спеціальність 8.03040101 „Правознавство” денна форма навчання V. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ Тема 1. Загальні поняття та предмет інвестиційного...

Информация о документе:

Дата добавления: 18/12/2015 в 22:37
Количество просмотров: 23
Добавил(а): Татьяна Шевчук
Название файла: spec_aln_st_8_03040101_pravoznavstvo_denna_forma_n.docx
Размер файла: 25 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

спеціальність 8.03040101 „Правознавство” денна форма навчання V. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ Тема 1. Загальні поняття та предмет інвестиційного...

МАГІСТРИ!

ІІІ. Структура навчальної дисципліни

«Інвестиційне право»

спеціальність 8.03040101 „Правознавство”

денна форма навчання

з/п

Змістові модулі

Кількість годин

Всього

Лекції

Сем./ практ. заняття

ІКР

СР

Модуль І = 1,3 залікових кредитів

ЗМ 1 Загальні положення інвестиційного права

1.1.

Загальні поняття та предмет інвестиційного права

18

2

2

2

12

1.2.

Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Гарантії прав захисту суб’єктів інвестиційної діяльності.

12

2



10

1.3.

Договірна форма інвестування

20


2

4

14

Модульний контроль – модульна контрольна робота за рахунок семінарського заняття


Всього з модулю

50

4

4

6

36

Модуль ІІ = 2 залікових кредита

ЗМ 2. Правове регулювання внутрішнього інвестування.

2.1.

Особливості правового регулювання внутрішніх інвестицій

24

2

2

2

18

2.2.

Інноваційна форма інвестицій.

14

2

-

2

10

2.3.

Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних вільних економічних зонах.

14

-

2

-

12

2.4.

Спільне інвестування.

20

2

2

2

14

Модульний контроль – модульна контрольна робота за рахунок семінарського заняття


Всього з модулю

72

6

6

4

54

Модуль ІІІ = 1,2 залікових кредита

ЗМ 3. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності

3.1

Правове регулювання іноземного інвестування в Україні.

16

2


4

10

3.2

Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні.

14

-

2

3

9

3.3

Міжнародне – правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

10

-

-


10

Модульний контроль – модульна контрольна робота за рахунок семінарського заняття


Всього з модулю

40

2

2

7

29


Всього з курсу

162

12

12

19

119

Семестровий контроль - іспит


V. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ

Тема 1. Загальні поняття та предмет інвестиційного права

Лекція 2/2год

План

 1. Характеристика інвестиційного права України.

 2. Поняття та види інвестицій.

 3. Поняття, види та форми інвестиційної діяльності.

 4. Інвестиційні відносини.

Семінар – 2/2 години

План

 1. Місце інвестиційного права в системі права України.

 2. Предмет та функції, принципи та система інвестиційного права.

 3. Поняття та класифікація інвестицій.

 4. Види і форми інвестиційної діяльності.

 5. Поняття та методи правового регулювання інвестиційних правовідносин.

Самостійна робота – 10/12 години

План

1.Характеристика та система інвестиційного законодавства.

2.Охарактеризувати Закон України «Про інвестиційну діяльність»

3. Дати загальну характеристику Закону України «Про режим іноземного інвестування».

4. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України.

Індивідуальна робота – 2 години

1.Проблеми вдосконалення інвестиційного законодавства.


Рекомендована література [1;4;7]


Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності


Лекція 2/2 години

План

1. Суб'єкти інвестиційної діяльності.

2. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності.

3. Об'єкти інвестиційної діяльності.

4. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності та захисту інвестицій


Семінар – 2/- години

План

1. Суб'єкти інвестиційної діяльності.

 1. Розкрити поняття «інвестор».

 2. Учасники інвестиційної діяльності.

 1. Суб'єкт господарювання та його зв'язок із поняттям суб'єкт інвестиційної діяльності.

 2. Особливості утворення суб'єкта господарювання.

 3. Права суб'єктів інвестиційної діяльності.

7. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.

8. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності.

9.Захист інвестицій та гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності.


Самостійна робота – 10/10 години

 1. Обмеження для державних органів та їх посадових осіб щодо втручання в діяльність суб’єктів інвестиційної діяльності.


Рекомендована література [1;3;7]

Тема 3. Договірна форма інвестування

Лекція -/2 год

План


 1. Договір як основний документ, який регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності.

 2. Порядок укладання, зміни та розірвання інвестиційних договорів.

 3. Забезпечення виконання інвестиційних договорів.


Семінар –2/ 2 години

План


 1. Поняття та ознаки інвестиційного договору.

 2. Види і функції інвестиційних договорів.

 3. Зміст та форма інвестиційного договору.

 4. Порядок укладання, зміни та розірвання інвестиційних договорів, та забезпечення їх виконання .


Самостійна робота – 12/14 години


 1. В яких випадках і з якою метою застосовується реєстрація інвестиційних договорів.


Індивідуальна робота – 4 години

 1. Розробити проект інвестиційного договору.



