Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра філософії і освітніх технологій

Информация о документе:

Дата добавления: 31/08/2015 в 22:19
Количество просмотров: 36
Добавил(а): Аноним
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_ukra_nska_nzhene.doc
Размер файла: 313 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра філософії і освітніх технологій


Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра філософії і освітніх технологійФІЛОСОФІЯ

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

(для студентів заочної форми навчання інженерно-педагогічних спеціальностей

Української інженерно-педагогічної академії)
Харків, 2009Упорядники:

Доц., к.філос.наук. Ніколов П.О.

ас. Гвалтюк О.І.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання інженерно-педагогічних спеціальностей Української інженерно-педагогічної академії). – Х., 2009. – 29 с.
УІПА, 2009р.


Вимоги до оформлення контрольних робіт

Вивчаючи філософію, студент заочного відділення у відповідності з навчальним планом виконує дві контрольні роботи (№1 i №2). Контрольна робота з філософії - це письмовий виклад певної теми. Метою написання контрольної роботи є набуття студентом навичок самостійної роботи над літературними джерелами, вміння пов’язувати теоретичні знання з фактами сучасного життя, розвиток філософського мислення.

Контрольні роботи повинні бути виконані за однією з тридцяти запропонованих тем (варіантів) - № 1 i № 2.

Вибір номерів тем обох контрольних робіт слід проводити за двома останніми цифрами залікової книжки студента. Якщо ж дві останні цифри шифру залікової книжки виходять за рамки 30-ти (наприклад, - 048), то номером першої та другої контрольної роботи студента слід вважати 4-й або 8-й варіанти.

При написанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких вимог.

Перш за все необхідно підібрати рекомендовану літературу, список якої наводиться після кожної теми (варіанту) контрольної роботи. При цьому бажано користуватися новітньою, виданою вже в пострадянські часи, учбовою та науковою літературою, вільною від ідеологічних догм й так званого класового підходу.

Далі слід ретельно ознайомитися з відповідними главами (параграфами, сторінками) учбової літератури, в яких дається більш-менш повне й сучасне висвітлення теми. I тільки глибоко проробивши рекомендовану літературу i знайшовши відповіді на всі питання теми, можна приступати до написання самого тексту.

Корисну та необхідну інформацію для виконання контрольної роботи можуть дати довідкові видання - філософські енциклопедичні та галузеві словники, а також монографічні дослідження, журнальні статті, праці окремих вчених.

При виконанні контрольної роботи недостатньо викласти фактичний матеріал. Якість роботи визначається перш за все тим, наскільки самостійно i правильно студент розкрив зміст теми. Роботи, текст яких механічно переписаний з підручників i не містить елементів самостійності, творчості виконавця, вважаються незадовільними i заліку не підлягають.

Отже, робота повинна бути виконана самостійно, написана акуратним розбірливим почерком (можна подавати i віддрукований або набраний на комп’ютері текст), простою i зрозумілою мовою (українською чи російською), з глибоким розумінням суті викладеннях питань.

Тему контрольної роботи необхідно розкривати суворо за планом, послідовно переходячи від одного питання до іншого. Викладати матеріал слід чітко i якісно, кожне наступне питання повинно бути логічним продовженням попереднього.

Цитати, цифри i факти, що наводяться у тексті, повинні мати посилання на джерела. Їх слід оформлювати виносками внизу сторінки. У виносці вказують прізвище, ініціали автора, назву роботи, том, частину, випуск, місце видання, видавництво, рік видання, сторінку. Цитату i виноску позначають однією цифрою. Якщо на сторінці є декілька посилань на одне i те ж джерело, то, починаючи з другої виноски, пишуть: « Там само, с ... ».

При написанні контрольної роботи не можна допускати свавільного скорочення слів та яких-небудь позначень, які не використовуються в філософській чи науковій літературі.

Робота повинна бути написана однією мовою - українською чи російською.

Обсяг контрольної роботи повинен складати не менше 20-25 сторінок учнівського зошиту або 15-20 аркушів (з одного боку) формату А4. На кожній сторінці треба залишати поля шириною 3-4 см для поміток рецензента i 1-2 сторінки в кінці роботи для рецензії. Уci сторінки повинні бути пронумеровані. На титульному листі роботи необхідно вказати повну назву вузу, факультет, номер контрольної роботи, своє прізвище, ініціали, шифр, номер i назву теми контрольної роботи та домашню адресу.

На наступному листі наводиться план роботи із зазначенням сторінок розділів. В кінці роботи повинен бути список використаної літератури, підпис студента i дата виконання роботи. Список літератури рекомендується складати в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

Кожну контрольну роботу після її виконання необхідно здати або відправити у зазначений термін на рецензію.

Контрольні роботи, що не оформлені відповідно до вимог або що надійшли на кафедру пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної ceciї, на рецензування не приймаються. Студенти, які своєчасно не виконали контрольні роботи, до іспитів не допускаються.

Після перевірки контрольної роботи викладач робить позначку «до співбесіди допускається» або «до співбесіди не допускається», а після співбесіди ставить позначку про залік контрольної роботи.

Якщо робота виконана незадовільно (наприклад, поверхово розкрита тема, малий обсяг роботи i т.п.), то студент повинен написати нову або суттєво переробити представлену роботу. При цьому новий, перероблений текст слід подати на кафедру разом з попереднім.

Отже, контрольна робота підлягає заліку, якщо виконані такі вимоги:

грамотно i змістовно розкрита тема;

матеріал викладений згідно плану до контрольної роботи;

не допущено зменшення обсягу контрольної роботи;

не змінена тема контрольної роботи ( теми обох робіт).

Якість виконання обох контрольних робіт впливає на екзаменаційну оцінку.КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1


Тема 1. Філософія i життя.

Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя.

Предмет і функції філософії.

Місце філософії в самопізнанні людини.


