МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Информация о документе:

Дата добавления: 26/11/2015 в 20:27
Количество просмотров: 69
Добавил(а): Снежана Радченко
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_mar_upolskiy_der.docx
Размер файла: 63 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

СЕМІНАРСЬКІ І ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

З МЕТОДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ

з навчальної дисципліни «Історія дошкільної педагогіки»

для студентів 2 курсу спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта»

ОКР Бакалавр

Модуль І – Історія педагогічної думки України (36 годин, 1 кредит)

МОДУЛЬ ІІ - Історія західно-європейської педагогіки (36 години, 1 кредит)

Модуль ІІІ – Школа, дошкільне виховання, педагогічні системи Росії (36 годин, 1 кредит)

(заочна форма навчання)
Маріуполь, 2014


Пояснювальна записка

Семінарське заняття як одна з форм організації навчання в процесі історії педагогіки передбачає продовження, подальше вивчення і більш глибоке усвідомлення студентами теоретичних положень, які розглядалися під час лекцій. В обговоренні питань на семінарських заняттях активну участь беруть студенти. Вони виступають із доповідями, рефератами, презентаціями власних проектів. Обговорюють питання, дискутують під керівництвом викладача. Семінарські заняття забезпечують розвиток у студентів здатності осмислювати педагогічні явища в контексті історичних процесів, вироблення критичного ставлення до педагогічної спадщини минулого, виховання любові до педагогічної професії, формування ідеалу педагога дошкільної освіти на сонові яскравих прикладів життя і творчості відомих педагогів, розширення загального кругозору.

Семінари складаються із двох взаємопов’язаних ланок – самостійного вивчення студентами програмового матеріалу й обговорення на заняттях результатів власної пізнавальної діяльності. В процесі семінарських занять студенти вчаться працювати самостійно, формуються навички роботи з літературними джерелами, розвивається інтерес до предмету, формуються вміння аргументовано,доказово висловлюватися, мислити, знаходити зв’язки між теорією і практикою.

Протягом усього курсу історії дошкільної педагогіки використовуються різні види семінарсько-практичних занять: семінари-бесіди, семінари-обговорення, комбіновані семінари, колоквіуми тощо.

Важливою умовою ефективного проведення семінарського заняття є підготовка студента до нього, яка передбачає ознайомлення з планом і відповідними методичними рекомендаціями до семінарського заняття; опрацювання матеріалу лекції за даною темою, вивчення літературних першоджерел, законодавчих документів, архівних матеріалів, методичної літератури та ін.

Студенти першого курсу напряму підготовки «Дошкільна освіта» тільки починають вивчати історію дошкільної педагогіки. Саме для таких студентів доречними будуть представлені нижче рекомендації щодо підготовки до семінарських занять:

 • починати підготовку слід із вивчення плану семінарського заняття, який є збалансованою системою питань;

 • важливим етапом підготовки до семінарського заняття є аналіз матеріалів лекції та ознайомлення з викладом теми у підручнику чи навчальному посібнику з історії педагогіки, тобто з тими джерелами інформації, де тема розкрита цілісно і впоєному обсязі;

 • готуючись до семінару, слід опрацювати всі питання за планом, користуючись основою літературою і матеріалами лекцій;

 • читання літератури обов’язково необхідно супроводжувати конспектами і виписками, при цьому доцільно розташовувати виписки у робочому зошиті, щоб їх було зручного використовувати під час відповіді на семінарі;

 • провідне місце в підготовці до семінарсько-практичних занять належить безпосередньому вивченню й аналізу наукових праць класиків педагогіки, сучасних учених, документів в галузі освіти, архівних матеріалів тощо;

 • насамперед необхідно вивчити історичні умови і причини, що спонукали автора до написання наукової праці, прагнучи зрозуміти структуру праці, загальний розвиток думок автора, напрям роботи;

 • корисним є ознайомлення з критичною літературою, яка стосується цієї праці, а також з інформацією, що міститься в енциклопедичних довідниках, словниках, журналах, брошурах;

 • вивчаючи і конспектуючи літературні джерела, за потреби варто повторно перечитувати їх окремі розділи, абзаци, звертися до довідникової літератури;

 • необхідно знаходити найточніші відповіді – цитати на запропоновані запитання;

 • вибираючи головні думки автора, слід пам’ятати,що цитата, вирвана з контексту, часто втрачає свій первісний зміст, нерідко набуваючи нового. Цитуючи намагайтеся не обривати і не змінювати думок автора;

 • результати роботи з першоджерелами слід фіксувати окремому робочому зошиті у формі виписок і цитат.


