Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра філософії та освітніх технологій

Информация о документе:

Дата добавления: 11/01/2016 в 01:34
Количество просмотров: 24
Добавил(а): Андрей Проценко
Название файла: ukra_nska_nzhenerno-pedagog_chna_akadem_ya_kafedra.doc
Размер файла: 92 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра філософії та освітніх технологій


Українська інженерно-педагогічна академія


Кафедра філософії та освітніх технологій


КУРСОВА РОБОТАз Теорія та методика виховної роботина тему «Здійснення трудового виховання шляхом використання методів самовиховання та формування свідомості »


Студента (ки) 2 курсу ДІТ-А+К12-1 групи

напряму підготовки______________

спеціальності:Професійна освіта.

Машинобудування

Проценка А. Є.

(прізвище та ініціали)


Керівник:к.пед.наук., доцент Єрмола А.М.

(посада, вчене звання, науковий ступінь,

прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: ___Оцінка: ECTS___

Члени комісії


_____________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Харків 2014рік
ПЛАН


ВСТУП …………………………………………………….……………………3

1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Педагогічні основи трудового виховання учнів ПТНЗ шляхом використання методів самовиховання формування свідомості……………………………………………………………………….4

1.1 Особливості трудового виховання учнів ПТНЗ ………….…………….4

1.2 Метод самовиховання та формування свідомості як ефективний метод у процесі трудового виховання учнів ПТНЗ ………………………..…………7

Висновки до теоретичного розділу …………………………………………...9

2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою:

«Нерозривністькрасиі праці»»……………….. ………………………………10

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………14

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………….15
ВСТУП

Складнособіуявитисучаснувихованулюдину(учняПТНЗ),щонеумієбагатоіпліднотрудитися,неволодієзнаннямипровиробництво,щооточуєйого,виробничістосункиіпроцеси,вживанізнаряддяпраці.Трудовийпочатоквиховання-важливий,перевіренийстоліттямипринципформуваннявсесторонньоігармонійнорозвиненійособі.Людинарозвиваєтьсядуховноіфізичнотількивпраці.

Ускладномуідинамічномупедагогічномупроцесіпедагоговідоводитьсявирішувати безлічтиповихіоригінальнихзавданьвихованняучнівПТНЗ,щозавждиєзавданнямисоціальногоуправління,оскількизверненідогармонійногорозвиткуособи.Щобупевненопрогнозуватишуканийрезультат,прийматибезпомилковінауково-обґрунтованірішення,педагогповиненпрофесійноволодітиметодамивиховання.Підметодамивихованняварторозумітиспособипрофесійноївзаємодіїпедагогаіосвітньо-виховнихзавдань,щовчатьсязметоюрішення. Трудовевиховання учнівПТНЗохоплюєтіаспективиховногопроцесу,деформуютьсятрудовідії,складаютьсявиробничістосунки,вивчаютьсязнаряддяпрацііспособиїхвикористання.Працявпроцесівихованнявиступаєіякпровіднийчинникрозвиткуособи,іякспосібтворчогоосвоєннямиру,знаходженнядосвідупосильноїтрудовоїдіяльностіврізнихсферахпраці,іякневід'ємнийкомпонентзагальноїосвіти,щозначноюміроюцентруєзагальноосвітнійучбовийматеріал,іякнастількижневід'ємначастинафізичногоіестетичноговиховання.Головнимпоказникомефективностіпроцесутрудовоговихованнящовчатьсяслідрахуватиїхвідношеннядопраці.

Педагогами і психологами проведені глибокі спеціальні дослідження з трудового виховання (А. Е. Голоншток, Е.А.Клімов, П. П.Костенков, А.Д.Сазонов, В.Ф.Цукрів, С. Н. Чистякова і ін.).1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Педагогічні основи трудового виховання учнівПТНЗ шляхом використання методів самовиховання та формування свідомості

1.1 Особливості трудового виховання учнів ПТНЗ

Трудове виховання учнів ПТНЗ – виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності.

Трудове виховання – це ведуча ланка всієї системи виховання учнів. Трудове виховання визначається багатьма факторами, а в ПТНЗ здійснюється системою засобів, які охоплюють всі знання навчально-виховної роботи, а також зовнішню діяльність учнів, родинне суспільство, виробничі колективи і засоби масової інформації.

Так, трудовевиховання є важливою складовою всебічно гармонійного розвитку особистості. У процесі трудового виховання формуються трудова свідомість і поведінка учня.