Література:

Введение в философию: Учеб. пособие для вузів / АТ. кол.: Фролов И.Т. и др.. – 3-е изд., перераб.и доп. – М., 2004. – С. 7-36.

 1. Канте В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебю для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М., 1998.

 2. Кремена В.Г. Ільїн В. В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 12-45

 3. Людина і світ: Підручник /Головний ред. Л.В. Губернський. – 2-е видання, перрероб. І доп. – К., 2001;

 4. Мир философии: Книга для чтении: В 2 т. – Ч. 1:Исходные филосовские проблемы, понятие и принципы. – М., 1991. – 672 с.

 5. Петрушенко В.Л. Філософія : курс лекцій. Навч. посібник. – 2-е вид., випр. І доп.- Києв, Львів, 2002;

 6. Філософія: Навч. посібник /за ред. І.Ф. Надольного. – 6-е вид., перероб. І доп.- К., 2006;

 7. Философия: Учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В.Миронова, А.В. Разина. – М., 2003. – С. 5-26;

 8. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – 742 с.

 9. Философия: Учебное пособие /Отв. Ред. В.П. Кахановський.-Изд. 2-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д,2001.
Тема 2. Філософія i світогляд.

Поняття i структура світогляду.

Історичні типи світогляду.

Філософія як теоретична основа світогляду.


Лiтepaтypa:

 1. Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. -Львов, 1989.

 2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузів / АТ. кол.: Фролов И.Т. и др.. – 3-е изд., перераб.и доп. – М., 2004. – С. 7-36.

 3. Канте В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебю для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М., 1998.

 4. Кремена В.Г. Ільїн В. В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 12-45

 5. Людина i світ: Підручник /Головний ред. Л.В. Губерський.- 2-е видання, перероб. і доп. - К., 2001;

 6. Мир философии: Книга для чтении: В 2 т. – Ч. 1:Исходные филосовские проблемы, понятие и принципы. – М., 1991. – 672 с.

 7. Причепій Є.М., Черній A.M., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Посібник для студ. вищ. навч. закл. - К., 2001;

 8. Світогляд і духовна культура. – К., 1993. – 176 с.

 9. Філософія: Навч. посібник /3а ред. І.Ф. Надольного .- 2-е вид., перероб. і доп.-К.,2001;

 10. Философия: Уч. пособие для высш. уч. завед. - Изд. 3-е, перераб и доп. -Ростов н/Д - 2002;

 1. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – 742 с.Тема 3. Специфіка філософського освоєння дійсності.

Повсякденне i філософське мислення.

Основні теми i типи філософствування.

Філософія як дослідження світоглядних проблем засобами раціонального мислення.


Література:

Введение в философию: Учеб. пособие для вузів / АТ. кол.: Фролов И.Т. и др.. – 3-е изд., перераб.и доп. – М., 2204. – С. 7-36.

Вступ до філософії: Історико - філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки. - К., 1999;

Канте В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебю для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М., 1998.

Кремена В.Г. Ільїн В. В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 12-45

Мирфилософии: Книга для чтении: В 2 т. – Ч. 1:Исходные филосовские проблемы, понятие и принципы. – М., 1991. – 672 с.

Петрушенко В.П. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник.- 2-е вид., випр. і доп. - Київ-Львів, 2002;

Світогляд і духовна культура. – К., 1993. – 176 с.

Філософія: Навч. посібник /3а ред. І.Ф. Надольного. - 2-е вид., перероб. і доп.-К., 2001;

Філософія. Підручник /За заг. ред. Горлача M.I., Кременя В.Г., Рибалка В.К..-Х.,2001;

Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – 742 с.Тема 4. Філософія в системі культури.

Загальна характеристика культури.

Функції філософії в культурі.

Філософія як вищий вияв культури.


Література:

 1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузів / АТ. кол.: Фролов И.Т. и др.. – 3-е изд., перераб.и доп. – М., 2004. – С. 7-36.

 2. Філософія: Навч. посібник /За ред. І.Ф. Надольного. - 2-е вид., перероб. і доп. -К., 2001;

 3. Людина i світ: Підручник /Гол. ред. Л.В. Губерський. - 2-е вид., перероб. і доп. - К., 2001;

Людина i світ: Підручник /Головний ред. Л.В. ГуберськийТема 5. Генезис філософії.

Культурно-історичні передумови виникнення філософії.

Особливості східного та західного типів філософствування.

Своєрідність філософії стародавніх Індії та Китаю.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський B.Г. Історія філософії: Підручник. - К., 2001;

 2. Богомолов А.С. Античная философия. –М., 1985. – С. 3-335.

 3. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки .- К., 1999;

 4. Введение в философию: Учебник для вузов. В. 2 ч. Ч.1 / Под общ. ред. И.Т.Фролова - М., 1990;

 5. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 25-258.

 6. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие -М., 1981.

 7. Чанышев Е.В. . Курс лекций по древней философии. – М., 1981. – С. 4-364.Тема 6. Філософські вчення досократиків.

Космологізм ранньої грецької філософії. Проблема першоначала.

Стихійна діалектика Геракліта. Вчення про “вогнелогос”.

Демокріт як засновник атомістичної тeopії.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Богомолов А.С. Античная философия. –М., 1985. – С. 3-335.

 3. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред.

 4. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 25-258.

 5. Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998; 2002;

 6. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. ч.1. /Под общ. ред.

И.Т. Фролова - М., 2004;

 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие - М., 1981.Тема 7. Софісти i Сократ.

 1. Софістика i софісти, їх погляди.

 2. Життя i філософія Сократа.

 3. Сократичні школи (кініки, кіренаїки, мегарці).


Література :

Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

Богомолов А.С. Античная философия. –М., 1985. – С. 3-335.

Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник/За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998; 2002;

Нересянц В.С. Сократ. - М.,1984.

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 25-258.Тема 8. Філософія Платона.