Практичне заняття № 1

(2 години )

Тема: Особливості виховання та розвиток школи в Київській Русі

Мета: сформувати у студентів систему знань про особливості шкільного навчання у ІХ – ХІІІ столітті. Розвивати аналітичні здібності в процесі порівняння різних типів навчальних установ (школи грамоти, монастирські тощо). Вчити працювати в мікрогрупах, розробляти колективні проекти, аргументовано захищати їх.

Матеріал: листи цупкого паперу (4 шт.), олівці, фломастери, ластик, тощо.

Хід заняття:

Заняття містить теоретичне обговорення питань та виконання творчих завдань.

І частина – практична: в аудиторії організується практична робота над створенням художніх проектів. Студенти розподіляються на 4 мікрогрупи для виконання зазначених проектів. Кожна мікрогрупа вибирає керівника проекту, який відповідає за організацію роботи та її захист.


Проектні завдання для мікрогруп:

 1. Тема: Основи виховання східних слов’ян.

Орієнтовна структурно-логічна схема (СРС) проекту:

 • мета виховання;

 • етапи раннього виховання дітей;

 • народна педагогіка та її місце у вихованні східних слов’ян.загадки прислів’я, казки народні звичаї, традиції

приказки 1. Тема: Зародження писемності та розвиток школи Київської Русі.

Орієнтовна структурно-логічна схема ( СРС) проекту:

 • укріплення (консолідація) східнослов’янських князівств (причини виникнення держави);

 • розповсюдження писемності у Київський Русі (УІІІ – ІХ ст.);

 • християнство 988р. Та причини його вибору Руссю;

 • глаголиця, кирилиця – українські абетки. 1. Тема: Розвиток школи в Київській Русі.

Орієнтовна структурно-логічна схема (СРС) проекту:

 • причини розвитку грамотності серед населення (6 причин представити в художніх образах);

 • типи шкіл:

  • книжного навчання;

  • монастирські школи;

  • школи грамоти;

  • кормильство.

Показати роль і місце вчителя (педагога) в освітньому процесі різних типів шкіл. 1. Тема: Зміст і методика шкільного навчання.

Орієнтовна структурно-логічна схема (СРС) проекту:

 • навчальні посібники, які використовувалися в школах Київської Русі;


Абетки Часослов Псалтир

 • методи навчання читанню;

 • зміст навчання дітей читанню, письму, арифметиці.СХЕМА ЗАХИСТУ ПРОЕКТУ:

 1. Вступна доповідь керівника проекту: про особливості роботи, розподіл завдань кожному учаснику мікрогрупи, головна ідея проекту.

 2. Коментар кожного компоненту проекту.

 3. Відповідь на запитання слухачів захисту.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Назвіть причини вибору Київською Руссю Християнства з Візантії.

 2. Визначить різницю між кирилицею та глаголицею.

 3. Назвіть причини розповсюдження писемності серед населення Київської Русі.

 4. Назвіть основні засоби виховання східних слов’ян.

 5. Які способи братання між однолітками існували у слов’ян?

 6. Які елементи виховання слов’ян використовує сучасна педагогіка?

 7. Назвіть типи шкіл, які існували в Київській Русі?


Блок самостійної роботистудентів

Теми рефератів:

 1. Походження слов’янської писемності.

 2. Навчання дітей у школах (ІУ-ХІІІ ст.).

 3. Народна педагогіка слов’ян про виховання.

Завдання:

 1. Дібрати прислів’я, приказки, загадки про виховання східних слов’ян:

  • Розумове виховання;

  • Про навчання читанню, лічбі тощо;

  • Про моральне, фізичне виховання;

  • Про родинне виховання.

Оформити дібраний матеріал у робочих зошитах.Методичні рекомендації:

Темою «Особливості виховання та розвиток школи Київської Русі» відкривається цикл семінарських і практичних занять з історії дошкільної педагогіки. План даного семінару містить перелік теоретичних і практичних завдань, які повинні опрацювати студенти.

Готуючи матеріал, студенти опрацьовують рекомендовану літературу, роблять необхідні записи у робочих зошитах.

Вивчення історико-педагогічного матеріалу слід здійснювати у хронологічній послідовності.

Історія виховання у східних слов’ян уходить у глибоку давнину. Процесу виховання на кожному етапі розвитку суспільства були властиві свій зміст, форми, методи, детерміновані різним розвитком продуктивних сіл та сімейних відносин (матріархат, патріархат, моногамна сім’я).

