МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Информация о документе:

Дата добавления: 16/03/2015 в 14:43
Количество просмотров: 38
Добавил(а): Леся Федусяк
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_mukach_vskiy_der.doc
Размер файла: 797 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту та управління економічними процесамиМетодичні рекомендації

до написання дипломної роботи бакалавра

для студентів напряму підготовки «Менеджмент» 6.030601 денної форми навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту та правління

економічними процесами


Протокол № 2

від 26.09.2013 року

Мукачево - 2013
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «Менеджмент» 6.030.601 денної форми навчання / – Мукачево: МДУ, 2013. – с.
Укладачі: к.е.н., доц. Проскура В.Ф.

ст. викл. Звонар Й.П.
Відповідальний за випуск :

зав. кафедрою менеджменту та управління

економічними процесами Проскура В.Ф.


ВСТУП


Бакалавр (базова вища освіта) – це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає набуття компетенцій для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Дипломна робота бакалавра – це самостійно виконана дослідницька праця з конкретної теми, яка повинна носити прикладний характер. Дипломна робота бакалавра є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за напрямком підготовки 6.030601 «Менеджмент» на первинних посадах. У процесі підготовки дипломної роботи студенти розвивають широту мислення, набувають навичок дослідницької роботи, демонструють рівень своєї фахової підготовки, що є своєрідним звітом за весь період навчання. Тема дипломної роботи повинна бути актуальною та спрямованою на вирішення економічних проблем сьогодення.

Для написання бакалаврської роботи студент повинен володіти знаннями з теми дослідження, використовувати сучасні методи аналізу економічних явищ, бути знайомим з звітно-статистичною інформацією, загальними положення законодавства щодо регулювання даної сфери господарської діяльності тощо.

Під час виконання дипломної роботи бакалаври опановують: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, правових, виробничих та інших завдань; вміння виявляти проблеми наукового і практичного змісту та пропонувати шляхи їх вирішення; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методами дослідження; розвиток навичок пошуку та систематизації інформації, її оброблення із застосуванням комп’ютерних інформаційних систем, аналітичних методів її оброблення, моделювання та прогнозування; розвиток умінь та навичок у проведенні самостійних аналітичних робіт, а також оволодіння методами їх виконання.

Дипломна робота бакалавра захищається у присутності державної екзаменаційної комісії, яка присвоює випускнику відповідну кваліфікацію.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Виконання дипломної роботи є завершальним етапом навчання студента у вищому навчальному закладі та кінцевим результатом його самостійної індивідуальної науково-дослідницької діяльності, комплексним дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним різноманітних дисциплін, що передбачені навчальними планами для студентів напряму підготовки «Менеджмент» 6.030601 денної форми навчання, та проходження переддипломної практики. Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної й спеціальної підготовки, а дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішної здачі комплексного іспиту зі спеціальності державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «бакалавр».

Дипломна робота повинна містити:

– обґрунтування актуальності обраної теми;

– чітко визначені предмет та об’єкт дослідження;

– встановлені цілі дослідження та завдання із виконання наукових досліджень, які забезпечать досягнення визначених цілей;

– короткий науково-аналітичний огляд інформаційних джерел, нормативно-правового матеріалу про виникнення і сучасний стан досліджуваної проблеми;

– критичний аналіз монографічних і періодичних наукових видань із теми дослідження;

– подання ключової інформації у зручній для сприйняття формі (таблиці, діаграми, ілюстрації тощо);

– самостійні дослідження, розрахунки, виконані із залученням сучасних інформаційних технологій, висновки, практичні рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення діяльності організацій, установ, підприємств чи державних органів.

Загальний обсяг роботи бакалавра має бути в межах 65 – 80 сторінок друкованого тексту формату А4. Бібліографія та додатки до загального обсягу роботи не входять.

Дипломну роботу бакалавра подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердій палітурці.


Тема роботи обирається з переліку, запропонованого кафедрою. Студент може запропонувати свою тему відповідно до власних наукових інтересів, яка в разі згоди керівника виноситься на засідання кафедри для затвердження.