 1. Вчення Платона про ідеї.

 2. Платонова теорія держави.

 3. Естетика Платона.


Література:

Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

Богомолов А.С. Античная философия. –М., 1985. – С. 3-335.

Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник/За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

История философии в кратком изложении/Пер. с чеш. - М., 1991;

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 25-258.

Радуги А.А. Хрестоматия по филисофии: Учеб. Пособие. – М., 1974. – С.5-340.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. -М., 1981.


Тема 9. Філософія Аристотеля.

 1. Критика Аристотелем платонівської теорії ідей.

 2. Вчення про першоначала. Діалектика матерії i форми.

 3. Етика та соціально-політичні погляди Аристотеля.


Література:

Аристотель. О душе // Соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т. 1. – С.18-122.

Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

Богомолов А.С. Античная философия. –М., 1985. – С. 3-335.

Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник/За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

История философии в кратком изложении/Пер. с чеш. - М., 1991;

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 25-258.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. -М., 1981.Тема 10. Неоплатонізм та середньовічна філософія.

Філософське вчення неоплатонізму i християнство. Августин Блаженний.

Схоластика як філософське вчення західноєвропейського середньовіччя.

Морально-етична система Фоми Аквінського.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник/За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. История философии в кратком изложении/Пер. с чеш. - М., 1991;

 4. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. С. 6-248.

 5. Соколов В.В. Средневековая философия: Учеб. пособие - М., 1979.

 6. Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998; 2002;

 7. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов -М., 1991;Тема 11. Філософія Відродження.

 1. Поняття «Відродження» та характерні риси духовного життя цієї доби.

 2. Провідні напрями ренесансного філософствування: гуманістичний антропоцентризм, неоплатонізм, натурфілософія.

 3. Філософські ідеї пізнього Відродження.


Література:

Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник/За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. –и С. 7-322.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998; 2002.

История философии в кратком изложении/Пер. с чеш. - М., 1991;

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1. /Под общ. ред. И.Т. Фролова - М., 2004;

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения - М., 1980.– М., 1980. – Сю 7-322.Тема 12. Англійська філософія XVII - XVIII століть.

 1. Антисхоластична спрямованість англійської філософії XVII століття. Досвідно-індуктивний метод Ф. Бекона.

 2. Обгрунтування філософського матеріалізму в ідеології англійського емпіризму.

 3. Суб’єктивний ідеалізм Дж. Берклі i Д. Юма.


Література:

Бекон Ф. Новый арганон // Соч.: В 2 т. – М., 1972. – Т. 2. – С. 5-222.

Введение в философию: Учебник для вузов В 2 ч.Ч. l. /Под общ. ред. И.Т. Фролова - М., 1990.

Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник/За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

Гобсс Т. Левіафан // Избор. Произведения: В 2 т. – М., 1964. – Т. 2. – С. 7-322.

История философии в кратком изложении /Пер. с чеш. - М., 1998;

Нарский И.С. Западно-европейскаяфилософия XVIIвека. – М., 1974. – С.5-340.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998; 2002;


Тема 13. Європейський раціоналізм XVII століття.

Основні засади дуалістичної метафізики та метод Р.Декарта.

Пантеїстичний матеріалізм Б. Спінози.

Монадологія Г. Лейбніца.


Література:

 1. Асмус В.Ф. Декарт - М., 1956.

 2. Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 3. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник/За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 4. Декарт Р. Рассуждение о методе // Избор. произведения: В 2 т. М.,1989. – Т. 1. – С. 17-112.

 5. Лейбниц Г. Монадологія // Соч.: В 4 т. – М., 1982. – Т. 1. – С. 313-429.

 6. Нарский М.С. Западноевропейская философия XVII века - М., 1974;

 7. Спіноза Б. Этика // избор. произведения: В 2 т. – М., 194. – Т. 2. – С. 359-618.

 8. Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998; 2002;


Тема 14. Філософія просвітництва XVIII століття.

Загальна характеристика ідеології і філософії просвітництва.

Проблема людини у філософії французького просвітництва(Монтеск’є, Ф.Вольтер, Ж-Ж.Руссо).

Ідеї просвітництва та їх поширення в Росії та Україні (XVIII-перша половина XIX століття).


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.B., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. Кузнєцов В.Н., Мееровский Б.В., Грязно в А.Ф. Заподноевропейская философия XVIII века. – М., 1985.- С. 7-388.

 4. Момджян Х.Н. Французское просвещение XVIII века.-М.,1983;

 5. Руссо Ж.-Ж. Об общечеловеческом договоре// Антология мировой философии. – м., 1970. – Т. 3. – С. 21-108.

 6. Философия эпохи ранних буржуазных революций. / Под ред. Т.И. Ойзермана.-М.,1983.Тема 15. Філософія I. Канта.

 1. Обґрунтування I. Кантом загальності та необхідності наукового знання.

 2. Вчення I. Канта про явище та “річ у собі”, про природу i свободу. Агностицизм І.Канта.

 3. Етична та естетична концепція I. Канта.


Література:

 1. 1. Бичко А.К., Бичко I. В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. Гулыга А. Немецкая классическая философия - М., 1986;

 4. Кант И. Критика чистого раз ума // Соч.: В 6 т – М., 1964. – Т. 3. – 118-541

 5. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX века: Учеб. пособ. - М., 1989;

 6. Ойзерман Т.И. Философия Канта - М., 1974.Тема 16. Філософія Г.Гегеля.

Система «абсолютного ідеалізму» Г.Гегеля.

Діалектичний метод Г.Гегеля. Суперечність між системою і методом у філософії Г.Гегеля.

Філософія icтоpії Г.Гегеля.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I. В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник-К., 2001;

 2. Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия филосовских наук: В 3 т. – М., 1974. – Т. 1; Наука логики. – С. 123-480.