Вивчаючи цей аспект, слід звернути увагу на чітко визначені слов’янами етапи виховання дітей:

 • період баяння (від народження до 1,5 – 2 років);

 • період пестування (від 1,5 – 2 до 5 років);

 • період набування трудових навичок та оволодіння нормами поведінки (від 5 до 10- років);

 • ініціації – заключний період.

Аналізуючи засоби народної педагогіки (прислів’я, казки, загадки тощо) студенти використовують дібраний практичний матеріал (див. завдання для самостійної роботи).

Питання про розвиток писемності та школи є головним. Студенти повинні з’ясувати роль християнства в розвитку освіти. Необхідно також проаналізувати зміст навчання в школах грамоти, книжкового навчання, монастирських, тощо.

Матеріал даної теми потребує ретельного аналізу та самостійної роботи студентів. В змісті занять студентам запропоновані питання для самоконтролю, які можна опрацювати після вивчення теоретичних питань. Крім того, студентам пропонуються теми для реферативних робіт. Студент и готують реферати по одній з тем.Основна література:

 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України.- К.: Либідь, 2006, с.31-77.

 2. Левківський М.В. Історія педагогіки. Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 376 с.

 3. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки: Навчальний посібник / За ред М.В.Левківського.- Харків: «ОВС», 2002.- 240 с.

 4. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред В.Г.Кременя.- К.: Т- во «Знання», КОО, 2003.- 766 с.

 5. Антология педагогической мысли в Украинской ССР. – М., 1985.

 6. Антология педагогической мысли в Древней Руси и русского государства. – М., 1985, С.133 – 143, 129 – 132, 138 – 144.

 7. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994

 8. Розвиток педагогічної освіти і педагогічної думки в Україні / за ред. Ярмаченко, Київ, 1991.Додаткова література:

 1. Українські приказки, прислів’я, і таке інше / О.В. Маркович та ін., Київ, 1993.

 2. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – Київ,1998.

 3. Ілюстрована енциклопедія історії України. – Київ, 1998.Семінарське заняття № 2

Тема: Педагогічні погляди Джона Локка (1632-1704)

2 години

Мета: з’ясувати фактори розвитку особистості. Проаналізувати теорію виховання джентльмена. Практикувати студентів в уміннях працювати з таблицями, узагальнювати навчальну інформацію, робити ґрунтовні висновки, формувати власну думку.

Питання для обговорення:

 1. Теорія природного права в педагогіці Джона Локка.

 2. Сутність виховання «джентльмена».

 3. Основні фактори, що сприяють розвитку особистості дитини.

Завдання:

 • Провести аналіз теорії виховання «джентльмена» з позиції сучасної концепції гуманістичної педагогіки.

 • Заповніть таблицю:П.І.Б. педагога, характеристика історичного етапу

Мета та завдання педагогічної системи

Основні принципи педагогічної системи

Форми організації педагогічного процесу

Освітньо-виховні засоби

Зміст освітньо-виховного процесуТворче завдання:

Прочитайте висловлювання Джона Локка і проаналізуйте з позиції теорії виховання джентльмена

 • «Навчання наукам сприяє розвитку доброчесності в людях з хорошим духовними завдатками; у людей, що не мають таких завдатків, воно веде лише до того, що вони стають ще більше глупими і дурними».

 • «Речі бувають добром і злом тільки відносно задоволення і страждання. Добром ми називаємо те, що здатне викликати або збільшити наше задоволення... Злом .... називаємо те, що здатне заподіяти нам або збільшити будь-яке страждання».

 • «Я не можу визнати корисним для дитини будь-яке покарання, за якого сором постраждати за досконалий вчинок не діє на неї сильніше, ніж саме страждання».

 • «Безцільно з боку вихователя говорити про приборкування пристрастей, якщо він дає волю будь-якій - або власній пристрасті; і безплідними будуть його страждання викоренити у своєму вихованцеві ваду або непристойну рису, які він допускає в собі самому».

Основна література:

 1. Левківський М.В. Історія педагогіки.- Київ. 2003, с.512.

 2. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки.- Харків, 2002.

 3. Локк Дж. Мысли о воспитании // Пед. соч. – М., 1987.

 4. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / Упор. та автори вступних нарисів З.Н.Борисова, В.У.Кузьменко. - К., 2004.

Додаткова література:

 1. Величие здравого смысла // Человек эпохи Просвещения. – М., 1989.

 2. Дж. Локк. О воспитании разума // Пед. соч. – М., 1987.

 3. Рахман Д.А. Джон Локк. Его учение: о познании, праве и воспитании. – Харьков,1994.

 4. Латышина Д.И. История педагогики.- М., 2003, с. 35-41.