Затвердження тем дипломних робіт відбувається на підставі письмової заяви студента на ім’я ректора Університету, яка подається на кафедру.

У заяві, окрім теми, повинно бути вказано прізвище бажаного наукового керівника, що потребує його візи погодження. Методисти випускових кафедр реєструють заяви студентів.

У разі неподання заяви про вибір теми дипломної роботи без поважної причини студентом студент вважається порушником графіку навчального процесу, і тема дипломної роботи закріплюється на розсуд кафедри.

При необхідності зміни теми дипломної роботи студент подає на кафедру відповідну мотивовану заяву з візою наукового керівника на ім’я ректора Університету. У разі позитивного висновку завідувача кафедри готується проект відповідного наказу.2. Організація виконання дипломної роботи БАКАЛАВРА


Основними етапами виконання дипломної роботи бакалавра є наступні:

1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.

2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.

4. Збір фактичного матеріалу щодо об’єкта дослідження.

5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.

6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.

8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.

9. Подання роботи на кафедру.

10. Зовнішнє рецензування роботи.

11. Захист дипломної роботи у ДЕК.

Термін написання дипломної роботи бакалавра визначається випусковою кафедрою університету.

Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі за дотриманням вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.

У разі позитивної рецензії наукового керівника і за наявності відзиву від підприємства – об’єкта дослідження про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.

Після завершення всіх допускових процедур по кафедрі дипломна робота передається декану факультету для оформлення допуску на зовнішню рецензію.
2. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА


2.1. Структура роботи


Дипломна робота складається з таких структурних елементів:

  • титульна сторінка;

  • зміст;

  • вступ;

  • основна частина (розділи роботи);

  • висновки ;

  • список використаних джерел;

  • додатки;

Розділи роботи повинні бути поділені на 3 підрозділи.


2.2. Зміст


Зміст дипломної роботи бакалавра повинен послідовно містити назви всіх структурних елементи роботи 1-го та 2-го рівнів (окрім титульного аркуша та самого змісту) та посилання на номери сторінок, на яких починається даний структурний елемент.

Візуально зміст роботи повинен відображати ієрархію структурних елементів роботи (перелік умовних позначень, вступ, розділи, висновки, додатки   елементи 1 рівня; підрозділи   елементи 2 рівня). Приклад змісту наведено у додатку Г.

На початку по центру розміщується текст "ЗМІСТ"


2.3. Вступ


Вступ до роботи розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Вступ повинен містити наступніелементи (у такому ж порядку):

1.Обгрунтуванняактуальностідослідження,тобто її наукового, пізнавального або народногосподарського (прикладного) значення. Загаломданийелемент вступу повинен виконувати дві функції:

а) показатимісце даної роботи (дослідження) у загальній проблемі;

б) визначити,що саме у загальній проблемі є нерозв’язаним та,відповідно,на спробурозв’язання чого спрямованедослідження,здійснене у дипломній роботі бакалавра.

Висвітлення актуальності не повинно бути, з одного боку, багатослівним, а з іншого – формальним, таким, що лише повторює загальновідомі речі.

2. Формулювання мети роботи та завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета дослідження може бути сформульована наступним чином : «Обгрунтування шляхів та механізмів розв’язання проблеми….».

3. Об’єкт дослідження – конкретне підприємство, організація, установа чи орган державної влади або його підрозділ, на прикладі якого виконується робота.

4. Предмет дослідження– це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення; конкретна задача, що міститься в межах об'єкта дослідження. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об`єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження, саме на нього спрямована увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему випускної дипломної роботи.

2.4. Основна частина


Основна частина роботи складається з трьох послідовних розділів – теоретичного, аналітичного та проектного, кожен з яких повинен бути поділений на 3 підрозділи.

Перший розділ містить теоретичне обґрунтування досліджуваних явищ та процесів. У цій частині дипломної роботи викладається теоретична база, необхідна для вирішення визначеної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на відповідні джерела. На основі вивчення наукової літератури розкриваються думки різних учених щодо розв’язання проблеми, обґрунтовуються погляди автора стосовно шляхів її вирішення.