 4. Гулыга А. Немецкая классическая философия. - М., 1986;

 5. Гулыга А.В. Гегель - М.,1970;

 6. Философия Гегеля и современность - М., 1973.Тема 17. Філософія Л. Фейєрбаха.

Критика Л. Фейєрбахом Г.Гегеля з позиції матеріалізму.

Вчення Л. Фейєрбаха про релігію.

Антропологічний матеріалізм i етика Л. Фейєрбаха.


Література:

 1. 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки. - К., 1999;

 3. Гулыга А. Немецкая классическая философия. - М., 1986.

 4. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала Х1Хвека:Учеб. пособие. - М., 1989;

 5. Фейєрбах Л. Оосновные положення философии будущего // Избор. філософ. Произведения. – М., 1955. – Т. 1. – С. 16-48.


Тема 18. Діалектико-матеріалістична (марксистська) філософія.

Матеріалізм i діалектика К. Маркса та Ф. Енгельса.

Концепція практики та проблема людини у філософії К.Маркса i Ф. Енгельса.

Марксизм та сучасність. Суперечність марксистських поглядів на суспільство.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки. - К., 1999;

 3. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності та держави // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.21. – С. 101-119.

 4. ,Маркс К. Економічно-філосовські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори – Т. 42. – С. 88-178.

 5. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учебное пособие /Пер. с анг. - М., 2000;Тема 19. Некласична філософія кінця XIX - початку XX ст.

Характерні риси європейської філософії кінця XIX - початку XX ст.

Зміна парадигми (моделі) філософського мислення у XIX- на початку XX століття.

Захист i оновлення класичних філософських традицій: неотомізм, неокантіанство, неогегельянство.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки. - К., 1999;

 3. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник - М., 2001;

 4. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 5. История философии. Учебник / Под ред. Ч.С. Кирвеля - 2-е изд., испр. и доп. - Минск, 2001;

 6. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 260-393.

 7. Маритен Ж. Философ в мире. – М., 1994. – С. 15-18, 38-108.

 8. Современная буржуазная философия - М., 1972.
Тема 20. Філософія А. Шопенгауера та Ф. Ніцше.

Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера.

Етичне вчення А. Шопенгауера.

Характерні риси «філософії життя» Ф. Ніцше.


Література:

 1. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 2. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 3. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник - М., 2001;

 4. История философии. Учебник /Под ред. Ч.С. Кирвеля - 2-е изд., испр. и доп. - Минск, 2001;

 5. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 6. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 260-393.

 7. Современная буржуазная философия - М., 1972;

 8. Современная западная философия. Словарь - М., 1991.

 9. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственость. – М., 1992.- С. 46-124.Тема 21. Позитивізм та постпозитивізм.

Сутність i основні етапи розвитку позитивізму.

Класичний позитивізм та емпіріокритицизм (махізм).

Неопозитивізм та постпозитивізм.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 4. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник - М., 2001;

 5. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 260-393.

Современная буржуазная философия - М., 1972;

Современная западная философия. Словарь - М., 1991.Тема 22. Психоаналіз i неофрейдизм.

З. Фрейд та фрейдизм.

Філософські проблеми психоаналізу.

К. Юнг як основоположник аналітичної психології.


Література:

 1. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 2. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 3. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 4. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник - М., 2001;

 5. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 260-393.

 6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие /Пер. с англ. - М., 2000.

 7. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1990. – С. 346-349.

 8. Фром Э. Психоаналіз и этика. – М., 1992. – С. 45-98.
Тема 23. Філософія тоталітаризму.

Сутність i характерні риси тоталітарного суспільства.

Тоталітаризм у Німеччині 30-40-х років (нацизм).

«Марксизм» в Pociї та СРСР, або ленінізм - сталінізм в дії.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Бичко I.B. Від сталінізму до гуманізму - К., 1988.

 3. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 4. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 5. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 260-393.

 6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие /Пер. с англ. - М., 2000;

Тема 24. Філософія екзистенціалізму.

 1. Виникнення екзистенціалізму та його витоки.

 2. Проблема cyщoгo i буття у філософії М. Хайдеггера.

 3. Teopiя емоцій Ж.-П. Сартра та вчення про абсурд А. Камю.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. - СПб, 1999.

 3. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 4. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 5. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник - М., 2001;

 6. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 260-393.

 7. Ясперс К. Смисл и назначение истории. – М., 1991. – С. 288-418.Тема 25. Сучасна західна філософія.

 1. Структуралізм та постструктуралізм.

 2. Аналітична філософія.

 3. Філософія постмодерну та герменевтика.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.- 239 с.

 4. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник - М., 2001;

 5. История философии. Учебник для высших уч. завед. - Ростов н/Д, 1999;

 6. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С. 260-393.

 7. Рікьор П. Конфлікт інтерпретацій. Герменевтичні нариси // Генеза. – 1994. - № 1. – С. 46-60.

 8. Современная западная философия. Словарь - М., 1991.

 9. Фуко М. Слово и вещи. – СПб., 1994. – С. 54-80.Тема 26. Формування i розвиток вітчизняної філософської думки.

 1. Українська філософська культура та її специфіка.

 2. Філософська думка часів Київської Pyci.

 3. Ренесансні явища у культурі України XV - XVI століть.


Література:

Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

Верлесова книга. – К., 1994. – 315 с.

Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

Грушевский М.С, Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14-31.

Горський B.C. Історія української філософії: Навч. посібник - 4-е доповн. вид. - К., 2001;

Історія філософії України / Підручник - К., 1994;

Мацько І.З. Острозька слов’яно-латинська академія. – К., 1990. – С. 28-76.

Огородник I.B., Огородник В.В.Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посібник - К., 1999;

Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 17-88.Тема 27. Філософія України доби бароко. Києво - Могилянська академія.

Зародження професійної філософії в Україні.

Філософсько-гуманістичні ідеї просвітництва в Україні.