 5. Скільский Д.М. Християнське виховання в педагогіці Я.А.Коменського // Педагогіка і психологія.

Тест для самоконтролю:

 1. Який коледж закінчив Дж. Локк, де згодом він став викладачем:

  1. Кембридж;

  2. Коледж де Франс;

  3. Оксфорд.

 2. Згідно теорії Дж. Локка:

  1. всі ідеї та принципи мають природжену підставу;

  2. все людське знання виникає із досвіду;

  3. відбувається пригадування «вищих ідей».

 3. Яке з видів пізнання оцінювалось Дж. Локком як найменш ясне та достовірне:

  1. інтуїтивне;

  2. демонстративне;

  3. сенситивне.

 4. Класичним педагогічним трактом Дж. Локка можна вважати:

  1. «Деякі думки про виховання»;

  2. «Школа – гра»;

  3. «Дошкільне життя дитини».

 5. Формування характеру дитини повинно відбуватися:

  1. в школі;

  2. в сім’ї;

  3. в змаганнях.

 6. Які нові предмети Дж. Локк пропонував ввести в курс навчання у школі:

  1. стародавні мови;

  2. астрономічні дисципліни;

  3. основи права.

 7. Вирішальний вплив на дитину повинно надавати:

  1. середовище;

  2. спадковість;

  3. виховання.

 8. Дж. Локк пропонував виховувати юних:

  1. лицарів;

  2. ремісників;

  3. джентльменів.

Семінарське заняття № 3

2 години

Тема: Теорія і практика суспільного дошкільного виховання

Фрідріха Фребеля (1782 – 1852)

Мета: забезпечити засвоєння особливостей організації навчального процесу у дитячих садках Ф.Фребеля. Розвивати практичні дії з дидактичними матеріалами Ф.Фребеля. Формувати вміння створювати навчальні ситуації в аудиторії, аналізувати їх.Питання для обговорення:

 1. Філософськи основи педагогічної системи Ф. Фребеля.

 2. Проблема розвитку людини. Значення періоду дошкільного дитинства.

 3. Особливості організації суспільних дошкільних закладів за теорією Ф. Фребеля.

 4. Дитячий садок, його значення та особливості організації педагогічного процесу.

 5. Система дидактичного матеріалу та посібників дитячого садка за системою Ф. Фребеля.Завдання:

Прочитати та проаналізувати статті, висловити власну думку щодо його ідей дитячого садка:

 • Каташинська А. Концепція гри у педагогічній системі Ф.Фребеля

 • Борисова З. Фрідріх Фребель – засновник ідей дитячого садка

 • Смірнова Е. Фрідріх Фребель: система дидактичних ігорФорми роботи зі студентами в ході семінару:

 1. Презентація дидактичних посібників Ф. Фребеля, їх аналіз.

 2. Аналіз логіки роботи з дидактичними посібниками та матеріалами Ф. Фребеля на підставі ознайомлення з матеріалами, наданими в описах № 1 та 2.Література:

 1. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / Упор. та автори вступних статей З.Н.Борисова, В.К.Кузьменко.- К., 2004.

 2. История зарубежной дошкольной педагогіки.: Хрестоматія/ Сост. С.В.Лыков, Л.М.Волобуева, С.Ф.Егоров, Н.Ю. Житняков.- М.: Академія, 2000.

 3. Фребель Ф. Воспитание человека // Избр. Пед. соч. – М., 1987

 4. Фребель Ф. Детский сад // Там же.

Тест для самоконтролю:

 1. Виберіть назву педагогічного твору Ф. Фребеля:

 1. «Виховання людини»;

 2. «Думки про виховання»;

 3. «Людина»;

 4. «Лебедина пісня».

 1. Ф. Фребель сформулював стосовно педагогіки:

 1. закон обертання тіл;

 2. закон розвитку живих тіл;

 3. закон розвитку психіки;

 4. закон єдності та боротьби протилежностей.

 1. Яку назву дав Ф. Фребель своєму дитячому закладу:

 1. філантропин;

 2. мала школка;

 3. будинок дитини;

 4. дитячий садок.

 1. Який був девіз «Недільного листка», що видавався Ф. Фребелем :

 1. вони такі ж, як і ми;

 2. порядок та гармонія;

 3. будемо жити для наших дітей;

 4. розвиток ума та серця.

 1. Дитина, за Ф. Фребелем, це:

 1. судина гріховності;

 2. чиста дошка;

 3. носій божественної суті;

 4. досконала людина.

 1. Яке символічне значення надавав Ф. Фребель кулі і кубу:

 1. символ спокою і руху;

 2. символ складної єдності;

 3. символ духу і матерії;

 4. символ буття і свідомості.