Завдання трудового виховання учнів ПТНЗзумовлені потребами існування, самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному середовищі. Воно покликане забезпечити:

психологічну готовність особистості до праці (бажання сумнівно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов’язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та повага до трудової діяльності); підготовку до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії). [1,c.30]

Трудове виховання учнів ПТНЗ ґрунтується на принципах:

єдності трудового виховання і загального розвитку особистості (морального, інтелектуального, естетичного, фізичного);виявлення і розвиток індивідуальності в праці; високої моральності праці, її суспільно корисної спрямованості; залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці;

постійності, безперервності, посильності праці; наявності елементів продуктивної діяльності дорослих у дитячій праці; творчого характеру праці;

єдності праці та багатогранності життя.

Зміст трудового виховання учнів ПТНЗ визначається навчальною програмою для кожної групи. Його особливості відображають поняття “трудова свідомість ”, “досвід трудової діяльності ”, “активна трудова позиція ”.

Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до праці, участі у суспільно корисній праці, усвідомлення необхідності трудового самовдосконалення, систему знань, трудових умінь і навичок, зсування ролі праці у виборі майбутньої професії.

Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті, праці, об’єктивного оцінювання результатів своєї праці та самооцінювання, вмінь і навичок систематичної, організованої, посильної суспільно корисної праці, узагальнення набутого досвіду.

Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб, інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до обумовленого вибору професії, продовження освіти у відповідному навчальному закладі.

Трудова діяльність – явище складне, багатогранна і керівникові виробничого колективу вкрай необхідно знати не тільки, як виконується той чи інший вид правці, а й психологічні особливості, пов’язані з трудовою діяльністю.

Так, наприклад, на трудових процесах відбивається тип нервової системи особистості (вищої нервової діяльності), що лежить в основі темпераменту. Сила, швидкість і врівноваженість нервових процесів – збудження і гальмування проявляються в праці. При однаковому сумлінному ставленні до роботи флегматик і холерик працюватимуть по-різному: один – спокійно, врівноважено, повільно, розмірено, без частих відволікань; другий – рвучко, швидко, енергійно, емоційно, з ентузіазмом (коли все йде добре), зі зривами (коли зазнає невдачі).

У трудовому навчанні учні ПТНЗ одержують загально трудову (оволодіння знаннями, уміннями і навичками з планування, організації своєї правці), загально виробничу (освоєння науково-технічного потенціалу основних галузей виробництва, основ економіки та організації праці, природи й навколишнього середовища), загально-технічну (оволодіння знаннями з урахуванням специфіки галузі, в яку входить обраний профіль трудової підготовки) й спеціальну підготовку (передбачає формування початкових умінь і навичок праці з обраної спеціальності). [2,c.45]


1.2 Методсамовиховання та формування свідомості як ефективний метод у процесі трудового виховання учнів ПТНЗ

У демократичному суспільстві, в якому взаємини між людьми базуються, перш за все, на принципах гуманізму, повноцінна діяльність кожної особи може бути ефективною, якщо вона спирається на свідомість і переконання. Тому група методів, направлена на формування цих якостей, є визначальний.

Частоуважливихжиттєвихситуаціяхвчитьсябракуєчіткістьпереконань,єдністьсловаісправи,суспільнаактивність,якізаступаютькористолюбство,хворобливепрагненнярозваг,несформованостіестетичнихсмаків.Такірисивиявляютьсяівдостатньоінтелектуальнорозвиненихдітей,якітеоретичновсіобґрунтовуютьправильно.Томупедагогповиненстворитиумовидляусвідомленогоосмисленняізастосуваннязнаньвповсякденномужитті.

Впливнасвідомістьєвпливнарозумівідчуттялюдинизметоюформуванняпозитивнихякостейіподоланнянегативні.Основнимйогозасобомєслововчителя,якеповиннедобродійновпливатинарозвитокособи.Протесловопедагоганемаєбутижорстким,грубим,холодним.Основніметодивпливунасвідомістьособи-бесіда,лекція(розповідь,повідомлення,моральнапроповідь),дискусія,диспут.

Розповідь - це послідовний виклад переважно фактичного матеріалу, здійснюваний в описовій або оповідаючій формі. Він широко застосовується у викладанні гуманітарних предметів, а також при викладі біографічного матеріалу, характеристиці образів, описі предметів, природних явищ, подій суспільного життя. До розповіді, як до методу педагогічної діяльності висувається ряд вимог: логічність, послідовність і довідність викладу; чіткість, образність, емоційність; облік вікових особливостей, зокрема відносно тривалості (10 хвилин в початкових класах і 30 хвилин в старших).