Філософія в Києво - Могилянській академії.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. Грушевский М.С, Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14-31.

 4. Горський B.C. Історія української філософії: Навч. посібник - 4-е доповн. вид. - К., 2001;

 5. Історія філософії України /Підручник - К., 1994;

 6. Нічник В.М.,Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і ційні ідеї на Україні. – К., 1990. – С. 18-241.

 7. Огородник I.B., Огородник В.В.Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посібник - К., 1999;

 8. Хижняк 3.І. Києво - Могилянська академія - К., 1981.

 9. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 17-88.Тема 28. Формування i розвиток українського романтизму.

Філософія Г.С. Сковороди.

«Філософія серця» П.Д. Юркевича.

Еволюція українського романтичного світогляду.


Література:

 1. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 2. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 3. Грушевский М.С, Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14-31.

 4. Горський B.C. Історія української філософії: Навч. посібник - 4-е доповн. вид. - К., 2001;

 5. Драч І.Ф., Кримський С.В., Попович М.В. Григорій Сковорода - К.,1984.

 6. Історія філософії України /Підручник - К., 1994;

 7. Огородник I.B., Огородник В.В.Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посібник - К., 1999;

 8. Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973.

 9. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 17-88.

 10. Юркевич П.Д. Филосовские произведения. – М., 1990. – С. 7-58.Тема 29. Науково-освітні проблеми української філософії.

Філософська думка в Україні у XIX столітті.

Внесок українських вчених-природодослідників у розвиток матеріалістичної традиції у філософії.

Філософське осмислення світу в українській літературі XIX - початку XX століть.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

 2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: Підручник /За ред. Г.І. Волинки - К., 1999;

 3. Горський B.C. Історія української філософії: Навч. посібник - 4-е доповн. вид. - К., 2001;

 4. Грушевский М.С, Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14-31.

 5. Драч І.Ф., Кримський С.В., Попович М.В, Григорій Сковорода – К.,1984.

 6. Історія філософії України /Підручник - К., 1994.

 7. Леся Українка. Твори: У 2 т. – К., 1986. – Т. 1. – С. 116-115; Т. 2. – С. 42-228.

 8. Огородник I.B., Огородник В.В.Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посібник - К., 1999;

 9. Франко І.Я. Збір.творів: У 50 т. – К., 1986. – Т. 45. – С. 13-82.

 10. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 17-88.

 11. Шевченко Т.Г. Твори: У 5 т. – К., 1978-1979. Т. 5. – С. 12-68.


Тема 30. Осмислення проблем нації i державності в українськійфілософії XIX- початку XX століть.

 1. Філософсько-соціологічні погляди громадівців.

 2. Історіософія В. Липинського та «вольовий націоналізм» Д.Донцова.

 3. Проблеми етнодержавознавства в новітній українській філософії.


Література:

Бичко А.К., Бичко I.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник - К., 2001;

Горський B.C. Історія української філософії: Навч. посібник - 4-е доповн. вид. - К., 2001;

Грушевский М.С, Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14-31.

Огородник I.B., Огородник В.В.Історія філософської думки в Україні.Курс лекцій: Навч. посібник - К., 1999;

Історія філософії України / Підручник - К., 1994;

Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи - К., 1995.

Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 17-88.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2


Тема 1. Філософський зміст проблеми буття.

 1. Категорія буття: її смисл i специфіка.

 2. Загальна структура буття.

 3. Буття і небуття. Буття і сутнє.


Література:

Маслобоева А.Т. Философия для студентов экономических вузов. – Х., 2006.

Лукач Д.К онтологии обшестенного Батия. Пролегомены. – М., 1991. – С. 34-72.

Петрусенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник.-Київ-Львів, 2001, 2002;

Разумный В,П, Драматизм бытия. – М., 1987. – С. 5-49, 196-254.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002;

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2001, 2006;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995,1998, 2002.Тема 2. Діалектика основних форм буття.

 1. 3міçт основних форм буття.

 2. Специфіка людського буття.

 3. Буття соціального як єдність індивідуального і суспільного буття.


Література:

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004.

Лукач Д.К онтологии обшестенного Батия. Пролегомены. – М., 1991. – С. 34-72.

Петрусенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник.-Київ-Львів, 2001, 2002;

Разумный В,П, Драматизм бытия. – М., 1987. – С. 5-49, 196-254.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002;

Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. – М., 1987. – С 5-49, 196-254.

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 3. Проблема матерії у філософії і науці.

 1. Історичні уявлення про матерію. Сучасне філософське розуміння матерії.

 2. Рух як cпocіб існування матерії. Проблема класифікації форм руху матерії.

 3. Простір і час як універсальні форми буття. Філософія і наука про єдність світу.Література:

 1. Лукач Д.К онтологии обшестенного Батия. Пролегомены. – М., 1991. – С. 34-72.

 2. Петрусенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник.-Київ-Львів, 2001, 2002;

 3. Разумный В,П, Драматизм бытия. – М., 1987. – С. 5-49, 196-254.

 4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002;

 5. Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2001, 2006;

 6. Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

 7. Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995,1998, 2002;


Тема 4. Свідомість як філософська проблема.

Сутність і основні ознаки свідомості.

Сучасна наука про передумови виникнення свідомості.

Роль суспільно-трудової діяльності, спілкування і мови у виникненні та розвитку свідомості.


Література:

 1. Безант А. Иследование сознания. – М., 1997. – 250 с.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004.

 3. Дельгадо Х. Мозг и сознание. – М., 1991. – С. 33-42.

 4. Лой А.М. Проблема свідомості: історичність досвіду // Філос. і соціол. Думка. – 1992. - № 7.

 5. Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998,2002;

 6. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 11985. – С. 73-169.

 7. Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2001, 2006;

 8. Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

 9. Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1998, 2002, 2004;Тема 5. Цілісність свідомості.

 1. Структура свідомості. Три основні сфери свідомості.