 1. Якими інстинктами, на думку, Ф. Фребеля, наділена дитина від народження:

 1. живлення і зростання;

 2. діяльності, пізнання, художнім і релігійним;

 3. діяльності;

 4. рух, пізнання, мовлення.

 1. Ф. Фребель – учень та послідовник:

 1. Ж.-Ж. Руссо;

 2. Й.Г. Песталоцці;

 3. Дж. Локка;

 4. І. Гербарта.

 1. Ф. Фребель розглядав дошкільне виховання як єдиний засіб:

 1. розвиток особистості дитини;

 2. знищення суспільного зла і поліпшення вдач;

 3. підготовка дітей до виробництва;

 4. підготовка до навчання до школи.

 1. Ф. Фребель організував професійну підготовку:

 1. гувернанток;

 2. батьків;

 3. садівниць;

 4. виховательок.

ОПИСЬ № 1:

Шесть даров Ф.Фребеля в названиях, данных им самим


Последовательность введения даров в детский обиход

Название и содержание даров

Хранение даров и способы выдачи их детям

Возраст, в котором вводится игра

1.

1-й дар: 9 цветных мягких шерстяных мячей (от 4 см в диаметре на подвесочке)

Общее хранение в длинной коробке с крышкой

2-3 месяца

2.

2-й дар: деревянный шар, каток (цилиндр) и куб (размером – 4см). К ним блюдце для катания шарик, палочка для вращения куба и цилиндра, стойка для подвешивания всех трех тел

Хранятся и выдаются детям в деревянном ящике с выдвижной крышкой, или висящими на стойке

2 года

3.

3-й дар: деревянный куб, разделенный в трех направлениях (вдоль, поперек и в глубину) на 8 кубиков по 2,5 см³ каждый

Хранится и выдается детям в кубическом деревянном ящичке с выдвижной крышкой

От 3 до 5 лет

4.

4-й дар: деревянный куб, разделенный в двух направлениях на 8 кирпичиков (длиной 5 см, шириной 2,5 см, толщиной 1,25 см каждый)

Хранится и выдается детям в кубическом деревянном ящичке с выдвижной крышкой

От 4 до 5 лет

5.

5-й дар: деревянный куб. разделенный в трех направлениях на 27 равных кубиков, размером 2,5 см³, из них 3 делятся на 6 крыш, 3 делятся по одной диагонали на 6 больших крыш и 3 делятся по двум диагоналям на 12 малых крышек

Хранится и выдается детям в кубическом ящичке с выдвижной крышкой

От 4 до 8 лет

6.

6-й дар: деревянный куб, дважды деленный в 3-х направлениях на 27 кирпичиков, того же размера, что и в 4-м даре, из них 6 поперечным делением делятся на 12 полукирпичиков и 3 продольным делением – на 6 колонн брусков

Хранится и выдаётся в кубическом деревянном ящичке с выдвижной крышкой

От 5 до 8 лет
ОПИСЬ № 2:

24 занятия в названиях, данных самим Ф.Фребелем


Последо-

вательность введения даров в детский обиход

Названия занятий

Хранение материалов для занятий и способы выдачи их детям

Возраст, в котором ведутся занятия

1.

Выкладывание четурёхугольников и треугольников (мозаика)*

В коробке с отделениями и крышкой. Рисунки выкладываются на столе.

В 4 года и старше

2.

Выкладывание из лучин

В коробке с крышкой

С 3 лет

3.

Выкладывание из палочек

В коробке с отделениями и крышкой

От 3 и до 7 лет

4.

Работа с горохом

В коробке с отделениями и крышкой

От 3 и до 7 лет

5.

Накидывание бус, бумажек, ягод. Выкладывание рисунков из ниток

В коробке с отделениями и крышкой. Выдаётся в отдельных чашечках.

С 4 лет

6.

Прокалывание

В коробке с отделениями и крышкой

С 3 лет в семье. С 4 лет в д/с

7.

Вышивание

В коробке с отделениями и крышкой

С 5 лет

8.

Раскрашивание цветными карандашами или акварельными красками

В коробке с отделениями и крышкой. Бумага выдаётся детям отдельными листками, краски на палитрах, карандаши

С 4 лет

9.

Свободное рисование

В тетради в клеточку

С 3 лет

10.

Рисование по клеткам

В тетради в клеточку

С 4 лет

11.

Выкладывание колец и полуколец

В коробке с отделениями и крышкой

С 4 до 7 лет

12.

