Орієнтовні завдання на державний екзамен з ТВГ «Мова і література» Орієнтовні завдання до державного екзамену з ТВГ «Природознавство»...

Информация о документе:

Дата добавления: 24/10/2015 в 14:22
Количество просмотров: 70
Добавил(а): Юлия Одаренко
Название файла: or_ntovn_zavdannya_na_derzhavniy_ekzamen_z_tvg_mov.doc
Размер файла: 51 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Орієнтовні завдання на державний екзамен з ТВГ «Мова і література» Орієнтовні завдання до державного екзамену з ТВГ «Природознавство»...

Орієнтовні завдання на державний екзамен

з ТВГ «Математика»


Теоретичні питання

1. Висвітлити мету і завдання освітньої галузі «Математика» та математичну компетентність за новою редакцією Державного стандарту початкової освіти.

2. Охарактеризувати новий етап розвитку математичної підготовки учнів початкової школи.Характеристика змістових ліній освітньої галузі «Математика».

3. Розкрийте складові предметної математичної компетентності.

4. Розкрити умови застосування диференційованої технології навчання на уроках математики.

5. Висвітлити основні завдання та особливості технології групової навчальної діяльності на уроках математики.

6. Схарактеризувати загальну дидактичну схему інтеграції, що дозволяє усунути дублювання навчального матеріалу та забезпечує здобування ґрунтовних і цілісних математичних знань.

7. Розкрити основні елементи у навчанні математики за технологією укрупнення дидактичних одиниць (УДО) автора П.М.Ерднієва.

8. Розкрити особливості розвитку учнів засобами математики за програмою Л.Петерсон.

9. Охарактеризувати проблемні ситуації на уроках математики як фактор активізації мислительної діяльності молодших школярів.

10. Розглянути моделювання як методичний прийом навчання розв'язування текстових задач.

11. Висвітлити суть математичної моделі та етапи процесу математичного моделювання.

12. Розкрити послідовність ознайомлення учнів із прийомами математичного моделювання.

13. Розкрити структуру уроку введення нового математичного знання на основі діяльнісного методу.

14. Розкрити послідовність етапів формування математичного поняття в розвивальній системі навчання.

15. Охарактеризувати особливості курсу «Логіка» для початкових класів автора О.Митника.

16. Охарактеризувати особливості впровадження інтерактивних технологій на уроках математики.

17. Розкрити алгоритм підготовки вчителя до моделювання уроку математики, побудованого за навчальними технологіями.

18. Розкрити особливості впровадження ігрової навчальної технології на різних етапах уроку математики.

19. Висвітлити систему навчальних дій на уроках математики в розвивальній технології навчання.

20. Розкрити умови диференціації домашніх завдань зматематики.


Практичні питання

1. Розкритипослідовне опрацювання теми«Поняття» за програмою О.Митника «Логіка».

2. Розкритипослідовне опрацювання теми«Судження» за програмою О.Митника «Логіка».

3. Розкрити методи розв'язування логічних задач.

4. Підготувати розробку фрагменту уроку математики з використанням групової форми роботи. (Тема на вибір студента).

5. На матеріалі змісту теми «Задачі на рух» побудуйте диференційовані завдання для всіх трьох груп учнів. Обгрунтуйте вибір способу диференціації.

6. Розробити фрагмент уроку математики використовуючи схематизоване та знакове моделювання текстових задач.

7. Розробити фрагмент уроку математики з використанням інтерактивних технологій навчання. (Клас та тема за вибором студента).

8. Розробити фрагмент уроку математики з використанням ігрових технологій навчання. (Клас та тема за вибором студента).

9. Розробити фрагмент уроку математики з використанням інтеграції. (Тема за вибором студента).

10. На прикладі теми уроку «Ділення з остачею» побудуйте проблемний виклад матеріалу. Обгрунтуйте доцільність вибору цього методу.Орієнтовні завдання на державний екзамен

з ТВГ «Мова і література»


Теоретичні питання

1. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи: державний стандарт початкової загальної освіти.

2. Загальна характеристика курсу «Технології вивчення галузі «Мова і література».

3. Характеристика базових понять курсу: навчальний матеріал, навчальне завдання, навчальна технологія. Загальна характеристика банку даних про сучасні навчальні технології в системі початкової освіти з мови та літератури.

4. Методика розвивального навчання (на прикладі опрацювання теми з читання).

5. Сутність інтерактивного навчання. Групи інтерактивного навчання залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності молодших школярів.

6. Оцінювання знань молодших школярів на уроці мови та читання з використанням інтерактивних технологій.

7. Інтерактивні технології кооперативного навчання (організація роботи в малих групах учнів, об’єднаних спільною метою).

8. Інтерактивні технології колективно-групового навчання – технології, що передбачають одночасно спільну (фронтальну) роботу всього класу.

9. Технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу за допомогою залучення учня до гри, передусім, ігрове моделювання явищ.

10. Особливості сучасного уроку української мови. Інтерактивне навчання: «за» і «проти» у технології навчання читанню і письму.

11. Розвиток усного зв’язного мовлення за методикою М. Монтессорі.

12. Технологічне обґрунтування взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів на уроці.

13. Організація групової діяльності з мови та літератури: види вправ і завдань роботи в парах.

14. Організація групової діяльності з мови та літератури: організація роботи ротаційних (змінюваних) трійок.

15. Організація групової діяльності з мови та літератури: варіанти організації роботи груп: діалог, синтез думок, спільний проект.