 2. Свідомість та самосвідомість, їх функції і взаємозв'язок.

 3. Основні структурні рівні свідомості - свідоме, підсвідоме та несвідоме, їх роль у житті та діяльності людини.


Література:

 1. Безант А. Иследование сознания. – М., 1997. – 250 с.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004.

 3. Дельгадо Х. Мозг и сознание. – М., 1991. – С. 33-42.

 4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002;

 5. Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2001, 2006;

 6. Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

 7. Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995,1998, 2002;Тема 6. Діалектика як теоретична система.

 1. Сутність діалектики. Діалектика як теорія розвитку і спосіб осягнення світу.

 2. Основні історичні форми діалектики.

 3. Структура діалектики як теоретичної системи.


Література:

 1. Аристотель. Метафізика // Соч.: В 4 т. – М., 1976. – Т. 1.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004.

 3. Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Соч.: В 3 т. – М., 1970. – Т. 1. – С. 137-168, 237-347; Т. 2. – С. 31-66, 121-138; Т. 3. – С. 30-36.

 4. Енгельс Ф. Діалектика природи // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – т. 20. – с. 128-136.

 5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник – Київ - Львів, 2001,2002;

 6. Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

 7. Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

 8. Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995,1998,2002;Тема 7. Закони діалектики.

 1. Поняття закону. Особливості законів діалектики.

 2. Сутність і зміст основних законів діалектики.

 3. Методологічна функція законів діалектики.


Література:

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004;

 2. Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Соч.: В 3 т. – М., 1970. – Т. 1. – С. 137-168, 237-347; Т. 2. – С. 31-66, 121-138; Т. 3. – С. 30-36.

 3. Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

 4. Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 8. Категорії діалектики.

 1. Поняття категорії. Специфіка категорій діалектики.

 2. Сутність і зміст основних категорій діалектики.

 3. Світоглядний аспект категорій діалектики.


Література:

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004;

Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Соч.: В 3 т. – М., 1970. – Т. 1. – С. 137-168, 237-347; Т. 2. – С. 31-66, 121-138; Т. 3. – С. 30-36.

Філософія: Навч. посіб. /3аред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 9. Альтернативи діалектики.

 1. Метафізика як альтернатива діалектиці.

 2. «Негативна діалектика», софістика і еклектика як альтернативи діалектики.

 3. Догматизм і релятивізм - альтернативи діалектики як теорії пізнання.


Література:

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004;

Сарт Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1990.

Філософія: Навч. посіб. /3аред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 10. Пізнання як проблема філософії.

 1. Пізнання як специфічна форма відношення людини до світу.

 2. Основні етапи розробки проблем пізнання в icтopiї філософії.

 3. Предмет i основні принципи сучасної тeopiї пізнання.


Література:

Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика - М., 1991.

Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировозрения. – К., 1984. – С. 3-58, 83-136.

Крымский С.Б,, Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемалогия культуры. (Введение в обобщеную теорію познания). К., 1993. – С. 3-83.

Ойзерман Т.И. Принцип позноваемости мира // Филос. Науки. – 1990. - №10. – С. 3-12.

Петрусенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник.-Київ-Львів, 2001, 2002;

Расел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. – К., 1997. – 556 с.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002;

Філософія: Навч. посіб. /3аред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995,1998, 2002;

Шевченко В І. Концепція пізнання в українській філософії. – К., 1993. – 168 с.Тема 11. Сутність і структура пізнання.

 1. Сутність пізнання. Пізнання як специфічна форма відображення дійсності.

 2. Суб'єкт i об'єкт, предмет, мета i засоби пізнання.

 3. Практика як основа, рушійна сила i мета пізнання.


Література:

Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика - М., 1991.

Крымский С.Б,, Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемалогия культуры. (Введение в обобщеную теорію познания). К., 1993. – С. 3-83.

Лекторский В.А. Объект, субъект, познание. – М., 1980. – 323 с.

Ойзерман Т.И. Принцип позноваемости мира // Филос. Науки. – 1990. - №10. – С. 3-12.

Петрусенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник.-Київ-Львів, 2001, 2002;

Расел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. – К., 1997. – 556 с.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002;

Філософія: Навч. посіб. /3аред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995,1998, 2002;

Хабермас Юр ген. Познане и інтерес // Филос. науки. – 1990. - 1. – С. 88-99.

Шевченко В І. Концепція пізнання в українській філософії. – К., 1993. – 168 с.

Ярошевець В.І. Людина в системі пізнання. – К., 1996. – 208 с.Тема 12. Діалектика пізнавального процесу.

 1. Чуттєве пізнання i його форми.

 2. Раціональне пізнання i його форми.

 3. Єдність чуттєвого i раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні.


Література:

Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика - М., 1991.

Загадка человеческого понимания. – М., 1991. – С. 352.

Крымский С.Б,, Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемалогия культуры.

Петрусенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник.-Київ-Львів, 2001, 2002;

Расел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. – К., 1997. – 556 с

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002;

Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995,1998, 2002;

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;
Тема 13. Проблема істинив філософії i науці.

 1. Поняття істини. Об’єктивність істини.

 2. Діалектика абсолютної i відносної істини. Конкретність істини.

 3. Істина i заблудження. Проблема відокремлення істини від заблудження в філософії i науці.


Література:

Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика - М., 1991;

Введение в философию: Учебник для вузов. В. 2 ч. Ч.2. - М., 1989.

Загадка человеческого понимания. – М., 1991. – С. 352.

Крымский С.Б,, Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемалогия культуры.Петрусенко В.Л.

ЛобастовГ. В. Так что же есть истина? // Филос. науки. – 1991. - № 6. – С. 47-61.

Расел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. – К., 1997. – 556 с

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998, 2002

Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник.-Київ-Львів, 2001, 2002;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

10.Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

11.Хайдеггер М. О сущности истины // Филос. науки. – 1989. № 4. – С. 88-104.