Переплетение из лучин, бумаги, спичек и картона

В коробке с отделениями и крышкой

От 3 до 5 лет

13.

Связывание из бумаги (или перегибание бумаги)

В коробке с отделениями и крышкой

С 6 лет

14.

Лепка

Сырая глина выдаётся детям в шарообразном виде


С 4 лет

15.

Складывание из бумаги

Первоначально дети получают готовые квадраты, а впоследствии заготавливают их дети сами

С 4 лет

Последо-

вательность введения даров в детский обиход

Названия занятий

Хранение материалов для занятий и способы выдачи их детям

Возраст, в котором ведутся занятия


16.

Съёмка

Работа с нитью, создание различных форм с помощью пальцев обеих рук

С 4 лет

17.


18.

Отрезание полос от квадрата.

Изящное отрезание

Работы по отрезанию дети наклеивали на бумагу в отдельные тетради

С 5 лет

19.

Складывание, соединённое с отрезанием и склеиванием

Предметы, получаемые на этом занятии служили детям в качестве игрушек, ёлочных украшений, подарков

С 5 лет

20.

Вырезание по контуру и свободное

Контур дети первоначально получали готовый. Позднее они заготавливали его сами, обводя карто6нные трафареты.

С 4 лет

21.

Гимнастические упражнения и подвижные игры


С 3 лет

22.

Пение


С колыбели

23.

Практические задания в саду и огороде


С 3 лет

24.

Рассказывание


С колыбели


* Примечание: в скобках указаны названия, установившиеся в педагогической практике
Семінарське заняття № 4

2 години

Тема: Метод «гри –праці» Є І.Тихеєвої

Мета: вчити студентів проводити порівняльну характеристику методу М.Монтессорі і методу Є.І.Тихєєвої. Практикувати в аналізі організації педагогічного процесу і дидактичного матеріалу за «методом Є.І.Тихєєвої».Питання для обговорення:

 1. Державно-суспільний характер виховання.

 2. Проблема організації загального виховання і освіти людини. Самоцінність періоду дошкільного дитинства.

 3. Метод Тихєєвої – роль ігрової й трудової діяльності.

 4. Значення дидактичного матеріалу Є.І.Тихєєвої.


Форми роботи із студентами:

 • виявлення характерних особливостей методу «гри-праці» Є.І.Тихєєвої на основі підготовки доповідей творчими групами з питань плану;

 • проведення порівняльного аналізу методу М.Монтессорі і методу Є.І.Тихєєвої;

 • аналіз схем організації педагогічного процесу і дидактичного матеріалу у дитячому садку за «методом Є.І.Тихєєвої»;

 • порівняльний аналіз програми дитячого садка за «методом Тихєєвої» (див додатки до семінарського заняття) з програмою «Я у Світі» (за вибором студентів однієї вікової групи), «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт» Завдання виконується творчою групою (2-3 студенти).Література:

 1. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / Упор. та автори вступних нарисів З.Н.Борисова, В.У.Кузьменко.-К., 2004.

 2. История советской дошкольной педагогики. Хрестоматия.- М.: Просвещение, 1980 - С.232-237.

 3. Латышина Д.И. История педагогики. – М., 2004.

ПОРТФОЛІО

САМОСТІНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з навчальної дисципліни «Історія дошкільної педагогіки»

п/п

Завдання

Кількість годин

СРС

Бали (презентація, захист, співбесіда)

Підсумок


МОДУЛЬ 1 – Історія педагогічної думки України (72 години, 2 кредити)- 14 балів СРС

1.

Визначити головні напрямки й засоби виховання дітей у первісному суспільстві, заповнити таблицю (див. завдання СРС)

2

1


2.

Дібрати прислів’я, приказки, загадки про виховання східних слов’ян: розумове виховання; про навчання читанню, лічбі тощо; про моральне, фізичне виховання; про родинне виховання.

2

1


3.

Проаналізувати особливості виховання в первісному суспільстві, заповнити таблицю

2

1


4.

Підготувати реферат за однією з запропонованих тем: «Походження слов’янської писемності»; «Навчання дітей у школах (ІУ-ХІІІ ст.)»; «Народна педагогіка слов’ян про виховання» (див. тематику ).

2

1


5.

Здійснити ретроспективний аналіз творів педагогічної тематики періоду Київської Русі, оформити матеріал у робочому зошиті під назвою «Педагогічна думка Київської Русі у літературно-педагогічних пам’ятках»

2

1


6.

Скласти таблицю українських друкованих і писемних творів періоду українського відродження ХІІІ-ХV ст.

2

1


7.

