дітей дошкільного віку в книзі С.Ф.Русової «Теорія і практика дошкільного виховання» (1924).

 3. Розвиток української школи на базі Запорізької Січі.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 10

 1. Виконати тести.

 2. Характеристика періодизації творчості С.Ф.Русової.

 3. І.Я.Франко про принципову перебудову шкільних навчальних планів, програм та підручників. Творчість про дітей і для дітей.


Варіант 11

 1. Виконати тести.

 2. Боротьба за загальну сучасну освіту в Україні в кінці ХІХ на початку ХХ ст. Вища освіта – університети.

 3. Суспільно-педагогічна діяльність М.І.Пирогова. проект шкільної реформи.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 12

 1. Виконати тести.

 2. Внесок І.Федорова у розвиток української педагогічної теорії і практики.

 3. Т.Г.Шевченко про народну школу та її відродження. «Буквар Южнорруський» (1861 р.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Варіант 13

 1. Виконати тести.

 2. Освіта і педагогічна думка в Україні під владою Польщі та Литви.

 3. К.Д.Ушинський про сімейне та суспільне дошкільне виховання.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Варіант 14

 1. Виконати тести.

 2. Просвітницька діяльність С.Ф. Русової (1856-1940 р.р.).

 3. Виникнення давньослов’янської культури і вплив цього на розвиток освіти.


Варіант 15


 1. Виконати тести.

 2. Українське національне Відродження у другій період державності України (ХУ – перша половина ХУІІІст.).

 3. Педагогічна теорія К.Д,Ушинського.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варіант 16

 1. Виконати тести.

 2. Братські школи – центри української мови, ідеї Відродження національної освіти.

 3. Роль територіальних і природничих умов у формуванні населення України. Походження виховання.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варіант 17


 1. Виконати тести.

 2. Перші українські друковані книги («Апостол», «Абетка», «Граматка словенська», «Лексис» та ін.) - ХУІ –ХУІІ ст.

 3. Формування української інтелігенції. Вимоги прогресивних педагогів до навчання дітей рідної мови (Т.Г.Шевченко, П.О.Куліш, К.Д.Ушинський, М.О.Корф).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Варіант 18


 1. Виконати тести.

 2. Просвітницька діяльність острозької (1576-1608 р.р.), Києво-Могилянської (1632-1701, 1812 р.р.) академій.

 3. Памво Беринда – відомий просвітитель кінця ХУІ і першої половини ХУІІ ст.


Варіант 19


 1. Виконати тести.

 2. Педагогічна діяльність вчителів братських шкіл і колегій (І.Кисель, Ф.Прокопович, Г.Смотрицький, Є.Славинецький та ін.).

 3. Роль писемності, вірувань, побуту у вихованні дітей давніх українців.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 20

 1. Виконати тести.

 2. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

 3. Демократична філософія і педагогіка Г.С.Сковороди.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варіант 21

 1. Виконати тести.

 2. Виховання у східних слов’ян. Послідовні етапи раннього виховання дітей. Нові форми виховання.

 3. Народно-педагогічні уявлення давньоукраїнців трипільської культури.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 22


 1. Виконати тести.

 2. Концепція національного дитячого садка С.Ф.Русової. Принципи побудови українського дитячого садка.

 3. Народно-поетична творчість козацтва. Основи «козацької педагогіки».


Варіант 23

 1. Виконати тести.

 2. Заснування та розвиток школи в київській Русі.

 3. Педагогічна діяльність українських просвітителів кінця ХУІІІ-ХІХ ст.. (Г.Сковорода, М.Пирогов, П.Куліш та ін.).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варіант 24

 1. Виконати тести.

 2. Педагогічні ідеї М.С.Грушевського.

 3. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 25


 1. Виконати тести.

 2. Виховання дітей в княжому середовищі, народні трудові традиції (ІХ-ХІІ ст.).

 3. Концепція національного дитячого садка С.ФІ.Русової.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 26

 1. Виконати тести.

 2. Класифікація суспільних закладів для дітей дошкільного віку в Україні в період ХІХ – початку ХХ ст.

 3. Сучасні тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в зарубіжних країнах.
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Варіант 27

 1. Виконати тести.

 2. Школа і педагогічна думка в часи занепаду Київської Русі (ХІІІ ст.).

 3. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (20 - 30 роки ХХ століття).


Варіант 28

 1. Виконати тести.

 2. Демократична філософія Г.С.Сковороди.

 3. Система фізичного виховання в Запорізькій  Січі.-------------------------------------------------------------------------------------------------Варіант 29

 1. Виконати тести.

 2. Внесок І.Федорова у розвиток української педагогічної теорії і практики.

 3. Т.Г.Шевченко про народну школу та її відродження. «Буквар Южнорруський» (1861 р.).