12. Хаизев В. С. Филосовское понимание истины // Филос. науки. – 1991. - № 9. –С. 54-60.Тема 14. Наукове пізнання i творчість.

 1. Сутність i специфіка наукового пізнання.

 2. Рівні, методи i форми наукового пізнання.

 3. Творчий характер наукового пізнання.


Література:

Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика - М., 1991;

Введение в философию: Учебник для вузов. В. 2 ч. Ч.2. - М., 2004.Спиркин А.Г. Философия:Учебник – М., 1998, 2002;

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. – М., 1974. – 568 с.

Рижко В.А.Концепція як форма наукового знання. – К., 1995. – 211 с.

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Філософія: Підручник /За ред. М.І. Горлача та ін. - X., 2001;

Швырев В.С, Анализ научного познания; основные направления, формы, проблемы. – М., 1988. – 176 с.Тема 15. Філософський аналіз науки.

 1. Наука як система знань, пізнавальна діяльність, вид духовного виробництва та соціальний інститут.

 2. Соціальні функції науки. Наука як феномен культури.

 3. Закономірності розвитку сучасної науки.


Література:

Введение в философию: Учебник для вузов. В. 2 ч. Ч.2. - М., 1989.

Кун Т. Структура научных революцій. – М., 1977. – 300 с.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М, 1998, 2002;

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Філософія: Підручник /За ред. М.І. Горлача та ін. - X., 2001;

Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, 1995, 1998, 2002;

Философия науки – Будко В.В.

Швырев В.С, Анализ научного познания; основные направления, формы, проблемы. – М., 1988. – 176 с.Тема 16. Суспільство як об'єкт пізнання.

 1. Специфіка предмета соціальної філософії.

 2. Суспільство як система i життєдіяльність людини. Основні елементи суспільного життя.

 3. Специфічні особливості соціального пізнання. Генезис теоретичних моделей суспільства.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 2006;

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;

Погорілий О.І. соціологічна думка XXстоліття. – К., 1996. – 342.

Політична філософія; Підручник / за ред. Є.М. Суліми. – К.: знання, 2006. – 799 с.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М, 1998, 2002.

Філософія: Навч. посіб. /3аред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Философия: Учеб. для вузов - Ростов н/Д, ,1998, 2002;

Ясперс К. Смысл и знание истории. – М., 1991. – С. 29-58.Тема 17. Суспільство i природа.

 1. Поняття природи. Природа як матеріальна передумова суспільства.

 2. Біосфера. Ноосфера. Ідеї B.I. Вернадського про ноосферу.

 3. Народонаселення i суспільство. Сучасна демографічна ситуація в світі та Україні.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 3-е, випр. и доп. - К., 2006;

Вернадський В.И. Несколько слов о ноосфере // Руський космизм: Антологія филосовской мысли. – М., 1993. – С. 303-311.

Гаджиев К.С. Введение в геополітику. – М., 1998. – 346 с.

Злобін Ю.А. Основи екології. – К., 1998. – 248 с.

Красаченко В.С. людина і біосфера: основи екологічної антропології. – К., 1999. – 688 с.

Межжерін В.О. Учення про ноосферу: утопія чи наука // Вісниу НАН України. – 1991. - № 11.

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;2006.

Філософія: Навч. посіб. /3аред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 18. Єдність та багатогранність світової історії.

 1. Ідея прогресу в icтopії соціальної філософії.

 2. Діалектика загальнолюдського та конкретно-історичного в соціальному розвитку. Формаційний поділ суспільства.

 3. Культурологічні концепції історичного процесу. Культура i цивілізація.


Літepaтypa:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 2006;

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;2006.

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 19. Суб'єкти суспільного розвитку: індивіди та соціальні спільності.

 1. Людина як суб'єкт суспільного розвитку. Індивідуальне та соціальне в icтоpiї.

 2. Соціальна структура суспільства. Історична генеза соціальних спільностей людей.

 3. Поняття класів, верств, прошарків. Teopiї «соціальної стратифікації» та «соціальної мобільності».


Літepaтypa:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Губернський. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 1996;

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И., Михайличенко М.І. Горлача - Киев-Харьков, 2002;2006

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 20. Етнонаціональні процеси в системі суспільних відносин.

 1. Нація як суб'єкт історичного розвитку. Характерні ознаки нації.

 2. Специфіка національних відносин. Діалектика національного та загальнолюдського в сучасному світі.

 3. Національні відносини i культура міжнаціонального спілкування.


Літepaтypa:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 1996;

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;

Філософія: Підручник /За ред. Г.А. Заїченка та ін. - К., 1995.

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 21. Людина як предмет філософського аналізу.

 1. Сутність i природа людини. Людина як єдність вітального, соціального та духовного.

 2. Основні фактори антропосоціогенезу: праця, спілкування, мова.

 3. Сенс життя i призначення людини.


Література:

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Михальченко, Горлача - Киев-Харьков, 2002;

Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия. Учеб. пособие. - М., 1998;

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 1996.Тема 22. Особистість i суспільство.

 1. Сутність особистості та її структура.

 2. Історичні умови формування i розвитку особистості. Соціальне буття як єдність індивідуального i суспільного.

 3. Діалектика свободи i відповідальності особи в суспільному розвитку.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 2006;

Введение в философию: Учебник для вузов. В. 2 ч. Ч.2. - М., 2004.

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 23. Сутність i структура суспільного виробництва.

 1. Поняття суспільного виробництва. Суспільне виробництво як виробництво людини.

 2. Матеріальне виробництво - основа існування i розвитку суспільства.

 3. Продуктивні сили i виробничі відносини, їхня структура та взаємодія.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 1996;

Введение в философию: Учебник для вузов. В. 2 ч. Ч.2. - М., 2004.

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;2006.

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 24. Науково - технічна революція (НТР), виробництво, екологія.