16. Організація групової діяльності: фронтальні технології інтерактивного навчання: «мікрофон», «мозковий штурм», «навчаючи - вчуся», «ажурна пилка», «аналіз ситуації».

17. Психолого-педагогічні особливості організації диференційованого навчання в початковій школі з мови та літератури.

18. Методика вхідного, поточного та підсумкового діагностування навчальних досягнень учнів на уроках української мови та читання.

19. Особливості диференційованого навчання на уроках з шестирічними учнями.

20. Способи диференціювання завдань на уроках української мови та читання.

21. Особливості використання диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку української мови та читання. Способи диференціювання домашніх завдань.

22. Цілі організації проектної діяльності в початковому курсі навчання української мови (читання). Вимоги до використання методу проектів.

23. Характеристика основних умінь і навичок, які здобувають учні під час проектної діяльності. Можливі теми проектів в початковому курсі української мови та літератури.

24. Послідовність роботи над проектом. Міжпредметний характер проектної діяльності.

25. Модель особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку за методикою М.Монтессорі.

26. Функції ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи.

27. Класифікація дидактичних ігор дітей молодшого шкільного віку.

28. Технологія педагогічного керівництва ігровою діяльністю на уроках української мови та читання.

29. Цінність використання технології ЧПМК на уроках мови та читання у початкових класах.

30. Резерви удосконалення читання за різними методиками.


Практичні питання

 1. На етапі усвідомлення нового матеріалу використайте метод «гронування» (урок читання, тема довільна).

 2. Змоделюйте урок читання на основі використання інтерактивних технологій. Тема уроку: «Цікава книга природи», 3 клас (за підручником Савченко О.Я.)

 3. Розробіть диференційовані завдання до вивчення теми «Будова слова» (3 клас) з урахуванням рівнів готовності учнів до засвоєння нового матеріалу. С. 47.

 4. Змоделюйте роботу в групах на уроці читання (3 клас). Тема уроку: «Про що розповіли незабудки».

 5. Доберіть матеріал для написання тексту-розповіді. Визначте порядок організації підготовчої роботи з метою його ефективного проведення.

 6. Орієнтуючись на етапи ігрової моделі навчання, створіть ситуацію гри на уроці української мови (тема довільна).

 7. Створіть модель «Карусель» на уроці читання (тема довільна).

 8. Використайте побудову асоціативного куща у роботі над оповіданням (за власним вибором).

 9. Укладіть схему проекту до теми «Ялинка» (читання, 4 кл.).

10. Змоделюйте фрагмент уроку, створивши середовище для критичного мислення.Орієнтовні завдання до державного екзамену

з ТВГ «Природознавство»

Теоретичні питання

 1. Особливості впровадження технології проблемного навчання на уроках галузі «Природознавство».

 2. Формування дослідницьких умінь в учнів початкової школи в процесі вивчення галузі «Природознавство».

 3. Технологія проектування в галузі «Природознавство».

 4. Методика організації творчого проектування в процесі вивчення галузі «Природознавство».

 5. Технологія навчання в групах на уроках природознавства.

 6. Організація групової роботи на уроках природознавства.

 7. Особистісно-орієнтоване навчання в галузі «Природознавство».

 8. Ситуації вільного вибору навчального завдання на уроках природознавства.

 9. Вимоги до організації особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в галузі «Природознавство».

10. Конструктивні елементи особистісно-орієнтованого навчання в галузі «Природознавство».

11. Інтерактивні технології навчання в галузі «Природознавство».

 1. Використання ігрової технології в галузі «Природознавство».

 2. Проведення нестандартних уроків у процесі вивчення галузі «Природознавство».

 3. Технологія розвивального навчання в галузі «Природознавство».

 4. Загальна характеристика змісту освітньої галузі «Природознавство».

 5. Емоційно-ціннісні ставлення в змісті галузі «Природознавство».

 6. Знання в змісті галузі «Природознавство».

 7. Уміння в змісті галузі «Природознавство».

 8. Уміння, необхідні школярам для розв’язання проблемних завдань на уроках природознавства.

 9. Технології опрацювання дискусійних питань на уроках природознавства.


Практичні завдання

 1. Створити дослідницькі домашні завдання екологічного змісту.

 2. Організація роботи в перехресних групах при вивченні властивостей води (на прикладі уроку природознавства, 3-й кл.).

 3. Групова дослідна робота під час вивчення теми «Ґрунт» з учнями 3-го класу (на прикладі уроку природознавства).

 4. Організація проектної діяльності зі створення природознавчої енциклопедії, 3–4 кл.

 5. Побудова асоціативного куща на уроці природознавства (тема та клас за власним вибором).

 6. Залучення учнів до самостійної пошукової роботи під час вивчення теми «Наша Батьківщина — Україна» (на прикладі уроку «Природознавство», 3 – 4-й кл.).

 7. Застосування інтерактивної вправи «Мозаїка» при вивченні теми «Корисні копалини», 3-й кл.

 8. Робота в групах при вивченні поняття «ланцюг живлення» з учнями 3-го класу (на прикладі уроку природознавства).

 9. Розробити тематику інтегрованих уроків у курсі «Природознавство», 4 клас (на прикладі однієї – двох тем). Навести фрагмент одного з уроків.

 10. Використання інтерактивних вправ «Криголами» для формування комунікативних умінь молодших школярів на уроці природознавства, 1-й кл.