Загалом, перший розділ повинен послідовного вирішувати такі задачі:

розкриття сутності досліджуваного явища та його особливостей серед інших подібних явищ, при потребі — аналіз історії розвитку явища, його нормативно-правової бази;

аналіз наукових та практичних підходів (історичних та сучасних) до аналізу обраного об’єкту дослідження;

аналіз існуючої термінологій у сфері дослідження, створення понятійно-категоріального апарату, на який автор спиратиметься у подальшій роботі;

виявлення тих методів та інструментів, які можуть бути використані при дослідженні предмету роботи, визначення та обґрунтування інструментарію, що буде безпосередньо застосований у роботі;

огляд світових тенденцій аналізуємого явища.

Обсяг першого розділу – у межах 30–35 % від загального обсягу дипломної роботи.

Другий розділ має поєднувати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на конкретних прикладах. У цій частині дипломної роботи викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Автор повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Завданням третього розділу є розробка конкретнихрекомендацій, пропозицій,моделей управління параметрами розвитку, діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків, зроблених у другому розділі дослідження. Назва розділу формулюється таким чином: «Удосконалення... (предмет дослідження) на... (база дослідження)» або «Шляхи вдосконалення... (предмет дослідження) на... (база дослідження)».Рекомендації та пропозиції повинні ґрунтуватись на основних теоретичних положеннях, методичних підходах, методичному інструментарії, що викладені у першому розділі, а також результатах проведеного у другому розділі дослідження. Вони повинні відповідати критеріям оптимальності та цільової ефективності

2.7.Висновки


Висновки – це завершальний етап дипломної роботи бакалавра. В них коротко наводяться найбільш важливі теоретичні та практичні положення, які містять оцінку досягнутих результатів з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозицій щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації. Послідовність висновків має відповідати поставленим і наведеним у вступі завданням.

Висновкиможна починати такою преамбулою: "На підставі опрацьованих літературних джерел, статистичної та звітної інформації та власних досліджень ми прийшли до наступних висновків".Кожний пункт висновків повинен випливати зі змісту відповідного розділу чи підрозділу. Кількість пунктів ви­сновків не повинна перевищувати 5-6 лаконічно сформульованих думок, що мають самостійне значення і виражають основні ідеї, висловлені та обґрунтовані у процесі написання дипломної роботи бакалавра.


2.8. Список використаних джерел


Список використаної літератури розміщується після висновків. Він складається з літературних джерел, що були використані студентом при написанні дипломної роботи, а саме: законодавчо-нормативних актів, підручників, навчальних посібників, монографій, статей у періодичних виданнях, інтернет-сайтів тощо. Неопубліковані джерела (фінансова звітність, технічна документація, інша внутрішня документація підприємства, конспект лекцій, складений студентом, тощо) до списку використаної літератури не вносяться. Кількість використаних джерел залежить від ступеня вивченості проблеми і ступеня її нормативного врегулювання.

Джерела оформлюються згідно вимог стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Список використаних джерел повинен укладатися у наступній послідовності :

-спочатку вказуються Закони України, Укази Президента, Постанови уряду, та інші нормативно-правові документити, якщо вони були використані під час написання бакалаврської роботи;

- далі вказуються книги та підручники в алфавітному порядку за першими буквами прізвищ авторів. Після прізвищ подаються назви праць, місце та назва видавництва, рік видавництва та кількість сторінок у друкованому джерелі;

- наступним робиться посилання на використані періодичні видання : газети, журнали, статистичні збірники і т. д;

- останніми в списку використаних джерел вказуються електронні адреси сайтів офіційних установ, якщо в роботі використана інформація з Інтернету.