 1. Науково-технічний прогрес як фактор розвитку матеріального виробництва.

 2. Сутність, основні напрямки та соціальні наслідки НТР.

 3. Проблеми екології в умовах сучасного етапу НТР. Екологія i Україна.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 1997;2001.

Арутюнов В.Х., Свинцицька В.Л. Фылософыя глобальних проблем сучасносты: Навч.-метод. Осыб. – К., 2003. – 90 с.

Введение в философию: Учебник для вузов. В. 2 ч. Ч.2. - М., 1989.

Князев В.Н. Человек и технология. – К.,1990. – С.. 76-89.

Костенко Н. Майбутьне дітей в сюжетах по Чорнобиль // Філос. і соціал. Думка. – 1993. - № 4. С. 9-23.

Проблемы экологии и основные пути их решения. – К., 1993. – 246 с.

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

Фролов И.Т. Прогрес науки и будущее человечества. – М., 1975. – С. 190-233.Тема 25. Політична сфера суспільства.

 1. Політика як соціальний феномен, її роль у сучасному світі.

 2. Сутність, основні ознаки та функції держави. Історичні типи та форми держави.

 3. Політична система як механізм соціальної регуляції. Особливості формування i розвитку політичної системи України на сучасному етапі.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 1996.

Аристотель. Политика // Соч.: В 4 и. – М., 1983. – Т. 4. – Кн. 4, 5, 6.

Веймар Л. Девід, Вайннінг Р. Ейден. Аналіз політики. Концепція і практика. – К., 1998. – С. 11-28.

Конституція України. – К., 1996. – 26 с.

Михальченко М., Самчук З. Україна доби мижичасся. – К., 1998. – 288 с.

Політика філософії: Підручник / За ред. Є.М. Суліми. – К.: Знання, 2006. – 799 с.

Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – К., 1995. – С. 7-321.

Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – 1996. – С. 11-21, 45-69.

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002; 2066.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998,2002;

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 26. Соціальні конфлікти i шляхи їx подолання.

 1. Поняття соціального конфлікту. Типологія соціальних конфліктів та їхня роль в історичному розвитку суспільства.

 2. Поняття «революція», «контрреволюція», «державний переворот», «еволюція», «реформа» та їхнє співвідношення.

 3. Сучасна конфліктологія про способи i шляхи вирішення та відвернення соціальних конфліктів.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. и доп. - К., 1996;

Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб, 2002;

Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие.-М., 2002.

Конфліктологія: Підручник /За ред. Л.М. Герасіної та М.П. Попова -Х., 2002;

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002; 2006.Тема 27. Духовне життя суспільства.

 1. Поняття духовного життя суспільства, його структура: духовне виробництво, духовна культура, суспільна свідомість.

 2. Суспільна свідомість у системі організації i цілеспрямованої людської життєдіяльності.

 3. Типи, рівні i форми суспільної свідомості та їхня роль у суспільному житті.


Література:

Культурне відродження в України. – К., 1993. – 218 с.

Общественное сознание и его формы /Под общ. ред. В.Н. Толстых.-М., 1986.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998. – 728 с.

Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача - Киев-Харьков, 2002;

Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М., 1998,2002;

Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;Тема 28. Культура та цивілізація.

 1. Сутність, структура i функції культури, її роль у житті суспільства та особи.

 2. Поняття цивілізації. Сучасна цивілізація, її особливості й суперечності.

 3. Багатоманітність культур i цивілізацій. Проблема кризи цивілізації та шляхів виходу з неї.


Література:

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій - Вид. 2-е, випр. й доп. - К., 1996.

Культура і побуд населення України. – К., 1991. – 214 с.

Огієнко І. Українська культура. – К., 1991. – 270 с.

Петрушенко В.П. Філософія: курс лекцій. Навчальний посібник. -Київ - Львів, 2001,2002;

Скуратівський В.А. Етносоціальна культура як саморегульована система: Навч. посіб. – К., 1993. – 198 с.

Філософія. Підручник /За заг. ред. Горлача M.I., Кременя В.Г., Рибалка В.К. - Харків, 2001;

Філософія: Підручник /За ред. Г.А. Заїченка та ін. - К., 1995;Тема 29. Цінності та їх роль у житті суспільства i людини.

1. Природа цінностей. Цінності i оцінка, цінності i соціальні норми.

2. Багатоманітність i види цінностей.

3. Ієpapxiя цінностей. Особистість i проблема ціннісних орієнтацій.


Література:

 1. Бакиров B.C. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. - X., 1988.

 2. Социальная философия. Учебник /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. Киев. - Харьков, 2002;

 3. Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

 4. Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;

 5. Філософія. Підручник /За заг. ред. Горлача M.I., Кременя В.Г., Рибалка В.К. - Харків, 2001;Тема 30. Соціальне прогнозування i глобальні проблеми сучасності.

Основні сфери, методи i засоби соціального прогнозування.

Поняття i причини виникнення глобальних проблем.

Шляхи вирішення глобальних проблем сучасності. Глобальні проблеми i Україна.


Література:

 1. Арутюнов В.Х., Свіницька В.Л. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч. – метод. Посіб. – К., 2003. – 90 с.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов.под ред. Фролова., В 2 ч. Ч. 2. - М., 2004.

 3. Впереди XXI век: Перспективы, прогнозы, Футурологи: Антологыя современной классической прогностики / Ред.-сост. И.В. Бестужев-Лада. М., 2002. – С. 354-478.

 4. Зелінський М.Ю. Сучасна футурологія про перспективи людини і людства // людина в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998. С. 382-405.

 5. Матвієнко В.Я. Прогностика: прогнозування соціальних і економічних процесів. – К., 2000. – С. 98-154.

 6. Філософія: Навч. посіб. /3а ред. І.Ф.Надольного. - К., 1997, 2001;

 7. Філософія: Курс лекцій /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000, 2001;