Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра філософії та освітніх...

Информация о документе:

Дата добавления: 25/10/2014 в 16:31
Количество просмотров: 24
Добавил(а): Аноним
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_molod_ta_sportu_ukra_ni_.doc
Размер файла: 90 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра філософії та освітніх...


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедрафілософії та освітніх технологійТеорія та методика виховної роботи

Методичні вказівки до виконання

курсової роботи

(для студентів інженерно педагогічних спеціальностей

заочноїформи навчання

Української інженерно-педагогічної академії)
Харків, 2013Упорядники:

проф., д.пед.н. Васильєва М.П.

доц., к.пед.н. Шемигон Н.Ю.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів інженерно педагогічних спеціальностей заочної форми навчання Української інженерно-педагогічної академії). – Х., 2013. – 13 с.

УІПА, 2013

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсової роботапередбачає закріплення знань з теорії і методики виховної роботи і формування навичок їх практичного застосування для подальшого впровадження під час проходження педагогічної практики.

Курсову роботу виконують в терміни, вказані навчальним планом – у 5 семестрі. Тематику курсових робіт розробляє і затверджує кафедра.

Студент обговорює тему з викладачем, погоджує план роботи і список літератури з обраної теми. Щоб уникнути переробки в готовій роботі, рекомендується скласти і погодити з керівником проект курсової роботи, календарний план оформлення кожного розділу. У процесі виконання роботи необхідно підтримувати зв'язок з керівником, звертаючись до нього за консультацією в міру виникнення питань або ускладнень.

Заключним виконанням курсової роботи є її захист перед спеціально створеною при кафедрі комісією з обов’язковою присутністю керівника роботи. Захист складається з короткої (не більше 5 хв.) доповіді автора роботи і його відповідей на питання. Після захисту комісія оцінює курсову роботу диференційованою оцінкою. Студент, який з неповажної причини не подав у встановлений строк або не захистив курсову роботу, має академічну заборгованість.

У процесі збору й обробки матеріалу за темою роботи студент повинен показати вміння працювати з первинними даними і літературними джерелами, самостійно проводити аналіз досліджуваних явищ.

Метою зазначеної роботи є логічний і аргументований виклад основних положень проблеми на основі аналізу психолого-педагогічної літератури, а також власної точки зору щодо проблем виховання та втілення теоретичних положень у конкретному виховному заході.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова роботапишеться у вигляді проблемного реферату.

Реферат (від лат. refere– доповідати, повідомляти) являє собою «стислий виклад змісту документу (наукового джерела) чи його окремих частин» (ГОСТ 7.0-84).

До специфічних рис проблемного реферату відноситься те, що в ньому здійснюється порівняльний аналіз матеріалів, які наведено у декількох наукових джерелах, і робиться висновок про авторську позицію виконавця курсової роботи з досліджуваного питання.

1. Курсова робота пишеться українською мовою. Ніякі скорочення, крім загальноприйнятих, не дозволяються.

2. Обсяг курсової роботи – не менше 10сторінок друкованого тексту.

3. Спосіб викладання матеріалу – формально-логічний, що включає емоційність та образність й обумовлює використання займенника «ми» замість займенника «я».

4. Курсова роботавиконується на стандартних сторінках розміром формату А4. Текст розміщують на одному боці сторінки, залишаючи поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Текст друкується через 1,5 інтервали з розрахунку 30 рядків на сторінку.

5. Усі сторінки курсової роботи, включаючи список літератури, нумерують послідовно арабськими цифрами, вказуючи їх у правому верхньому кутку сторінки, при цьому на титульній сторінці номер не ставиться.

6. Титульна сторінка, план, вступ, окремі розділи, висновки, список використаної літератури починають писати з нової сторінки. Переноси слів в назвах не дозволяються, крапку в кінці назви не ставлять. Відстань між назвами і наступним текстом залишають два інтервали (20 мм), а між останнім рядком тексту і назвою наступного параграфу – 3 інтервали (2,5 мм).

7. Параграфи нумеруються двома арабськими цифрами, що розділені крапкою: перша означає номер розділу, а друга – номер параграфу. Наприклад, 1.2 – це другий параграф першого розділу.

8. Після речення, в якому згадується назва наукового джерела, прізвище вченого або наводиться цитата, обов’язково треба робити посилання.


ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


1. Вибір теми (за наявним переліком).

2. Аналіз психолого-педагогічної літератури з обраної теми.

3. Обґрунтування основних теоретичних положень з проблематики у теоретичному розділі курсової роботи.