На всі джерела інформації у тексті робляться посилання у квадратних дужках. В ній вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел, а також позначається сторінка з якої взята інформація, наприклад: [1, с. 40-41]. На деякі джерела (газети, енциклопедії, словники) можна робити посилання у вигляді примітки. Тобто внизу сторінки відділяєть­ся текст лінією довжиною 30-40 мм і подається номером (виноска).2.9. Додатки


Дипломна робота обов’язково повинна містити додатки, що відображують відповідну інформаційну базу аналізу діяльності об‘єкта дослідження в повному обсязі.

У додатки, як правило, виносять різного роду документи (угоди, договори, нормативні акти), допоміжні матеріали, великі за розміром таблиці, рисунки.Прикладом допоміжних матеріалів, які використовуються для повноти сприйняття дипломної роботи, можуть бути:

схема організаційної структури управління підприємства (організації);

великі за обсягом розрахункові таблиці;

таблиці допоміжних цифрових даних;

протоколи, акти;

інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на комп’ютері, які розроблені в процесі виконання дипломної роботи;

допоміжні матеріали, що мають прикладне значення (таблиці, рисунки, положення про роботу відділів підприємства, організації).

Матеріал, що надається в додатках, повинен відповідати обраній темі дослідження й містити в собі необхідні матеріали, що були базою для проведення досліджень і практичних розробок.

Обсяг додатків не обмежується, але повинен визначатись реальними потребами роботи.

Якщо розміщений у додатках матеріал не є авторським, обов’язково потрібно вказувати посилання на джерело.

Додатки оформляються в кінці дипломної роботи бакалавра після списку використаних джерел. Розміщувати додатки необхідно у порядку згадування про них у тексті. Посилання на додатки у тексті обов’язкове, воно здійснюється у круглих дужках. Крім того, у тексті має бути коротка характеристика інформації, що міститься в додатках.

Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, при цьому не вживаються Г, Ґ, Є,З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Слово “додаток” і відповідна йому буква пишуться у правому верхньому кутку. Як правило, на одній сторінці розміщують один додаток, якщо додатків більше ( наприклад, два графіка, які тематично пов’язані ), то вони позначаються цифрами 1, 2. Тоді посилання буде мати вигляд : (див. дод. А, рис. 1).

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

3.1.Загальні вимоги


Дипломна робота друкується засобами комп’ютерної техніки на аркушах білого паперу формату A4 (210 x 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці.Друк здійснюється лише з одного боку аркушу.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве ─ 25 мм, праве ─ 10 мм, верхнє ─ 20 мм, нижнє ─ 20 мм.

Шрифт основного тексту – звичайний, 14рts Times New Roman. Абзацний відступ має складати 1,25 см, вирівнювання основного тексту – по ширині. Рекомендовані параметри відступів та інтервалів наведено на рис. 3. 1. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту однаковою. Використання напівжирного, курсивного та підкресленого стилю шрифту в основному тексті, таблицях та рисунках заборонено.Рис. 3.1.Відступи та інтервали


Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти (до двох виправлень на одній сторінці) за допомогою коректора та пасти виключно чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна відповідати щільності основного тексту.


3.2.Заголовки


Заголовки структурних частин дипломної роботи («ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ») та назви розділів друкують великими літерами напівжирним шрифтомпо центру симетрично до основного тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтомз абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Розділи роботи мають бути пронумеровані таким чином: після слова "РОЗДІЛ" ставиться його номер арабською цифрою (1, 2, 3), після номера ставиться крапка, потім друкується заголовок розділу.


Приклад:

Підрозділи роботи 2-го рівня нумеруються таким чином: "X.Y. Заголовок підрозділу", де X — номер розділу, Y — номер підрозділу в межах розділу. Після номеру ставиться крапка.

Відстань між заголовками структурних частин, назвами розділів та текстом повинна дорівнювати одному полуторному інтервалу (див. рис.3.2).Рис. 3. 2.Оформлення розділів та підрозділів


Кожний розділ починають з нової сторінки,але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації. Кожний новий підрозділ починають на тій самій сторінці, на якій було завершено попередній, залишивши відступ у один рядок. Остання сторінка кожного розділу має бути заповнена текстом не менше, ніж на 2/3.