Бесіда - метод виховання і отримання інформації про особу за допомогою безпосереднього словесного спілкування. Основне в бесіді - це ретельно продумати систему питань, які поступово підводять нових знань, що вчаться до отримання. Готуючись до бесіди, викладач, як правило, повинен відзначати основні, додаткові, навідні, уточнюючі питання. Індуктивна бесіда зазвичай переростає в так звану евристичну, оскільки що вчаться від приватних спостережень приходять під допомогою викладача до загальних виводів. При дедуктивній побудові бесіди дається спочатку правило, загальний вивід, а потім організовується його підкріплення, аргументація.

Диспут - вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, які хвилюють його учасників.

Тематика диспутів повинна спонукати що вчаться до глибоких роздумів, пошуку власних вирішень обговорюваної проблеми. Диспут дає можливість аналізувати поняття і доводи, захищати свої погляди, переконувати людей про правильність своєї думки. Для участі в диспуті має бути виражена своя точка зору, потрібно знайти сильні і слабкі сторони протилежної думки, підібрати докази, які спростовують помилковість одній і підтверджують достовірність іншої точки зору. Диспут учить мужності відмовитися від помилкової точки зору в ім'я істини.

Дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини шляхом зіставлення різних думок.

Часто дискусією називають суперечку, суперечку осіб. Для неї характерні чіткість мети, компетентність, науковий підхід до проблеми, пошана до аргументів опонента, послідовна критика міркувань учасників обговорення.

Самовихова́ння — свідома діяльність людини, спрямована на ви­роблення у себе позитивних рис і подолання негативних.

Передусім самовиховання потребує від людини знання себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні риси. Для збагачення учнів знаннями і уміннями проводять цикл бесід про психічну діяльність людини, свідомість, волю, по­чуття, характер, мотиви поведінки, інтереси, здібності, потреби, темперамент, а також розкривають сутність само­виховання, методи і прийоми роботи над собою.

Важливим аспектом самовиховання є логічне мислен­ня, вміння аналізувати кожен свій вчинок, що сприяє ви­робленню вимогливості до себе як постійної риси характе­ру, без якої неможливо досягти успіху. Тому педагоги в індивідуальних бесідах і на зборах детально аналізують порушення правил поведінки, їх причини, привчають уч­нів до самоаналізу.

Самовиховання потребує тривалих вольових зусиль, уміння керувати собою, досягати поставленої мети, не зане­падати духом від невдач. Тому слід залучати учнівдо видів діяльності, які передбачають зібраність, організова­ність, відповідальність. Долаючи труднощі, вони загартовують волю, доводять розпочату справу до кінця, перекону­ючись, що навіть невеликі успіхи роблять їх сильнішими.

Підвищує ефективність процесу самовиховання ідеал, до якого прагне учень. Спостереження переконують, що до самовиховання байдужі переважно ті, хто не має життєвої мети, ідеалу. Тому важливо знати ідеали учнів, допомогти сформувати ідеали тим, хто їх не має.

Успішність процесу самовиховання значною мірою за­лежить від рівня розвитку колективу взагалі. У згуртова­ному колективі, де панує здорова громадська думка, ат­мосфера доброзичливості, розвинута взаємовимогливість, самовиховання відбувається, як правило, успішно.

Висновки до теоретичного розділу

Мета трудового виховання лежить в створенні умов для розвитку і самореалізації особи, її професійного самовизначення, самовираження і самоствердження, як громадянина України, здатного ефективно працювати і укріплювати незалежне держави.

Трудове виховання - процес залучення що вчаться до багатообразних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передачі ним певного трудового досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості і свідомості людини праці.

Вплив на свідомість - це вплив на розум і відчуття людини з метою формування позитивних якостей і подолання негативні. Основним його засобом є слово викладача, яке повинне добродійно впливати на розвиток особи. Проте слово викладача не має бути жорстким, грубим, холодним. Все, що ми називаємо вихованням, є велика творчість повторення себе в Людині.

Трудовевихованняскладаєфундаменттворчоїактивностіірезультативностівучбовійдіяльності,вцивільномуіморальномустановленніособистості.