Складіть хронологічну таблицю «Братські школи в Україні»

2

1


8.

Проаналізувати сутність козацького виховання й заповнити таблицю

2

1


9.

Проаналізувати й узагальнити досвід створення народних та приватних дитячих садків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., заповнити таблицю

2

1


10.

Здійснити письмовий аналіз основних державних документів про дошкільну освіту періоду 1991-2013 р.р.

2

1


11.

Здійснити аналіз двох (за вибором студента) сучасних програм навчання та виховання дітей дошкільного віку. Визначити головну мету програми, її стратегічне спрямування, відповідність завданням дошкільної освіти, структуру програми, характеристику окремих її частин.2
1


12.

Створити проект дитячого садка майбутнього. Спроектувати емблему дошкільного закладу. Визначити головне напрями виховної роботи з дошкільниками, описати особливості організації навчально-виховного процесу, спілкування з дітьми тощо.

2

1Всього за модуль І

36

14


МОДУЛЬ ІІ Історія західно-європейської педагогіки (54 години, 1,5 кредити) – 4 бали СРС

1.

Проаналізувати і порівняти системи навчання і виховання в Спарті та Афінах і заповнити таблицю

3

0,4


2.

На основі узагальнення особливостей освіти й виховання в Стародавній Греції, аналізу картини Рафаеля «Афінська школа» (1509) написати твір-роздум на тему «Подорож у минуле»

4

0,4


3.

Підготувати комп’ютерну презентацію на тему «Перші класичні університети Західної Європи» (період середньовіччя)

3

0,4


4.

Дослідити історію написання праці Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель», визначити основні етапи її створення й публікації

4

0,4


5.

Аргументовано відповісти: чи поділяєте Ви думку Я.А.Коменського про вчителя, якому «вручена посада, вище за яку не може бути під сонцем»? Відповідь оформити у вигляді таблиці.

3

0,4


6.

Визначити, якого значення надає Дж. Локк вихованню? Чи погоджуєтеся з його думкою про те, що «дитячі душі можна спрямувати в той чи інший бік так легко, як і воду…»? відповідь оформити у вигляді таблиці

3

0,4


7.

Проаналізувати погляди Дж. Локка й Ж.-Ж. Руссо на методи виховання й складіть кросворд

3

0,4


8.

Зробити порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й.Г.Песталоцці, Ф.В.А. Дістервега, Й.Ф. Гербарта, заповнити порівняльну таблицю

5

0,4


9.

Дібрати вправи для дітей з «дарами» Ф.Фребеля, підготувати матеріал для проведення

3

0,4


10.

Підготувати проект роботи одного дня Дому дитини М.Монтессорі ( завдання виконується по мікрогрупах).

3

0,4Всього за Модуль ІІ

34

4


МОДУЛЬ ІІІ Школа, дошкільне виховання, педагогічні системи Росії ( 36 годин, 1 кредит) - 4 бали СРС

1.

Опрацювати книгу «Домострой» (педагогічний пам’ятник ХVІ століття). Сформулювати настанови батькам про сімейне виховання, необхідність турботи про їх розвиток, підготовку до життя і праці, релігійне виховання. Визначити роль батька у вихованні дітей.

5

1


2.

Представте у вигляді таблиці характеристику системи жіночого виховання на прикладі Виховного товариства шляхетних дівчат при Смольному монастирі (Смольний інститут).

5

1


3.

Підготувати комп’ютерну презентацію за темою «Діячі дошкільного виховання другої половини ХІХ століття» (А.С.Симонович, ЄМ. Водовозові, Е.І.Конраді, А.С.Симонович, ЄМ. Водовозова, К.Д.Ушинський та ін.)

5

1


4.

Проаналізувати методичні посібники, створені діячами дошкільного виховання в Росії на початку ХХ століття ( Л.К. Шлегер, М.Х Свентицька, Є.І. Тихеєва). Дані оформити у вигляді таблиці.

5

1Всього за Модуль ІІІ

20

4Всього за виконання СРС

90

22


КОМЕНТАР ДО ПОРТФОЛІО

САМОСТІНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з навчальної дисципліни «Історія дошкільної педагогіки»


МОДУЛЬ І

 1. Визначити головні напрямки й засоби виховання дітей у первісному суспільстві, заповнити таблицю (див. завдання СРС)Особливості виховання в первісному суспільстві

Період

Тривалість

Спільні риси у вихованні

Відмінність у вихованні

Палеоліт
Неоліт

 1. Дібрати прислів’я, приказки, загадки про виховання східних слов’ян: розумове виховання; про навчання читанню, лічбі тощо; про моральне, фізичне виховання; про родинне виховання. Користуючись літературними джерелами, інформацію оформити у вигляді таблиці:

Тематика

Приклади народних висловлювань

Завдання виховання

Розумове вихованняФізичне вихованняМоральне виховання
Література:

 1. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред В.Г.Кременя.- К.: Т- во «Знання», КОО, 2003.- 766 с.