3.3.Таблиці


Таблиці зазвичай використовуються для представлення масиву числових та інших однотипних даних.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номеру таблиці крапка не ставиться, наприклад: «Таблиця 1.2» – друга таблиця першого розділу, у додатках таблиці нумерують згідно назви додатку та послідовного номера таблиці, наприклад «Таблиця А.1.» – перша таблиця додатку А. .

Унаступному рядку обов’язково подається назва таблиці, яку друкують симетрично до тексту. Слово «Таблиця» і назву таблиці починають з великої літери. Назву не підкреслюють і крапку в кінці не ставлять. Назва таблиці не виділяється жирним шрифтом. Важливо, щоб стиль оформлення назв усіх таблиць у роботі був однаковим.

Перед словом «Таблиця» та після самої таблиці пропускають вільний рядок (міжрядковий інтервал – 1,5). Під назвою таблиці, не пропускаючи вільного рядка, розміщують власне таблицю. Приклад оформлення таблиці наведено на рис. 3.3.

Таблиця обов’язково повинна мати заголовки, які можуть бути 2-х типів: 1) заголовки граф (колонок), описуються у першому рядку таблиці і називаються "головкою" таблиці; 2) заголовки рядків, описуються у першій колонці таблиці і називаються "боковиком" таблиці. Обидва типи заголовків можуть мати підзаголовки.

При перенесенні таблиці на інший аркуш слово «Таблиця» і її номер, а такожназву вміщують тільки один раз над її першою частиною. Якщо таблиця розміщується на двох сторінках, то на другій сторінці у верхньому правому куті безпосередньо над таблицею пишуть слова «Закінчення табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Закінчення табл. 1.2». Крім того, на першій сторінці під «шапкою» таблиці вміщують рядок з порядковими номерами стовпців, а на інших сторінках такий рядок вміщують замість «шапки». Якщо таблиця розміщується на трьох і більше сторінках, то слова «Закінчення табл.» пишуть тільки над останньою частиною таблиці, на попередніх сторінках з таблицею вказують «Продовження табл.».Рис. 3.3.Оформлення таблиці


Таблицю подають після першого згадування про неї в тексті або, якщо це неможливо, на наступній сторінці роботи. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.


3.4. Рисунки


У текст дипломної роботи можуть включатись рисунки, які ілюструють окремі її положення або унаочнюють певні дані (наприклад, це можуть бути діаграми, графіки, схеми тощо). Фотографії, географічні карти, зображення сайтів і т.п. матеріали можуть бути розміщені лише у додатках.

Рисунки слід розміщувати по центру сторінки без абзацних відступів. Номер та назву ілюстрації розміщують з абзацного відступу, не виділяючи їх напівжирним шрифтом. Перед та після ілюстрації, а також після її назви потрібно робити відступ у одну строку з полуторним інтервалом. Важливо, щоб стиль оформлення назв усіх ілюстрацій у роботі був однаковим (рис. 3.4.).


Рис.3. 4.Оформлення рисунків


Кожен рисунок повинен мати підпис, який містить номер та назву. Він розміщуються в окремому рядку відразу після рисунку і записуються у форматі "Рис. X.Y. назва", де X — номер розділу (додатку), Y — номер рисунку в межах розділу (додатку). Підпис не може відриватись від самого рисунку (розміщуватись на іншій сторінці).


3.5. Посилання


Кожен використаний в роботі фактичний матеріал (фрагмент тексту документу, числові дані, цитата, відомості про маловідомий факт тощо)повинен супроводжуватись посиланням на джерело, з якого цей матеріал було взято. Посилання являє собою порядковий номер джерела у списку використаних джерел, який розміщується у квадратних дужках. Якщо посилання здійснюється на друковане джерело, у посиланні також зазначаються номери сторінок, на яких безпосередньо розміщений матеріал (наприклад,певні дані або цитата). Якщо посилання здійснюється відразу на декілька джерел, вони відділяються одне від одного крапкою з комою.

Приклад речення з посиланнями:

Інноваційна діяльність -це діяльність в межах інноваційного процесу, яка перетворює наукові та економічні знання за допомогою використання комплексу методів та процедур у інновації [15, с. 12].