4. Формулювання висновків щодо визначення теми, форми, структури, прийомів, засобів, які передбачено використати під час проведення виховного заходу, що відповідає обраному змісту і методу виховання.

5. Складання сценарію виховного заходу за наведеною структурою.


СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова роботамістить в собі такі структурні елементи:

 • титульна сторінка (Додаток А);

 • план (Додаток Б);

 • вступ;

 • теоретичний розділ (характеристика обраного змісту і методу виховання), висновки до теоретичної частини;

 • практичний розділ (розробка сценарію виховного заходу, що відповідає обраному змісту і методу виховання);

 • висновки;

 • список використаної літератури.

У вступірозкриваються: актуальність теми дослідження (чому саме тема дослідження є актуальною на сучасному етапі розвитку освіти); ступінь наукової розробки теми дослідження (в алфавітному порядку наводяться прізвища тих вчених, хто займався розробкою проблеми).

В теоретичному розділінаводяться результати аналізу наукової літератури з теми дослідження: розкривається історичний аспект проблеми, формулюються теоретичні положення про сутність процесу, що вивчається, характеризуються різні підходи до визначення змісту виховання, аналізуються особливості змісту, описується метод виховання, особливості його використання в умовах ПТНЗ.

В практичному розділівиконується розробка сценарію виховного заходу, що передбачає таку структуру:

1. Тема виховного заходу.

2. Мета виховного заходу.

3. Форма проведення виховного заходу.

4. Методи, прийоми, які використовуються для проведення виховного заходу.

5. Засоби, які передбачено використовувати під час проведення виховного заходу, що відповідає обраному змісту і методу виховання.

6. Хід заходу:

 • Підготовчий етап.

 • Основна частина:

 • план проведення заходу;

 • сценарій виховного заходу.

  • Заключна частина.

У висновкахстисло наводяться основні результати аналізу наукових джерел з теми дослідження та рекомендації щодо практичного застосування розробленого виховного заходу.

У списку літературинаводиться бібліографічний опис джерел, які були використані в процесі виконання педагогічної частини курсової роботи. Бібліографічний опис здійснюється за ГОСТом 7.1-84 мовою оригіналу.

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВОЇ РОБОТИ


1. Реалізація морального виховання шляхом використання методу формування свідомості.

2. Реалізація морального виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

3. Реалізація морального виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

4. Реалізація розумового виховання шляхом використання методу формування свідомості.

5. Реалізація розумового виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

6. Реалізація розумового виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

7. Реалізація трудового виховання шляхом використання методу формування свідомості.

8. Реалізація трудового виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

9. Реалізація трудового виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

10. Реалізація естетичного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

11. Реалізація естетичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

12. Реалізація естетичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

13. Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

14. Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

15. Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

16. Реалізація політичного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

17. Реалізація політичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки

18. Реалізація політичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

19. Реалізація правового виховання шляхом використання методу формування свідомості.

20. Реалізація правового виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки

21. Реалізація правового виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

22. Реалізація економічного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

23. Реалізація економічного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки

24. Реалізація економічного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

25. Реалізація національно-патріотичного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

26. Реалізація національно-патріотичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки

27. Реалізація національно-патріотичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

28. Реалізація сімейного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

29. Реалізація сімейного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

30. Реалізація сімейного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

31. Реалізація гендерного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

32. Реалізація гендерного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

33. Реалізація гендерного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

34. Реалізація комунікативного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

35. Реалізація комунікативного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

36. Реалізація комунікативного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.

37. Реалізація екологічного виховання шляхом використання методу формування свідомості.

38. Реалізація екологічного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

39. Реалізація екологічного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Ареф’єв В.Г., Болях Є., Бубела О.Ю., Волоков Л.В., Волкова Л.В. Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання/ Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту; Українська академія наук; Львівський держ. ін.-т фізичної культури/ О.М. Вацеба (гол. ред.). – Л., 2005. – 296 с.

2. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – 1989.

3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – К.: Либідь, 2003. – Бібліогр.: с. 338-340. Кн. 2: Особистісно-орієнтовний підхід: науково-практичні засади. – 344 с.

4. Битинас Б.П. Структура процесса воспитания. – Каунас, 1984.

5. Бітаєв В.А. Естетичне виховання і гуманізація особи. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 232с.

6. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації: Підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями: Навч.-метод. посібник для вчителів шкіл, викладачів, студ. пед. навч. закладів/ Інститут змісту і методів навчання. – К., 1996. – 232с.

7. Булатова Л.О. Гендерна освіта в вузі: В 2 ч./ Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.М. Макаренка. Лабораторія гендерних досліджень. – Суми: СумДПУ ім. А.М. Макаренка, 2001. Ч. 2: Гендерна педагогіка. – 66с.

8. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: (Підручник для педагогів). – К.: Школяр, 1999. – 385с.

9. Ведмеденко Б.Ф. Виховання інтересу: теорія, експеримент, методика занять/ Інститут проблем виховання АПН України; Чернівецький обласний науково-дослідний центр з фізичної культури і спорту. – Чернівці: Прут, 2002. – 468 с.

10. Верницкая Н.И. Индивидуальная работа с учащимися. – Минск, 1983.

11. Виховання національно свідомої особистості: (методичні рекомендації): Метод. посібник/ Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова; Глухівський держ. педагогічний ін.-т ім. С.М. Сергєєва-Ценського/ Д.О. Тхоржевський (ред.). – Глухів, 2001. – 144 с.

12. Виховна робота в закладах освіти України/ Інститут змісту і методів навчання/ С.В. Кириленко, Н.О. Климова. – К., 1998.

13. Виховна робота в коледжі (з досвіду роботи)/ Інститут змісту і методів навчання; Київський педагогічний коледж ім. К.Д. Ушинського/ В.Д. Крушинська. – К., 1999. – 106с.

14. Виховна робота наставника академічної групи студентів вищого закладу освіти: Навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти/ Київський держ. лінгвістичний ун-т/ М.І. Соловей (уклад.), В.С. Демчик. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – 68с.

15. Виховні системи освітніх закладів: досвід та проблеми/ Управління освіти Дніпропетровської обласної держ. адміністрації; Дніпропетровський ін.-т освіти. Кафедра теорії та методики виховання/ Лідія Макарівна Архипенко, Лідія Леонідівна Маркіна. – д.: Промінь, 2000. – 216 с. Кн. 1 – 216 с.

16. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Пед. нариси. – Львів: Львівський обл. наук.-метод. ін-т освіти, 1996. – 238с.

17. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 615с.

18. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник. – К., 2002.

19. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: навч. посіб. – К., 1995.

20. Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2006. – 400с.

21. ГапонЮ.А. Соціально-педагогічні основи процесу виховання особистості/ АПН; Інститут проблем виховання. Лабораторія педагогічної соціології. – Запоріжжя, 1998. – 218 с.

22. Гендерна педагогіка. Хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ В.А. Гайденко (ред.), А.В. Предборська (пер. з англ.). – Суми: Університетська книга, 2006. – 313 с.

23. Гінтерс З.В. Художня самодіяльна творчість студентів як засіб естетичного виховання майбутніх спеціалістів: Метод. посібник/ Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Львівський науково-практичний центр. – Л.: Каменяр, 1998. – 144 с.

24. Глазиріна В.М. Педагогіка сучасної школи: навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 194 с.: рис. – Бібліогр.: с. 189-190.

25. Демиденко В.К. Навчання, виховання та розумовий розвиток. – Бердянськ, 2002. – 47 с.

26. Дем’янюк Т.Д. Виховний процес у вищому закладі освіти: Наук.-метод. посіб./ Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – К., 2003. – 228с.

27. Дем’янюк Т.Д., Бех І.Д., Байрамові М.Г., Мельничук Л.С. Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід: навчально-метод. посібник/ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Науково-дослідна лабораторія інноваційних технологій; Навчально-методичний центр відділу освіти Березнівської райдержадміністрації. – К.: Волинські обереги, 2007. – 316с.

28. Дем’янюк Т.Д., Умурзакова Т.Ф., Манюк Л.В., Яремчук І.Н. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді: Навчально-метод. посібник/ Науково-методичний центр середньої освіти. – К., 2003. – 264с.

29. Дереча О.А., Заглада О.А., Литвак П.В., Малиновський А.С., Обиход А.І. Методологія і методика виховання студентів: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ Державний агроекологічний ун-т. Інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультаційного забезпечення. – Житомир: Волинь, 2004. – 167 с.

30. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Чернігів, 2003. – 528 с.

31. Захарченко Р.О., Москалець В.Н., Руденко Ю.Д., Огородник І.В., Сидоренко В.К. Теоретичні засади виховання національної свідомості: Навч. посібник/ Інститут змісту і методів навчання. – К., 1998. – 150 с.

32. Ильина Т.А. Педагогика. – М., 1984.

33. Карненчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Вища школа, 2005. – 344с.

34. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

35. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 252 с.

36. Кочетова А.И. Воспитательная система: Теория, проблематика, альтернатива. – Минск, 1997.

37. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

38. Кузнєцова О.А. Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів: Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл./ Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 164 с.

39. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.І. Педагогіка: Підручник. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 446 с.

40. Лікарчук І.Л. Професійно-технічна освіта України: історичний шлях і перспективи. – К.: Педагогіка, 1999. – 287с.

41. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник для студентів пед. навч. закладів/ Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: ОВС, 2002. – 400с.

42. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: теорія виховання: Навч. посіб./ Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К.:ВПЦ «Київський ун-т», 2006. – 60c.

43. Матвієнко О.В. Практикум з курсу «Теорія виховання»/ Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К.: Стилос, 2001. – 256 с.

44. Мафтин Л.В. Виховна робота у вузі: Навч.-метод посібник/ Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2001. – 167 с.

45. Мафтин Л.В. Методика викладання теорії виховання у ВНЗ: Навч. посібник/ Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 72 с.

46. Методика воспитательной работы: Учебное пособие/ Л.А. Бойкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; под ред. В.А. Сластенина. – М., 2004.

47. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – 5-е вид., доп. і перероб. – К., 2007. – 656с.

48. Омеляненко В.Л., Мельничук С.Г., Омеляненко С.В. ПедагогікаНавч. посібник для студентів пед. навч. закл./ Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. Ч. 2: Теорія виховання. Школознавство. – 138 с.

49. Пануча М.В., Кричковська Т.Д. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання /Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: РВВ НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. – 148 с.

50. Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1988.

51. Педагогика: Учеб. пособие/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко. – М., 1997.

52. Педагогика: Учебное пособие/ Под ред. Пидкасистого. – М., 1995.

53. Педагогическое мастерство и педагогические технологии/ Под ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Бойковой. – М., 2000.

54. Педагогіка/ за ред. М.Д. Ярмаченка. – К., 1986.

55. Педагогіка: Навч. посібник/ Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського/ З.Н. Курлянд. – О.: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2001. – 356 с.

56. Подласый И.П. Педагогіка. Новый курс: в 2 кн. – М., 1999. – Кн.. 2: Процесс воспитания.

57. Полак Л.Б. Навчально-виховний процес у закладах профтехосвіти: управлінський аспект: Навч.-метод. посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 112 с.

58. ПоліщукВ.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи: Навч. посібник для студентів пед. навч. зал./ Глухівський держ. педагогічний ун-т. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – 170 с.

59. Практична педагогіка виховання: Посіб. з теорії та методики виховання/ М.Ю. Красовиць кий (ред.), Г.І. Іванюк. – К.; Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 218 с.

60. Професійна педагогіка: педагогіка професійно-технічної освіти: Навч.-метод. посіб./ Глухівський держ. педагогічний ун-т/ Г.В. Ігнатенко. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 108 с.

61. Соловей М.І., Демчик В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі: Навч. посібник для студентів вищ. навч. зал. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с.

62. Становлення особистості. 10 років праці: здобутки і перспективи/ АПН України; Інститут проблем виховання/ О.В. Сухомлинські (ред.). – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 212 с.

63. Сухомлинський В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1981.

64. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості// Вибрані твори: в 5 т. – К., 1976.

65. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину// Вибрані твори: в 5 т. – К., 1976.

66. Федорчук Е.І., Конькова Т.І., Войнович В.Н., Трішневська Г.Б. Педагогіка: модульне навчання: Навч. посібник для студ. педвузів/ Камянець-Подільський держ. педагогічний ун-т. – Камянець-Подільський: Абетка, 1999. Ч. 3: Теоретичні основи процесу виховання (Модуль 4); Організаційно-методичні основи процесу виховання (Модуль 5). – 123 с.

67. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге., випр., доп. – К.: «Академвидав», 2007. – 559с.

68. Харламов И.Ф. Педагогіка. – М., 1990.

69. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 1999.


Додаток А

Зразок титульної сторінкиМіністерство освіти інауки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра філософії та освітніх технологій
Теорія та методика виховної роботиКурсова робота


«Реалізація морального виховання шляхом використання методу формування свідомості»
Виконав студент гр. _________

___________________
Науковий керівник __________________


Харків, 2013

Додаток Б

Зразок плану
ПЛАНВСТУП …………………………………………………….……………………3

1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Педагогічні основи морального виховання учнів ПТНЗ шляхом використання методу формування свідомості………………4

1.1 Особливості морального виховання учнів ПТНЗ ………………………….4

1.2 Навіювання як ефективний метод у процесі морального виховання учнів ПТНЗ ……………………………………………………………………………8

Висновки до теоретичного розділу …………………………………………...11

2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою (вказати тему)…………………………………………………………….…..12

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………22