2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою


«Нерозривністькрасиі праці»

Тема:«Нерозривністькрасиі праці»

Мета:виховатив учнях працьовитість,повагу до праці та людей які працюють, ознайомитиучнів з поняттям «Естетика праці»; показатироль праці у фізичному, етичному, естетичному формуванні людини; розвивати потребу трудитися сумлінно, творчо, вносити красу до процесу і результату своєї праці;

Форма проведення виховного заходу: групова, виховна година.

Методи і прийоми:формування свідомості, розповідь, пояснення,

Засоби:картини, плакати.

Хід заходу.

Підготовчий етап:

  1. Запрошуються робітники заводу, директор училища, фахівці народного господарства для виступу перед учнями.

  2. Оформлення виставки книг на тему: «Естетика праці і виробництва»

  3. Розвішуються репродукції картин і оформлюється виставка на тему: «Праця раніше і тепер»

  4. Розвішуються плакати:

«Висота культури завжди стоїть в прямій залежності від любові до праці»

А. М. Горький

«Праця ушляхетнює людину»

С.Р. Белінський


Основна частина:

1. План проведення заходу.

1.1.Вступне слово вчителя.

1.2.Виступи гостей.

1.3.Екскурсія по виставці на тему: «Праця раніше і тепер».

2.Сценарій виховного заходу.

Вчитель: «Я рада вітати всіх учасників цього заходу!

Наш час відмічений перетвореннями у всіх сферах життя людей: матеріальному виробництві, суспільних стосунках, духовній культурі.

У чому полягає організація праці на естетичних початках? Як краса допомагає раціональній і високопродуктивній організації праці, поліпшенню якості продукції? На ці питання ми постараємося відповісти в ході нашої бесіди.

На зорі цивілізації людина повинна була працювати, щоб вижити. І його робота носила примітивний характер - він добував собі пищу, будував житло, зберігав вогонь. Цивілізація зробила працю людини різноманітніше, одухотворила його. Тепер, щоб вижити, людині зовсім не потрібно самому полювати і будувати своє житло. Вони повинні вибирати собі діяльність за здібностями і бажанням, і може займатися тільки нею. І це дає йому можливість досягти таких висот в своїй роботі, такої майстерності, що він не лише забезпечить своє життя, але і принесе користь іншим.

Роль праці в розвитку людини і суспільства виявляється в тому, що в процесі праці створюються не лише матеріальні і духовні цінності, призначені для задоволення потреб людей, але і розвиваються самі працівники, які набувають нових навиків, розкривають свої здібності, поповнюють і збагачують знання. Творчий характер праці знаходить своє вираження в народженні нових ідей, появі прогресивних технологій, досконаліших і високопродуктивних знарядь праці, нових видів продукції, матеріалів, енергії, які, у свою чергу, ведуть до розвитку потреб.

У цивілізованому суспільстві велике значення надається умовам праці і їх поліпшенню. У багатьох конвенціях і рекомендаціях МОТ указується, що трудова діяльність і життєдіяльність людей збігаються в часі і просторі, або, інакше кажучи, основне активне життя людини минає на роботі. Знаходячись на роботі, людина витрачає комплекс життєвих сил не лише на досягнення певних результатів праці, але і на реакцію організму, пов'язану з умовами праці.

Від умов праці залежать: результат праці, спільна тривалість життя, стан працездатності, фізичного здоров'я, період соціальної активності і ін.

Естетика праці - це наука, що вивчає закономірності зміни форми, кольору, звуку, світла, вживаних у виробництві, і впровадження в нього комплексу художніх початків з метою підвищення результативності праці. Естетичні початки, впливаючи на органи чуття людини, викликають у нього позитивні емоції і скорочують витрати робочої сили, пов'язані з умовами виробничої середи. Естетика праці дає необхідні рекомендації по поліпшенню стану виробничих інтер'єрів, кольору, світла і ін. Естетичні стандарти використовуються при конструюванні і експлуатації машин і механізмів, оформленні зовнішнього вигляду готової продукції, її упаковки і тому подібне. Оформлення інтер'єру вимагає дотримання естетичних стандартів по розміщенню матеріальних елементів виробництва, забарвленню стін і стель, розміщенню світильників з вказівкою їх потужності і ін.

Важливе значення має вживання функціональної музики. Функціональна музика - це засіб психофізіологічної і естетичної дії на центральну нервову систему людини, що викликає позитивні емоції в процесі його трудової діяльності і знижує його стомлюваність».

Далі виступають гості, люди різних професій з розповідями про те, що допомагає їм працювати творчо, добиватися високих показників в праці, в чому краса робочих професій.