3.6.Список використаних джерел


Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Якщо у роботі використовується інформація з інтернету, то потрібно вказувати не тільки назву сайту, а і назву статті або документу, на які посилається автор. Нормативні та законодавчі акти, інтернет-джерела не виокремлюються та розміщуються у алфавітному порядку разом з іншими літературними джерелами. Всі літературні джерела слід подавати мовою оригіналу.

Загальна схема опису джерел виглядає таким чином:

– автор;

– назва;

– відповідальні особи;

– відомості про джерело.

Автор – це особа, яка є автором даного інформаційного матеріалу.

Якщо авторів декілька, зазначається лише перший. Формат опису: «прізвище ініціали» (наприклад, Горошко О. В.). Якщо автор відсутній, ця складова пропускається.

Назва – зазначається ідентично до оригіналу.

Для окремих самостійних джерел після його назви зазначається його тип: підручник, монографія, навчальний посібник тощо (в цьому випадку між назвою та типом ставиться двокрапка).


Приклад:

  1. Гриньова В. М. Соціально–економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств : монографія / В. М. Гриньова, О. В. Козирєва. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 192 с.


Спочатку подаються джерела українською та російською мовою (російськомовні джерела окремо не виділяються), а потім – іншомовні джерела. Нумерація джерел у списку – наскрізна.


3.7. Додатки


Додатки повинні починатися з титульного аркуша, на якому великими літерами у центрі аркуша надруковано слово «ДОДАТКИ». Кожний додаток також повинен починатися з титульного аркуша, на якому симетрично до сторінки наведена назва додатка, надрукована малими літерами. Наприклад: «ДОДАТОК А». З іншого рядка – його назва, наприклад: «Фінансова звітність підприємства». Слова «ДОДАТКИ», «ДОДАТОК», номер додатку та його назву в лапки не беруть.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» тощо.

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.2» ─ другий рисунок додатка Д; (А.1) ─ перша формула додатка А. В іншому на ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, поширюються загальні вимоги щодо оформлення.

Документи, заповнені з обох боків аркуша, рахуються як дві сторінки, але номер ставиться лише на першій з них.4. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА


Студент-випускник повинен додати до роботи відзив керівника підприємства, яке слугувало об’єктом дослідження, завірений печаткою. Цей відзив має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб у ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.

На завершену дипломну роботу науковий керівник дає стислу рецензію, в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.

Зброшурована у твердій палітурці завершена дипломна робота, яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.

Робота реєструється на кафедрі і передається завідувачу кафедрою для прийняття остаточного рішення про її допущення на зовнішню рецензію.

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших кафедр, вищих навчальних закладів.

Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові:

висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;

висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;

оцінку пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності суб’єкта господарювання, підвищення її ефективності ;

оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

інші питання на розсуд рецензента;

висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Завершальною процедурою допущення дипломної роботи до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри у висновку кафедри про дипломну роботу і на титульній сторінці дипломної роботи. Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформляється протоколом і подається на затвердження, послідовно, декану факультету і ректору університету.

За умов успішного складання державного екзамену з фаху захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету.

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4-6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді роздаткового матеріалу).

Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу. У доповіді повинно бути відображено: обґрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх ефективності.

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає на засіданні державної екзаменаційної комісії про сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

За результатами захисту дипломної роботи бакалавра на засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відзив керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.

Засідання ДЕК оформляється протоколом, до якого вносяться відповідні оцінки за складання іспитів і захист, записуються запитання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, зазначається одержаний освітній рівень, а також назва державного документа про освіту (диплом), який видається випускникові університету. Протокол підписують голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні.

Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображаються: основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності по проведених іспитах і захистах; характеристики виконаних дипломних робіт щодо можливості впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, щодо рівня застосування сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій в аналітичних дослідженнях і т. ін.

Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим із університету і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до складання державних іспитів (якщо він одержав незадовільну оцінку на іспиті) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент може суттєво оновити і доповнити.