Тема 2.

1.. Особливості правового регулювання внутрішніх інвестицій.

Лекція 4/2год

План

1.Поняття капітального будівництва, його види, способи та стадії.

2.Концесійне інвестування, його ознаки.

3. Поняття лізингової форми інвестування.

4.Поняття приватизаційного інвестування.

5.Субєкти та об’єкти приватизаційного інвестування.

6.Порядок та способи приватизації

7.Відповідальність за порушення порядку приватизаційного інвестування та угод приватизації.


Семінар –2/ 4 години

План

1.Правовий режим інвестиційних проектів будівництва та порядок їх реалізації.

2. Концесійне інвестування та концесійний договір.

3.Державне регулювання лізингового інвестування

4 Угоди приватизації.


Самостійна робота – 18/14 години

План

1.Правовідносини з капітального будівництва.

2. Відповідальність за порушення вимог будівельного законодавства.

3. Договір лізингу.

4. Мета приватизації державного майна.



Тема 5. Інноваційне інвестування.

Лекція 2/2год

План

 1. Поняття інноваційного інвестування.

 2. Правове регулювання інноваційні правовідносин І

 3. Інноваційні договори та проекти.


Семінар –/- години

План


1.Поняття та правове регулювання інноваційного інвестування.

2. Інноваційні правовідносини.

3.Розкрити поняття інноваційного продукту та інноваційної продукції.

4.Державна підтримка інноваційних проектів.


Самостійна робота – 10/10 години

1.Стимулювання інноваційного інвестування.



Тема 6. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічнихзонах.

Лекція -/-год

План


 1. .Поняття та мета створення та види спеціальних(вільних) економічних зон.

 2. .Порядок створення та ліквідації спеціальної(вільної) економічної зони.

 3. Управління спеціальними(вільними) економічними зонами.



Семінар 2/2 години

План

 1. Особливості правового регулювання інвестування та господарювання в спеціальних(вільних) економічних зонах.

 2. Види та мета СВЕЗ.


Самостійна робота – 12/10 години

1. Спеціальний режим інвестування в окремих галузях народного господарства.

2.Зовнішьоторговельні та комплексні виробничі зони

3. Територія пріоритетного розвитку

4. Науково - технічні та офшорні зони

5.Перспективи розвитку спеціальних(вільних) економічних зон.



Тема 7. Спільне інвестування в Україні

Лекція 2/2год

План

 1. Організаційно-правові форми здійснення спільного інвестування у світовій ринковій економіці.

 2. Історичні аспекти створення та діяльності інститутів спільного інвестування в Україні.

 3. Загальна характеристика Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року.

4. Пайові та корпоративні інвестиційні фонди.


Семінар –2/2 години

План

 1. Поняття «інвестиційні фонди».

 2. Види інвестиційних фондів.

 3. Корпоративний інвестиційний фонд.

 4. Пайовий інвестиційний фонд.

 1. Охарактеризувати організаційно-правові форми здійснення спільного інвестування у світовій ринковій економіці.


Самостійна робота-14/12 годин

1. Історичні аспекти створення та діяльності інститутів спільного інвестування в Україні.

2. Характеристика Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».


Рекомендована література [1;3;4;7]



Тема 8. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні.

Лекція 2/2год

План

 1. Поняття і види і іноземних інвестицій.

 2. Форми іноземних інвестицій. Оцінка іноземних інвестицій.

 3. Суб’єкти та об’єкти іноземного інвестування.

 4. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

Семінар2/--год.

 1. Поняття, види і форми іноземних інвестицій.

 2. Правовий режим іноземного інвестування.

 3. Правове становище суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями.


Самостійна робота10/12год

 1. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

 1. гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів.

 1. Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами.



Тема 9. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні

Лекція -/2год

План

1. Мета та шляхи державного регулювання інвестиційної діяльності.

2. Система органів виконавчої влади, до функцій яких відноситься управління інвестиційною діяльністю.

 1. Зміст державного управління інвестиційною діяльністю.

 2. Державна експертиза інвестицій.

Семінар –2/2 години

План

 1. Зміст державного управління інвестиційною діяльністю в Україні.

 2. Мета державного управління інвестиційною діяльністю в Україні.

3. Система органів виконавчої влади, до функцій яких відноситься управління) інвестиційною діяльністю.

Самостійна робота 9 год.

1. Повноваження органів виконавчої влади, до функцій яких відноситься управління інвестиційною діяльністю.

2. Правові основи державної експертизи інвестицій.


Рекомендована література: [1 ;2;4;7;9; 10]



Тема 10. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності

Самостійна робота 10 год

План

1. Охарактеризувати міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності.

 1. Проаналізувати двосторонні угоди, спрямовані на захист Іноземних інвестицій.

 2. Основні положення Вашингтонської конвенції «Про порядок розв’язання інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» від 1965 р.

4.Перспективи міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності.


.Рекомендована література [3; 11; 12]