Екскурсія по виставкам.

Вчитель: «Вже в якнайдавніших ремеслах, народній творчості можна побачити втілення принципу краси і користі, найважливішого в дизайнерській діяльності. «Основоположниками мистецтва, - писав А. М. Горький, - були гончарі ковалі і золотоковалі, ткачі, каменярі, теслярі, різьбярі по дереву і кісті, зброярі, малярі, кравці, кравчихи і взагалі - ремісники, люди, чиї артистично зроблені речі, тішать наші очі, наповнюють музеї».

«Ми любимо музику, що за серце узяла

І творчість в праці, що стало повсюдним.

Біля щастя нашого є два крила:

Колір троянд і виноград, прекрасне з корисним».

М. Рильський.

Художній початок все стрімкіше проникає в сучасну техніку і виробництво. Що тішать око формою, кольором, доцільністю розмірів, зручністю використання верстати, машини, інструменти, різноманітне устаткування заводських цехів - все це результат роботи дизайнерів, фахівців з художнього конструювання виробів. «Я дивився на корабель на якому повинен був через декілька хвилин відправитися в небувалий рейс. Він був красивий... Переді мною було не лише чудове творіння техніки, але і вражаючий витвір мистецтва». Ці захоплені слова належать першому в світі космонавтові Юрієві Олексійовичеві Гагаріну.

Заключна частина.

Вчитель: «Отже, можемо зробити висновок, що працяграє величезну роль в розвитку людського суспільства і людини. Праця є доцільною діяльністю людини по створенню матеріальних і духовних благ, необхідних для його життя. Радість праці не порівнянна ні з якими іншими радощами. Вона немислима без відчуття краси. Естетика в праці є надійним помічником для створення найбільш комфортних умов праці, виховання у працівників відчуття краси, додання виробничій обстановці нового естетичного вигляду, підвищення спільної культури виробництва».

ВИсновки

Формуваннявідчуттявідповідальностізаякістьвиконаннятрудовихтехнологічнихпроцесів,щосупроводятьрозвиткутехнологічногоіекономічногомислення,творчихособливостейвучнях.Активізаціярозумовоїіпрактичноїдіяльності,щосупроводитьпроявуініціативиісамостійності. Нерідкопроцесорганізаціїсамостійноїроботиіпідготовкадо самоосвітиучніврозглядаєтьсяякявище,лежачівиключноусферісвідомості,поняттюкероване,обумовленоповністюзасобамимасовоїінформації,лекціями,культурно-виховними заходами,тобто,суспільнимиінструментами,алещоневраховуютьмікросередовище,різніформитрудовоїінауковоїдіяльності,їїморальнііетичніякості.Реалізаціютрудовоговихованнядоцільнопроводитишляхомвикористанняметодівформуваннясвідомості,томущовпливнасвідомість-цевпливнарозумівідчуттялюдинизметоюформуванняпозитивнихякостейіподоланнянегативні.Основнимйогозасобомєслововикладача,якеповиннедобродійновпливатинарозвитокособи.Протеслововикладачанемаєбутижорстким,грубим,холодним.РозробленийвиховнийзахіддоцільнопроводитивПТНЗзметоюдетальногоознайомленняучнівзісторієютакоїпрофесії,якхлібороб,важливістюїїдляіснуваннялюдства,атакожвиховувативучняхнегативневідношеннядотакоголюдськогонедоліку,якбайдужості.Виховувативучняхдоброту,порядність,прагненнядотрудовоїдіяльності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Методика виховної роботи: Навчань. допомога / Л.А. Бойкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина; Під ред.в.а. Сластеніна. - М., 2004

2. Р.Ст.Матюхина,Т.С.МіхальчикВіковаіпедагогічнапсихологія.- М.:Освіта,1984-256с.

3. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник. Ростов н/д: Видавництво "Фенікс", 2002.

4. Реан А. А., Бордовськая Н. Ст., Розум С. І. Психология і педагогіка. - Спб.: Пітер, 2002. - 432 с.

5. Сухомлінський В. О. Проблеми виховання всесторонньо розвиненої особи // Ізбр. твори: у 5-ти т. - К.: Рад. Школа, 1976

6. СмирновС.Д.Педагогикаіпсихологіявищоїосвітивіддіяльностідоособи.-М.:Академія,2003-303с.

7. М.М. Фіцула. Педагогіка. - М: Академія, 2002