 2. Українські приказки, прислів’я, і таке інше / О.В. Маркович та ін., Київ, 1993. 1. Проаналізувати особливості виховання хлопців і дівчат у первісному суспільстві, заповнити таблицю

  Виховання хлопців

  Виховання дівчат

  Мета й завдання

  Напрями й зміст

 2. Підготувати реферат за однією з запропонованих тем:

Тематика рефератів:

 1. Витоки й розвиток освітив східних слов’ян.

 2. Походження слов’янської писемності.

 3. Навчання дітей у школах (ІУ-ХІІІ ст.).

 4. Народна педагогіка слов’ян про виховання» (див. тематику ).

 5. Мета і зміст виховання у народній педагогіці.

 6. Слов’янська міфологія й етнопедагогіка східних слов’ян.


 1. Здійснити ретроспективний аналіз творів педагогічної тематики періоду Київської Русі, оформити матеріал у робочому зошиті під назвою «Педагогічна думка Київської Русі у літературно-педагогічних пам’ятках».Літературно-педагогічні пам’ятки Київської Русі

Назва

Дата написання

Автор (замовник)

Характеристика

«Слово про закон і благодать»

Між 1037-1050 р.р.

Митрополит Іларіон

- найдавніша літературна пам’ятка,

- філософсько-педагогічний трактат;

- виступ митрополита перед Ярославом Мудрим і прочанами Київського храму Св.Софії;

- обґрунтування права Русі на самостійний розвиток;

- висока оцінка освітньої політики князів Володимира і Ярослава;

- вихованню молоді на героїчних традиціях надано загальнодержавного значення;

- протиставлення принципу активної діяльності у формуванні особистості візантійській ідеї виховання в дусі аскетизму.


 1. Скласти таблицю українських друкованих і писемних творів періоду українського Відродження ХІІІ-ХV ст.


Педагогічні праці, дата написання

Автор-педагог

Роки життя

Педагогічна діяльність та ідеї

«Євангеліє учительне», 1569 р.

Іван Федоров

1525-1583 р.р.

Виступи проти фаталістичних тверджень церковників; висловлювання ідеї рівності всіх людей, належності всіх земних благ, у тому числі й освіти, всім громадянам; видання букварів, які мали навчальну і політичну функцію; обстоювання морального виховання, патріотизму.


 1. Складіть хронологічну таблицю «Братські школи в Україні».


Назва школи

Дата створення

Особливості режиму й зміст навчання

 1. Проаналізувати сутність козацького виховання й заповнити таблицю.


Система козацького виховання

Ступінь

Мета виховання й освіти

Зміст виховання

………………….

………………..

………………….


 1. Проаналізувати й узагальнити досвід створення народних та приватних дитячих садків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., заповнити таблицю.


Становлення дошкільної освіти в Україні (друга половина ХІХ ст.)

Дата створення

Місто

Засновники

Особливості роботи 1. Здійснити письмовий аналіз основних державних документів про дошкільну освіту періоду 1991-2013 р.р. Здійснити аналіз двох - трьох нормативних документів про дошкільну освіту. Під час аналізу звернути увагу на дату виходу означених документів, їх структуру, зміст, основну мету. Саме Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 1993, Закон України «Про освіту» (1996) визначити основні стратегічні напрями розвитку освіти в період розбудови держави. Оформити таблицю.


п/п

Назва законодавчого документу

Дата його затвердження

Структура і стислий зміст


 1. Здійснити аналіз двох (за вибором студента) сучасних програм навчання та виховання дітей дошкільного віку. Визначити головну мету програми, її стратегічне спрямування, відповідність завданням дошкільної освіти, структуру програми, характеристику окремих її частин (Базова програма «Я у Світі», «Малятко», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля», «Крок за кроком»¸ «Впевнений старт»).

Назва програми, рік видання

Автори

Мета, стратегічне спрямування

Структура, характеристика окремих частин

Відповідність завданням дошкільної освіти


12. Створити проект дитячого садка майбутнього. Спроектувати емблему дошкільного закладу. Визначити головне напрями виховної роботи з дошкільниками, описати особливості організації навчально-виховного процесу, спілкування з дітьми тощо. Завдання виконується по мікрогрупах і презентується на семінарському занятті.